Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Shi, Xiaoyi; Risi, Camille; Pu, Tao; Lacour, Jean-Lionel; Kong, Yanlong; Wang, Ke; He, Yuanqing; Xia, Dun-sheng (2020): Daily precipitation δD simulated by the LMDZ general circulation model, Southeastern Tibetan Plateau. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.910851 (dataset in review), In: Shi, X et al. (2020): Daily precipitation δD records at 4 sites in Mount Yulong and Mount Meili regions of Southeastern Tibetan Plateau. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.910852 (dataset in review)

Show MapGoogle Earth

Keyword(s):
Tibetan Plateau
Coverage:
Median Latitude: 25.355000 * Median Longitude: 88.125000 * South-bound Latitude: -3.800000 * West-bound Longitude: 26.250000 * North-bound Latitude: 54.510000 * East-bound Longitude: 150.000000
Event(s):
Tibetan_Area * Latitude Start: 54.510000 * Longitude Start: 26.250000 * Latitude End: -3.800000 * Longitude End: 150.000000 * Location: Tibetan Plateau * Method/Device: Model simulation
Size:
11.0 MBytes

Download Data

Download dataset