Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Kuzmenko, Ludmila V; Altukhov, Dennis (2011): Phytoplankton abundance during Professor Vodyanitskiy cruise PV23. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.757284, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: -1.430774 * Median Longitude: 74.888045 * South-bound Latitude: -7.025000 * West-bound Longitude: 64.008300 * North-bound Latitude: 5.533300 * East-bound Longitude: 90.013300
Date/Time Start: 1987-02-09T17:30:00 * Date/Time End: 1987-03-22T03:00:00
Minimum DEPTH, water: m * Maximum DEPTH, water: 130 m
Event(s):
PV23_3188 * Latitude: -7.001700 * Longitude: 67.496700 * Date/Time: 1987-02-09T17:30:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: PV23 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Bottle, Niskin (NIS)
PV23_3189 * Latitude: -6.521700 * Longitude: 67.506700 * Date/Time: 1987-02-09T21:30:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: PV23 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Bottle, Niskin (NIS)
PV23_3191 * Latitude: -5.500000 * Longitude: 67.500000 * Date/Time: 1987-02-10T07:00:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: PV23 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Bottle, Niskin (NIS)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1Event labelEvent
2Date/Time of eventDate/Time
3Latitude of eventLatitude
4Longitude of eventLongitude
5DEPTH, waterDepth watermGeocode
6Acanthoica acanthosA. acanthos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
7Acanthoica jancheniA. jancheni#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
8Acanthoica ornataA. ornata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
9Acanthoica quattrospinaA. quattrospina#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
10Acanthoica sp.Acanthoica sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
11Achnanthes sp.Achnanthes sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
12Achradina sp.Achradina sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
13Actinocyclus sp.Actinocyclus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
14Amphidinium acutissimumA. acutissimum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
15Amphidinium conusA. conus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
16Amphidinium curvatumA. curvatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
17Amphidinium klebsiiA. klebsii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
18Amphidinium sp.Amphidinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
19Amphiprora sp.Amphiprora sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
20Amphisolenia bidentataA. bidentata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
21Amphisolenia globiferaA. globifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
22Amphisolenia rectangulataA. rectangulata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
23Amphisolenia sp.Amphisolenia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
24Amphisolenia spinulosaA. spinulosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
25Amphora sp.Amphora sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
26Asterolampra marylandicaA. marylandica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
27Asteromphalus flabellatusA. flabellatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
28Asteromphalus heptactisA. heptactis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
29Asteromphalus parvulusA. parvulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
30Asteromphalus robustusA. robustus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
31Asteromphalus sp.Asteromphalus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
32Bacteriastrum comosumB. comosum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
33Bacteriastrum delicatulumB. delicatulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
34Bacteriastrum elongatumB. elongatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
35Bacteriastrum hyalinumB. hyalinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
36Bacteriastrum sp.Bacteriastrum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
37Bacteriastrum variansB. varians#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
38Biddulphia sp.Biddulphia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
39Brachydinium capitatumB. capitatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
40Brachydinium sp.Brachydinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
41Calyptrolithophora gracillimaC. gracillima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
42Calyptrosphaera globosaC. globosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
43Calyptrosphaera mirabilisC. mirabilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
44Calyptrosphaera oblongaC. oblonga#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
45Calyptrosphaera quadridentataC. quadridentata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
46Calyptrosphaera sp.Calyptrosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
47Calyptrosphaera sphaeroideaC. sphaeroidea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
48Centricae sp.Centricae sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
49Centrodinium sp.Centrodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
50Cerataulina bergoniiC. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
51Ceratium breveC. breve#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
52Ceratium buceros forma tenueC. buceros f tenue#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
53Ceratium candelabrumC. candelabrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
54Ceratium carrienseC. carriense#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
55Ceratium contortum var. saltansC. contortum var. saltans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
56Ceratium declinatumC. declinatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
57Ceratium extensumC. extensum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
58Ceratium furcaC. furca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
59Ceratium furca var. eugrammumC. furca var. eugrammum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
60Ceratium fususC. fusus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
61Ceratium fusus var. setaC. fusus var. seta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
62Ceratium gibberumC. gibberum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
63Ceratium gibberum var. sinistrumC. gibberum var. sinistrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
64Ceratium karsteniiC. karstenii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
65Ceratium karstenii forma robustumC. karstenii f robustum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
66Ceratium kofoidiiC. kofoidii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
67Ceratium limulusC. limulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
68Ceratium lunulaC. lunula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
69Ceratium macrocerosC. macroceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
70Ceratium macroceros var. gallicumC. macroceros var. gallicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
71Ceratium massilienseC. massiliense#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
72Ceratium minutumC. minutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
73Ceratium pentagonumC. pentagonum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
74Ceratium pentagonum forma robustumC. pentagonum f robustum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
75Ceratium pulchellumC. pulchellum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
76Ceratium reflexumC. reflexum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
77Ceratium setaceumC. setaceum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
78Ceratium sp.Ceratium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
79Ceratium symmetricumC. symmetricum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
80Ceratium teresC. teres#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
81Ceratium trichocerosC. trichoceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
82Ceratium triposC. tripos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
83Ceratium tripos var. atlanticaC. tripos var. atlantica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
84Ceratocorys horridaC. horrida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
85Ceratocorys sp.Ceratocorys sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
86Ceratoithus sp.Ceratoithus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
87Ceratolithus telesmusC. telesmus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
88Chaetoceros affinisC. affinis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
89Chaetoceros affinis var. circinalisC. affinis var. circinalis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
90Chaetoceros affinis var. willeiC. affinis var. willei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
91Chaetoceros anastomosansC. anastomosans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
92Chaetoceros atlanticusC. atlanticus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
93Chaetoceros atlanticus forma audaxC. atlanticus f audax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
94Chaetoceros brevisC. brevis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
95Chaetoceros coarctatusC. coarctatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
96Chaetoceros compressusC. compressus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
97Chaetoceros concavicornisC. concavicornis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
98Chaetoceros convolutusC. convolutus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
99Chaetoceros curvisetusC. curvisetus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
100Chaetoceros dadayiC. dadayi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
101Chaetoceros debilisC. debilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
102Chaetoceros decipiensC. decipiens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
103Chaetoceros densusC. densus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
104Chaetoceros dichaetaC. dichaeta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
105Chaetoceros didymusC. didymus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
106Chaetoceros diversusC. diversus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
107Chaetoceros eibeniiC. eibenii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
108Chaetoceros gracilisC. gracilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
109Chaetoceros laciniosusC. laciniosus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
110Chaetoceros lauderiC. lauderi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
111Chaetoceros lorenzianusC. lorenzianus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
112Chaetoceros messanensisC. messanensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
113Chaetoceros paulseniiC. paulsenii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
114Chaetoceros pelagicusC. pelagicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
115Chaetoceros pendulusC. pendulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
116Chaetoceros peruvianusC. peruvianus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
117Chaetoceros pseudocurvisetusC. pseudocurvisetus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
118Chaetoceros radicansC. radicans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
119Chaetoceros simplexC. simplex#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
120Chaetoceros sp.Chaetoceros sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
121Chaetoceros teresC. teres#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
122Chaetoceros tetrastichonC. tetrastichon#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
123Chaetoceros wighamiiC. wighamii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
124Chlorophyta sp.Chlorophyta sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
125Cladopyxis bacilliferaC. bacillifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
126Cladopyxis setiferaC. setifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
127Cladopyxis sp.Cladopyxis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
128Climacodium frauenfeldianumC. frauenfeldianum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
129Climacodium sp.Climacodium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
130Coccolithinae sp.Coccolithinae sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
131Coccolithus fragilisC. fragilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
132Coccolithus leptoporusC. leptoporus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
133Coccolithus pelagicusC. pelagicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
134Coccolithus sibogaeC. sibogae#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
135Coccolithus sp.Coccolithus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
136Cocconeis sp.Cocconeis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
137Cochlodinium lebouraeC. lebourae#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
138Cochlodinium pulchellumC. pulchellum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
139Cochlodinium sp.Cochlodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
140Cochlodinium virescensC. virescens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
141Corethron hystrixC. hystrix#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
142Corethron sp.Corethron sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
143Corisphaera sp.Corisphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
144Coscinodiscus excentricumC. excentricum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
145Coscinodiscus graniiC. granii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
146Coscinodiscus janischiiC. janischii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
147Coscinodiscus lineatusC. lineatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
148Coscinodiscus perforatusC. perforatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
149Coscinodiscus radiatusC. radiatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
150Coscinodiscus sp.Coscinodiscus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
151Cribrosphaera sp.Cribrosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
152Cyanophyta sp.Cyanophyta sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
153Cyclotella sp.Cyclotella sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
154Cystodinium sp.Cystodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
155Cystodinium steiniiC. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
156Dactyliosolen mediterraneusD. mediterraneus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
157Dactyliosolen sp.Dactyliosolen sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
158Dictyocha fibulaD. fibula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
159Dictyocha sp.Dictyocha sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
160Dinophysis acuminataD. acuminata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
161Dinophysis caudataD. caudata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
162Dinophysis hastataD. hastata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
163Dinophysis ovumD. ovum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
164Dinophysis punctataD. punctata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
165Dinophysis schuettiiD. schuettii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
166Dinophysis sp.Dinophysis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
167Dinophysis sphaericaD. sphaerica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
168Diplopsalis lenticulaD. lenticula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
169Discosphaera sp.Discosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
170Discosphaera thomsoniD. thomsoni#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
171Discosphaera tubiferD. tubifer#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
172Distephanus octonarius var. octonariusD. octonarius var. octonarius#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
173Distephanus speculumD. speculum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
174Emiliania huxleyiE. huxleyi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
175Flagellata sp.Flagellata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
176Florisphaera profundaF. profunda#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
177Fragilaria sp.Fragilaria sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
178Fragilariopsis oceanicaF. oceanica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
179Glenodinium apiculatumG. apiculatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
180Glenodinium paululumG. paululum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
181Glenodinium rotundatumG. rotundatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
182Glenodinium sp.Glenodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
183Goniodoma sp.Goniodoma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
184Gonyaulax apiculataG. apiculata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
185Gonyaulax birostrisG. birostris#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
186Gonyaulax cochleaG. cochlea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
187Gonyaulax diegensisG. diegensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
188Gonyaulax digitaleG. digitale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
189Gonyaulax gracilisG. gracilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
190Gonyaulax minimaG. minima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
191Gonyaulax orientalisG. orientalis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
192Gonyaulax polyedraG. polyedra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
193Gonyaulax polygrammaG. polygramma#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
194Gonyaulax sp.Gonyaulax sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
195Gonyaulax spiniferaG. spinifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
196Gossleriella tropicaG. tropica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
197Grammatophora marinaG. marina#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
198Grammatophora sp.Grammatophora sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
199Guinardia flaccidaG. flaccida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
200Gymnodinium fuscumG. fuscum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
201Gymnodinium fususG. fusus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
202Gymnodinium kowalevskiiG. kowalevskii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
203Gymnodinium najadeumG. najadeum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
204Gymnodinium pseudonoctilucaG. pseudonoctiluca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
205Gymnodinium pulchrumG. pulchrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
206Gymnodinium punctatumG. punctatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
207Gymnodinium rotundatumG. rotundatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
208Gymnodinium simplexG. simplex#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
209Gymnodinium sp.Gymnodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
210Gymnodinium splendensG. splendens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
211Gymnodinium variabileG. variabile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
212Gymnodinium wulffiiG. wulffii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
213Gyrodinium adriaticumG. adriaticum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
214Gyrodinium cornutumG. cornutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
215Gyrodinium fissumG. fissum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
216Gyrodinium fusiformeG. fusiforme#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
217Gyrodinium lachrymaG. lachryma#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
218Gyrodinium nasutumG. nasutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
219Gyrodinium pingueG. pingue#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
220Gyrodinium pusillumG. pusillum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
221Gyrodinium sp.Gyrodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
222Gyrodinium spiraleG. spirale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
223Gyrodinium submarinumG. submarinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
224Gyrosigma sp.Gyrosigma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
225Halopappus adriaticusH. adriaticus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
226Halopappus quadribrachiatusH. quadribrachiatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
227Halopappus sp.Halopappus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
228Halopappus vahseliH. vahseli#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
229Hemiaulus hauckiiH. hauckii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
230Hemiella excentricaH. excentrica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
231Hermesinum adriaticumH. adriaticum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
232Heterodinium mediterraneumH. mediterraneum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
233Heterodinium sp.Heterodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
234Hillea fusiformisH. fusiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
235Histioneis paulseniH. paulseni#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
236Histioneis sp.Histioneis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
237Lauderia sp.Lauderia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
238Leptocylindrus danicusL. danicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
239Leptocylindrus minimusL. minimus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
240Leptocylindrus sp.Leptocylindrus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
241Licmophora sp.Licmophora sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
242Lohmanosphaera sp.Lohmanosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
243Massartia rotundataM. rotundata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
244Massartia sp.Massartia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
245Mesocena sp.Mesocena sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
246Michaelsarsia splendensM. splendens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
247Navicula sp.Navicula sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
248Nitzschia closteriumN. closterium#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
249Nitzschia delicatissimaN. delicatissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
250Nitzschia longissimaN. longissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
251Nitzschia pacificaN. pacifica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
252Nitzschia pungens var. atlanticaN. pungens var. atlantica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
253Nitzschia seriataN. seriata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
254Nitzschia sp.Nitzschia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
255Nitzschia tenuirostrisN. tenuirostris#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
256Ophiaster hydroideusO. hydroideus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
257Ornithocercus quadratusO. quadratus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
258Ornithocercus sp.Ornithocercus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
259Ornithocercus thurniiO. thurnii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
260Oscillatoria sp.Oscillatoria sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
261Oscillatoria thiebautiiO. thiebautii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
262Oxytoxum belgicaeO. belgicae#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
263Oxytoxum caudatumO. caudatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
264Oxytoxum compressumO. compressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
265Oxytoxum constrictumO. constrictum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
266Oxytoxum crassumO. crassum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
267Oxytoxum curvatumO. curvatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
268Oxytoxum diploconusO. diploconus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
269Oxytoxum elegansO. elegans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
270Oxytoxum gladiolusO. gladiolus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
271Oxytoxum globosumO. globosum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
272Oxytoxum gracileO. gracile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
273Oxytoxum laticepsO. laticeps#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
274Oxytoxum longicepsO. longiceps#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
275Oxytoxum longumO. longum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
276Oxytoxum mediterraneumO. mediterraneum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
277Oxytoxum milneriO. milneri#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
278Oxytoxum mitraO. mitra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
279Oxytoxum ovaleO. ovale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
280Oxytoxum parvumO. parvum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
281Oxytoxum reticulatumO. reticulatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
282Oxytoxum scolopaxO. scolopax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
283Oxytoxum sp.Oxytoxum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
284Oxytoxum sphaeroideumO. sphaeroideum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
285Oxytoxum sphaeroideum var. steiniiO. sphaeroideum var. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
286Oxytoxum tesselatumO. tesselatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
287Oxytoxum turboO. turbo#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
288Oxytoxum variabileO. variabile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
289Oxytoxum virideO. viride#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
290Pennata sp.Pennata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
291Peridinea sp.Peridinea sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
292Peridinium bullaP. bulla#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
293Peridinium conicumP. conicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
294Peridinium depressumP. depressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
295Peridinium divergensP. divergens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
296Peridinium globosumP. globosum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
297Peridinium globulusP. globulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
298Peridinium globulus var. quarnerenseP. globulus var. quarnerense#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
299Peridinium graniiP. granii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
300Peridinium hirobisP. hirobis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
301Peridinium minusculumP. minusculum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
302Peridinium minutumP. minutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
303Peridinium nipponicumP. nipponicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
304Peridinium ovumPeridinium ovum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
305Peridinium parvumP. parvum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
306Peridinium pedunculatumP. pedunculatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
307Peridinium pellucidumP. pellucidum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
308Peridinium sinaicumP. sinaicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
309Peridinium sp.Peridinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
310Peridinium steiniiP. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
311Peridinium steinii var. mediterraneaP. steinii var. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
312Peridinium trochoideumP. trochoideum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
313Peridinium tubaPeridinium tuba#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
314Phalacroma incinctumP. incinctum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
315Phalacroma ovumPhalacroma ovum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
316Phalacroma parvulumP. parvulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
317Phalacroma pulchellumP. pulchellum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
318Phalacroma rotundatumP. rotundatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
319Phalacroma sp.Phalacroma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
320Phalacroma sphaeroideumP. sphaeroideum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
321Planktoniella solP. sol#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
322Pleurosigma elongatumP. elongatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
323Pleurosigma sp.Pleurosigma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
324Podolampas palmipesP. palmipes#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
325Podolampas sp.Podolampas sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
326Podolampas spiniferaP. spinifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
327Pontosphaera echinoferaP. echinofera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
328Pontosphaera inermisP. inermis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
329Pontosphaera nigraP. nigra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
330Pontosphaera sp.Pontosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
331Porella globulusP. globulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
332Porella sp.Porella sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
333Pronoctiluca acutaP. acuta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
334Prorocentrum compressumP. compressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
335Prorocentrum cordatumP. cordatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
336Prorocentrum cornutumP. cornutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
337Prorocentrum dactylusP. dactylus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
338Prorocentrum dentatumP. dentatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
339Prorocentrum gracileP. gracile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
340Prorocentrum marinumP. marinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
341Prorocentrum maximumP. maximum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
342Prorocentrum micansP. micans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
343Prorocentrum minimumP. minimum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
344Prorocentrum obtusidensP. obtusidens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
345Prorocentrum obtusumP. obtusum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
346Prorocentrum ostenfeldiiP. ostenfeldii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
347Prorocentrum ovaleP. ovale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
348Prorocentrum reticulatumP. reticulatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
349Prorocentrum rostratumP. rostratum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
350Prorocentrum scutellumP. scutellum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
351Prorocentrum sp.Prorocentrum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
352Prorocentrum sygmoideusP. sygmoideus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
353Prorocentrum triestinumP. triestinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
354Prorocentrum vaginulumP. vaginulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
355Protoceratium sp.Protoceratium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
356Pterosperma cristatumP. cristatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
357Pterosperma sp.Pterosperma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
358Pyrocystis elegansP. elegans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
359Pyrocystis fusiformis forma biconicaP. fusiformis f biconica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
360Pyrocystis lunulaP. lunula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
361Pyrocystis obtusaP. obtusa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
362Pyrocystis pseudonoctilucaP. pseudonoctiluca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
363Pyrocystis robustaP. robusta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
364Pyrocystis sp.Pyrocystis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
365Rhabdosphaera clavigerR. claviger#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
366Rhabdosphaera hispidaR. hispida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
367Rhabdosphaera longistylisR. longistylis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
368Rhabdosphaera sp.Rhabdosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
369Rhabdosphaera styliferaR. stylifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
370Rhabdosphaera tubulosaR. tubulosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
371Rhizosolenia acuminataR. acuminata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
372Rhizosolenia alataR. alata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
373Rhizosolenia alata forma curvirostrisR. alata f curvirostris#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
374Rhizosolenia alata forma gracillimaR. alata f gracillima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
375Rhizosolenia alata forma indicaR. alata f indica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
376Rhizosolenia alata forma inermisR. alata f inermis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
377Rhizosolenia bergoniiR. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
378Rhizosolenia bidensR. bidens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
379Rhizosolenia calcar-avisR. calcar-avis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
380Rhizosolenia cylindrusR. cylindrus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
381Rhizosolenia delicatulaR. delicatula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
382Rhizosolenia fragilissimaR. fragilissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
383Rhizosolenia hebetataR. hebetata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
384Rhizosolenia hebetata forma semispinaR. hebetata f semispina#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
385Rhizosolenia imbricataR. imbricata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
386Rhizosolenia imbricata var. shrubsoleiR. imbricata var. shrubsolei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
387Rhizosolenia robustaR. robusta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
388Rhizosolenia setigeraR. setigera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
389Rhizosolenia sp.Rhizosolenia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
390Rhizosolenia stolterfothiiR. stolterfothii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
391Rhizosolenia styliformisR. styliformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
392Rhizosolenia styliformis var. longissimaR. styliformis var. longissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
393Skeletonema costatumS. costatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
394Skeletonema sp.Skeletonema sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
395Schroederella delicatulaS. delicatula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
396Stephanopyxis palmerianaS. palmeriana#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
397Surirella sp.Surirella sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
398Synedra sp.Synedra sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
399Synedra undulataS. undulata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
400Syracosphaera binodataS. binodata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
401Syracosphaera brandtiiS. brandtii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
402Syracosphaera coriiS. corii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
403Syracosphaera corniferaS. cornifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
404Syracosphaera coronataS. coronata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
405Syracosphaera cupuliferaS. cupulifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
406Syracosphaera dalmaticaS. dalmatica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
407Syracosphaera dentataS. dentata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
408Syracosphaera heimiiS. heimii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
409Syracosphaera hentsheliS. hentsheli#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
410Syracosphaera mediterraneaS. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
411Syracosphaera molischiiS. molischii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
412Syracosphaera oblongaS. oblonga#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
413Syracosphaera prolongataS. prolongata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
414Syracosphaera pulchraS. pulchra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
415Syracosphaera quadricornuS. quadricornu#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
416Syracosphaera sp.Syracosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
417Syracosphaera spinosaS. spinosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
418Syracosphaera subsalsaS. subsalsa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
419Thalassionema nitzschioidesT. nitzschioides#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
420Thalassiosira antiqua var. septataT. antiqua var. septata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
421Thalassiosira eccentricaT. eccentrica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
422Thalassiosira parvaT. parva#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
423Thalassiosira sp.Thalassiosira sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
424Thalassiothrix delicatulaT. delicatula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
425Thalassiothrix frauenfeldiiT. frauenfeldii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
426Thalassiothrix longissimaT. longissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
427Thalassiothrix mediterraneaT. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
428Thalassiothrix mediterranea var. pacificaT. mediterranea var. pacifica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
429Thalassiothrix sp.Thalassiothrix sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
430Triceratium sp.Triceratium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
431Tropidoneis sp.Tropidoneis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
432Umbellosphaera irregularisU. irregularis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
433Umbellosphaera sp.Umbellosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
434Zygosphaera sp.Zygosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
Size:
170742 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)