Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Kuzmenko, Ludmila V; Altukhov, Dennis (2011): Phytoplankton abundance during Akademik Vernadsky cruise AV22. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.757277, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 8.639500 * Median Longitude: 57.979971 * South-bound Latitude: 7.500000 * West-bound Longitude: 57.398300 * North-bound Latitude: 9.490000 * East-bound Longitude: 58.683300
Date/Time Start: 1980-04-17T05:22:00 * Date/Time End: 1980-05-01T06:00:00
Minimum DEPTH, water: m * Maximum DEPTH, water: 100 m
Event(s):
AV22_2685 * Latitude: 9.490000 * Longitude: 58.645000 * Date/Time: 1980-04-17T05:22:00 * Location: Arabian Sea * Campaign: AV22 * Basis: Akademik Vernadsky * Device: Bottle, Niskin (NIS)
AV22_2692 * Latitude: 8.953300 * Longitude: 57.398300 * Date/Time: 1980-04-18T06:27:00 * Location: Arabian Sea * Campaign: AV22 * Basis: Akademik Vernadsky * Device: Bottle, Niskin (NIS)
AV22_2713 * Latitude: 7.500000 * Longitude: 58.683300 * Date/Time: 1980-04-21T23:20:00 * Location: Arabian Sea * Campaign: AV22 * Basis: Akademik Vernadsky * Device: Bottle, Niskin (NIS)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1Event labelEvent
2Date/Time of eventDate/Time
3Latitude of eventLatitude
4Longitude of eventLongitude
5DEPTH, waterDepth watermGeocode
6Acanthoica sp.Acanthoica sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
7Amphidinium acutissimumA. acutissimum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
8Amphidinium sp.Amphidinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
9Asterolampra marylandicaA. marylandica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
10Asteromphalus flabellatusA. flabellatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
11Asteromphalus hookeriA. hookeri#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
12Asteromphalus sp.Asteromphalus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
13Bacteriastrum comosumB. comosum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
14Bacteriastrum delicatulumB. delicatulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
15Bacteriastrum elongatumB. elongatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
16Bacteriastrum hyalinumB. hyalinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
17Brachydinium capitatumB. capitatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
18Calyptrosphaera oblongaC. oblonga#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
19Cerataulina bergoniiC. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
20Ceratium arietinumC. arietinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
21Ceratium candelabrum forma communeC. candelabrum f commune#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
22Ceratium deflexumC. deflexum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
23Ceratium furcaC. furca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
24Ceratium furca var. eugrammumC. furca var. eugrammum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
25Ceratium fusus var. setaC. fusus var. seta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
26Ceratium limulusC. limulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
27Ceratium lineatumC. lineatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
28Ceratium pentagonumC. pentagonum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
29Ceratium pulchellum forma semipulchellumC. pulchellum f semipul#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
30Ceratium setaceumC. setaceum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
31Ceratium sp.Ceratium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
32Ceratium teresC. teres#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
33Ceratium trichocerosC. trichoceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
34Ceratium triposC. tripos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
35Ceratium vulturC. vultur#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
36Chaetoceros abnormisC. abnormis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
37Chaetoceros atlanticusC. atlanticus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
38Chaetoceros bulbosumC. bulbosum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
39Chaetoceros curvisetusC. curvisetus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
40Chaetoceros dadayiC. dadayi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
41Chaetoceros dichaetaC. dichaeta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
42Chaetoceros messanensisC. messanensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
43Chaetoceros peruvianusC. peruvianus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
44Chaetoceros radicansC. radicans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
45Chaetoceros sp.Chaetoceros sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
46Cladopyxis brachiolataC. brachiolata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
47Cladopyxis setiferaC. setifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
48Coccolithus leptoporusC. leptoporus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
49Coccolithus pelagicusC. pelagicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
50Coccolithus sibogaeC. sibogae#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
51Coccolithus sp.Coccolithus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
52Cochlodinium sp.Cochlodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
53Corethron hystrixC. hystrix#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
54Coscinodiscus sp.Coscinodiscus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
55Cyclotella sp.Cyclotella sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
56Cystodinium steiniiC. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
57Dactyliosolen mediterraneusD. mediterraneus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
58Deutschlandia anthosD. anthos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
59Dictyocha fibulaD. fibula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
60Dinophysis schuettiiD. schuettii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
61Dinophysis sp.Dinophysis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
62Diplopsalis lenticulaD. lenticula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
63Discosphaera thomsoniD. thomsoni#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
64Distephanus speculumD. speculum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
65Emiliania huxleyiE. huxleyi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
66Flagellata sp.Flagellata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
67Glenodinium paululumG. paululum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
68Glenodinium sp.Glenodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
69Gonyaulax kofoidiiG. kofoidii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
70Gonyaulax polyedraG. polyedra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
71Gonyaulax polygrammaG. polygramma#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
72Gonyaulax sp.Gonyaulax sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
73Guinardia flaccidaG. flaccida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
74Gymnodinium simplexG. simplex#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
75Gymnodinium sp.Gymnodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
76Gymnodinium splendensG. splendens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
77Gyrodinium fusiformeG. fusiforme#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
78Gyrodinium nasutumG. nasutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
79Gyrodinium pingueG. pingue#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
80Gyrodinium sp.Gyrodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
81Hemiaulus sinensisH. sinensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
82Hillea fusiformisH. fusiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
83Histioneis caminusH. caminus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
84Histioneis elongataH. elongata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
85Lohmanosphaera paucoscyphosL. paucoscyphos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
86Meringosphaera mediterraneaM. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
87Meringosphaera sp.Meringosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
88Mesocena polymorpha var. bioctonariaM. polymorpha var. bioctonaria#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
89Mesocena polymorpha var. hexagonaM. polymorpha var. hexagona#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
90Mesocena sp.Mesocena sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
91Nitzschia delicatissimaN. delicatissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
92Nitzschia seriataN. seriata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
93Nitzschia sp.Nitzschia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
94Nitzschia tenuirostrisN. tenuirostris#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
95Ornithocercus sp.Ornithocercus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
96Oscillatoria thiebautiiO. thiebautii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
97Oxytoxum caudatumO. caudatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
98Oxytoxum constrictumO. constrictum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
99Oxytoxum curvatumO. curvatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
100Oxytoxum diploconusO. diploconus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
101Oxytoxum gladiolusO. gladiolus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
102Oxytoxum gracileO. gracile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
103Oxytoxum laticepsO. laticeps#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
104Oxytoxum longumO. longum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
105Oxytoxum ovaleO. ovale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
106Oxytoxum sceptrumO. sceptrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
107Oxytoxum scolopaxO. scolopax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
108Oxytoxum sp.Oxytoxum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
109Oxytoxum tesselatumO. tesselatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
110Oxytoxum turboO. turbo#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
111Oxytoxum variabileO. variabile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
112Oxytoxum virideO. viride#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
113Pennata sp.Pennata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
114Peridinium pellucidumP. pellucidum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
115Peridinium sp.Peridinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
116Peridinium steiniiP. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
117Peridinium triquetrumP. triquetrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
118Peridinium trochoideumP. trochoideum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
119Phalacroma acutumP. acutum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
120Phalacroma pulchellumP. pulchellum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
121Phalacroma sp.Phalacroma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
122Planktoniella solP. sol#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
123Pleurosigma directumP. directum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
124Pleurosigma sp.Pleurosigma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
125Podolampas bipesP. bipes#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
126Podolampas palmipesP. palmipes#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
127Podolampas spiniferaP. spinifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
128Prorocentrum compressumP. compressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
129Prorocentrum cordatumP. cordatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
130Prorocentrum dactylusP. dactylus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
131Prorocentrum micansP. micans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
132Prorocentrum rostratumP. rostratum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
133Prorocentrum sp.Prorocentrum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
134Prorocentrum vaginulumP. vaginulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
135Pyrocystis elegansP. elegans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
136Pyrocystis fusiformisP. fusiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
137Pyrocystis robustaP. robusta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
138Pyrocystis sp.Pyrocystis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
139Pyrophacus horologicumP. horologicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
140Pyrophacus horologicum var. steiniiP. horologicum var. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
141Rhabdosphaera sp.Rhabdosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
142Rhizosolenia alataR. alata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
143Rhizosolenia alata forma gracillimaR. alata f gracillima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
144Rhizosolenia bergoniiR. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
145Rhizosolenia calcar-avisR. calcar-avis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
146Rhizosolenia castracaneiR. castracanei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
147Rhizosolenia cylindrusR. cylindrus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
148Rhizosolenia delicatulaR. delicatula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
149Rhizosolenia fragilissimaR. fragilissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
150Rhizosolenia imbricata var. shrubsoleiR. imbricata var. shrubsolei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
151Rhizosolenia setigeraR. setigera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
152Rhizosolenia simplexR. simplex#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
153Rhizosolenia sp.Rhizosolenia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
154Rhizosolenia stolterfothiiR. stolterfothii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
155Synedra gailloniiS. gaillonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
156Synedra sp.Synedra sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
157Syracosphaera bifenestrataS. bifenestrata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
158Syracosphaera brasiliensisS. brasiliensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
159Syracosphaera pulchraS. pulchra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
160Syracosphaera sp.Syracosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
161Thalassionema nitzschioidesT. nitzschioides#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
162Thalassiosira sp.Thalassiosira sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
163Thalassiothrix frauenfeldiiT. frauenfeldii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
164Thalassiothrix mediterranea var. pacificaT. mediterranea var. pacifica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
165Thalassiothrix sp.Thalassiothrix sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
166Tropidoneis lepidopteraT. lepidoptera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
167Umbellosphaera irregularisU. irregularis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
Size:
5832 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)