Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Vapnyar, D U; Novoselov, A A (2011): Hydrochemistry measured on water bottle samples during Mikhail Lomonosov cruise ML15. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.757152, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 0.728843 * Median Longitude: -35.324167 * South-bound Latitude: -10.418333 * West-bound Longitude: -45.365000 * North-bound Latitude: 35.821667 * East-bound Longitude: -6.115000
Date/Time Start: 1964-05-09T10:15:00 * Date/Time End: 1964-07-22T10:07:00
Minimum DEPTH, water: m * Maximum DEPTH, water: 5000 m
Event(s):
ML15_1230-1 * Latitude: 6.986667 * Longitude: -44.983333 * Date/Time: 1964-05-09T10:15:00 * Elevation: -4396.0 m * Location: North Atlantic Ocean * Campaign: ML15 * Basis: Mikhail Lomonosov * Device: Bottle, Niskin (NIS)
ML15_1231-1 * Latitude: 6.465000 * Longitude: -45.016667 * Date/Time: 1964-05-09T15:45:00 * Elevation: -4382.0 m * Location: North Atlantic Ocean * Campaign: ML15 * Basis: Mikhail Lomonosov * Device: Bottle, Niskin (NIS)
ML15_1232-1 * Latitude: 5.933333 * Longitude: -45.053333 * Date/Time: 1964-05-12T19:20:00 * Elevation: -3533.0 m * Location: North Atlantic Ocean * Campaign: ML15 * Basis: Mikhail Lomonosov * Device: Bottle, Niskin (NIS)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1Event labelEvent
2Date/Time of eventDate/Time
3Latitude of eventLatitude
4Longitude of eventLongitude
5Elevation of eventElevationm
6DEPTH, waterDepth watermGeocode
7Temperature, waterTemp°CVapnyar, D UReversing thermometer
8SalinitySalVapnyar, D U
9OxygenO2µmol/lNovoselov, A AOxygen, Winkler (Culberson, 1991, WOCE Report 68/91)
10Phosphate[PO4]3-µmol/lNovoselov, A ADetermination of phosphate (Denigès & Atkins)
11Nitrite[NO2]-µmol/lNovoselov, A ADetermination of nitrite (Morris & Riley)
12SilicateSi(OH)4µmol/lNovoselov, A ADetermination of phosphate (Denigès & Atkins)
13pHpHNovoselov, A A
14Alkalinity, totalATmmol(eq)/lNovoselov, A A
Size:
8381 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)