Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey (2008): Phytoplankton biomass in the Aral Sea, 1969-1981. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.695843, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 45.371837 * Median Longitude: 59.784272 * South-bound Latitude: 43.766700 * West-bound Longitude: 58.300000 * North-bound Latitude: 46.750000 * East-bound Longitude: 61.616700
Date/Time Start: 1969-07-22T00:00:00 * Date/Time End: 1981-08-03T00:00:00
Minimum DEPTH, water: 1.0 m * Maximum DEPTH, water: 223.0 m
Event(s):
Aral_Sea * Latitude: 45.190000 * Longitude: 59.980000 * Location: Kazakhstan, Uzbekistan, Central Asia * Device: Multiple investigations (MULT)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Sample code/labelSample label
6Abra ovata, larvae, biomass as carbonA. ovata larv Cµg/l
7Acanthocyclops bicuspidatus, biomass as carbonA. bicuspidatus Cµg/l
8Acanthocyclops bisetosus, biomass as carbonA. bisetosus Cµg/l
9Acanthocyclops sp., biomass as carbonAcanthocyclops sp. Cµg/l
10Acanthocyclops vernalis, biomass as carbonA. vernalis Cµg/l
11Acanthocyclops viridis, biomass as carbonA. viridis Cµg/l
12Alona rectangula, biomass as carbonA. rectangula Cµg/l
13Arctodiaptomus salinus, biomass as carbonA. salinus Cµg/l
14Asplanchna sp., biomass as carbonAsplanchna sp. Cµg/l
15Bivalvia, larvae, biomass as carbonBivalvia larv Cµg/l
16Bosmina sp., biomass as carbonBosmina sp. Cµg/l
17Brachionus calicyflorus, biomass as carbonB. calicyflorus Cµg/l
18Brachionus plicatilis, biomass as carbonB. plicatilis Cµg/l
19Brachionus quadridentatus, biomass as carbonB. quadridentatus Cµg/l
20Brachionus sp., biomass as carbonBrachionus sp. Cµg/l
21Bryozoa, larvae, biomass as carbonBryozoa larv Cµg/l
22Calanipeda aquaedulcis, biomass as carbonC. aquaedulcis Cµg/l
23Cerastoderma sp., larvae, biomass as carbonCerastoderma sp. larv Cµg/l
24Cercopagis pengoi, biomass as carbonC. pengoi Cµg/l
25Ceriodaphnia reticulata, biomass as carbonC. reticulata Cµg/l
26Chydorus sp., biomass as carbonChydorus sp. Cµg/l
27Cladocera sp., biomass as carbonCladocera sp. Cµg/lgenus
28Cladocera sp., juvenile, biomass as carbonCladocera sp. juv Cµg/lgenus
29Copepoda, ova, biomass as carbonCopepoda ova Cµg/l
30Crabs, larvae, biomass as carbonCrabs larv Cµg/l
31Cyclopoida sp., biomass as carbonCyclopoida sp. Cµg/lgenus
32Cyclops sp., biomass as carbonCyclops sp. Cµg/l
33Daphnia sp., biomass as carbonDaphnia sp. Cµg/l
34Dreissena sp., larvae, biomass as carbonDreissena sp. larv Cµg/l
35Eosphora ehrenbergi, biomass as carbonE. ehrenbergi Cµg/l
36Evadne anonyx, biomass as carbonE. anonyx Cµg/l
37Filinia sp., biomass as carbonFilinia sp. Cµg/l
38Halectinosoma abrau, biomass as carbonH. abrau Cµg/l
39Halicyclops neglectus, biomass as carbonH. neglectus Cµg/l
40Halicyclops robustus, biomass as carbonH. robustus Cµg/l
41Halicyclops rotundipes aralensis, biomass as carbonH. rotundipes aralensis Cµg/l
42Halicyclops rotundipes aralensis, juvenile, biomass as carbonH. rotundipes aralensis juv Cµg/l
43Halicyclops sarsi, biomass as carbonH. sarsi Cµg/l
44Halicyclops sp., biomass as carbonHalicyclops sp. Cµg/l
45Halicyclops sp., juvenile, biomass as carbonHalicyclops sp. juv Cµg/l
46Halicyclops sp., nauplii, biomass as carbonHalicyclops sp. naup Cµg/l
47Harpacticoida sp., biomass as carbonHarpacticoida sp. Cµg/lgenus
48Harpacticoida, nauplii, biomass as carbonHarpacticoida naup Cµg/l
49Hypanis sp., biomass as carbonHypanis sp. Cµg/l
50Keratella quadrata, biomass as carbonK. quadrata Cµg/l
51Keratella sp., biomass as carbonKeratella sp. Cµg/l
52Lecane sp., biomass as carbonLecane sp. Cµg/l
53Limnocletodes behningi, biomass as carbonL. behningi Cµg/l
54Mesochra aestuarii, biomass as carbonM. aestuarii Cµg/l
55Moina mongoloca, biomass as carbonM. mongoloca Cµg/l
56Monostyla sp., biomass as carbonMonostyla sp. Cµg/l
57Nereis diversicolor, larvae, biomass as carbonN. diversicolor larv Cµg/l
58Nitocra hibernica, biomass as carbonN. hibernica Cµg/l
59Nitocra lacustris, biomass as carbonN. lacustris Cµg/l
60Nitocra sp., biomass as carbonNitocra sp. Cµg/l
61Notholca acuminata, biomass as carbonN. acuminata Cµg/l
62Notholca sp., biomass as carbonNotholca sp. Cµg/l
63Notholca squamula, biomass as carbonN. squamula Cµg/l
64Onychocamptus mohammed, biomass as carbonO. mohammed Cµg/l
65Hidrobionts, ova, biomass as carbonHidrobionts ova Cµg/l
66Rotifers, ova, biomass as carbonRotifers ova Cµg/l
67Paraleptastacus spinicauda trisetosus, biomass as carbonP. spinicauda trisetosus Cµg/l
68Phytoplankton, other, biomass as carbonPhytopl Cµg/l
69Podonevadne angusta, biomass as carbonP. angusta Cµg/l
70Podonevadne camptonyx, biomass as carbonP. camptonyx Cµg/l
71Podonevadne trigona, biomass as carbonP. trigona Cµg/l
72Rotatoria sp., biomass as carbonRotatoria sp. Cµg/lgenus
73Schizopera aralensis, biomass as carbonS. aralensis Cµg/l
74Schizopera jugurta, biomass as carbonS. jugurta Cµg/l
75Synchaeta sp., biomass as carbonSynchaeta sp. Cµg/l
76Synchaeta sp., large, biomass as carbonSynchaeta sp. l Cµg/l
77Synchaeta sp., small, biomass as carbonSynchaeta sp. s Cµg/l
78Synchaeta vorax, biomass as carbonS. vorax Cµg/l
79Termocyclops crassus, biomass as carbonT. crassus Cµg/l
80Testudinella sp., biomass as carbonTestudinella sp. Cµg/l
81Copepoda, nauplii, biomass as carbonCopepoda naup Cµg/l
Size:
12664 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)