Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Shmeleva, Alexandra A; Melnik, T (2008): Mesozooplankton average mass during Professor Vodyanitskiy cruise PV12, Part III. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.693658, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 40.408356 * Median Longitude: 12.707253 * South-bound Latitude: 37.300000 * West-bound Longitude: 4.666700 * North-bound Latitude: 44.700000 * East-bound Longitude: 19.300000
Date/Time Start: 1982-03-04T00:00:00 * Date/Time End: 1982-05-02T17:50:00
Minimum DEPTH, water: 3.0 m * Maximum DEPTH, water: 850.0 m
Event(s):
PV12-track * Latitude Start: 41.400000 * Longitude Start: 28.950000 * Latitude End: 44.633300 * Longitude End: 29.766700 * Date/Time Start: 1982-05-12T14:03:00 * Date/Time End: 1982-05-24T22:50:00 * Campaign: PV12 (NDCA-10882) * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh size of 125 µm. Additionally, the JUDAY oceanic model JOM with 300 µm mesh size and 80 cm ring diameter was used. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through standard depths (0-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-300, 300-500 m) and closed at the upper depth level. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmShmeleva, Alexandra A
6Sample code/labelSample labelShmeleva, Alexandra A
7Depth, top/minDepth topmShmeleva, Alexandra A
8Depth, bottom/maxDepth botmShmeleva, Alexandra A
9VolumeVolm3Shmeleva, Alexandra A
10Heterorhabdus papilliger, c2, massH. papilliger c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
11Heterorhabdus papilliger, c3, massH. papilliger c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
12Heterorhabdus papilliger, c4, massH. papilliger c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
13Heterorhabdus papilliger, c5, massH. papilliger c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
14Heterorhabdus papilliger, female, massH. papilliger f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
15Heterorhabdus papilliger, male, massH. papilliger m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
16Heterorhabdus spinifer, c5, massH. spinifer c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
17Heterorhabdus spinifer, female, massH. spinifer f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
18Heterorhabdus spinifer, male, massH. spinifer m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
19Heterorhabdus spinifrons, c5, massH. spinifrons c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
20Heterorhabdus spinifrons, female, massH. spinifrons f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
21Heterorhabdus spinifrons, male, massH. spinifrons m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
22Heterorhabdus spp., c2, massHeterorhabdus spp. c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
23Heterorhabdus spp., c4, massHeterorhabdus spp. c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
24Heterorhabdus spp., c5, massHeterorhabdus spp. c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
25Heterorhabdus spp., male, massHeterorhabdus spp. m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
26Hydrozoa, massHydrozoa mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
27Hyperiidae, massHyperiidae mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
28Isopoda, massIsopoda mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
29Lensia fowleri, massL. fowleri mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
30Lensia subtilis, massL. subtilis mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
31Limacina inflata, massL. inflata mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
32Limacina spp., massLimacina spp. mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
33Lubbockia spp., massLubbockia spp. mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
34Lubbockia squillimana, massL. squillimana mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
35Lubbockia squillimana, female, massL. squillimana f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
36Lucicutia clausi, c2, massL. clausi c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
37Lucicutia clausi, c3, massL. clausi c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
38Lucicutia clausi, c5, massL. clausi c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
39Lucicutia clausi, female, massL. clausi f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
40Lucicutia clausi, male, massL. clausi m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
41Lucicutia flavicornis, copepodites, massL. flavicornis c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
42Lucicutia flavicornis, c2, massL. flavicornis c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
43Lucicutia flavicornis, c3, massL. flavicornis c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
44Lucicutia flavicornis, c4, massL. flavicornis c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
45Lucicutia flavicornis, c5, massL. flavicornis c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
46Lucicutia flavicornis, female, massL. flavicornis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
47Lucicutia flavicornis, male, massL. flavicornis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
48Lucicutia gemina, copepodites, massL. gemina c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
49Lucicutia gemina, c2, massL. gemina c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
50Lucicutia gemina, c3, massL. gemina c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
51Lucicutia gemina, c4, massL. gemina c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
52Lucicutia gemina, c5, massL. gemina c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
53Lucicutia gemina, female, massL. gemina f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
54Lucicutia gemina, male, massL. gemina m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
55Lucicutia spp., c3, massLucicutia spp. c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
56Lucicutia spp., c4, massLucicutia spp. c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
57Lucicutia spp., c5, massLucicutia spp. c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
58Lucifer spp., massLucifer spp. mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
59Macrosetella gracilis, copepodites, massM. gracilis c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
60Macrosetella gracilis, female, massM. gracilis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
61Mecynocera clausi, copepodites, massM. clausi c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
62Mecynocera clausi, c1, massM. clausi c1 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
63Mecynocera clausi, c2, massM. clausi c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
64Mecynocera clausi, c3, massM. clausi c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
65Mecynocera clausi, c4, massM. clausi c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
66Mecynocera clausi, c5, massM. clausi c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
67Mecynocera clausi, female, massM. clausi f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
68Mecynocera clausi, male, massM. clausi m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
69Mesocalanus tenuicornis, c1, massM. tenuicornis c1 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
70Mesocalanus tenuicornis, c2, massM. tenuicornis c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
71Mesocalanus tenuicornis, c3, massM. tenuicornis c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
72Mesocalanus tenuicornis, c4, massM. tenuicornis c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
73Mesocalanus tenuicornis, c5, massM. tenuicornis c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
74Mesocalanus tenuicornis, female, massM. tenuicornis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
75Mesocalanus tenuicornis, male, massM. tenuicornis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
76Microcalanus pusillus, female, massM. pusillus f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
77Microcalanus spp., female, massMicrocalanus spp. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
78Microsetella rosea, massM. rosea mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
79Microsetella rosea, copepodites, massM. rosea c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
80Microsetella rosea, female, massM. rosea f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
81Microsetella spp., female, massMicrosetella spp. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
82Mollusca, massMollusca mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
83Mollusca, larvae, massMollusca larv mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
84Monacilla typica, c3, massM. typica c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
85Monacilla typica, female, massM. typica f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
86Monacilla typica, male, massM. typica m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
87Mormonilla minor, massM. minor mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
88Mormonilla minor, copepodites, massM. minor c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
89Mormonilla minor, female, massM. minor f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
90Mormonilla minor, male, massM. minor m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
91Mormonilla spp., copepodites, massMormonilla spp. c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
92Mormonilla spp., female, massMormonilla spp. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
93Muggiaea atlantica, massM. atlantica mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
94Mysidacea, massMysidacea mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
95Nannocalanus minor, c2, massN. minor c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
96Nannocalanus minor, c3, massN. minor c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
97Nannocalanus minor, c4, massN. minor c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
98Nannocalanus minor, c5, massN. minor c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
99Nannocalanus minor, female, massN. minor f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
100Nannocalanus minor, male, massN. minor m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
101Neocalanus gracilis, c1, massN. gracilis c1 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
102Neocalanus gracilis, c2, massN. gracilis c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
103Neocalanus gracilis, c3, massN. gracilis c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
104Neocalanus gracilis, c4, massN. gracilis c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
105Neocalanus gracilis, c5, massN. gracilis c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
106Neocalanus gracilis, female, massN. gracilis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
107Neocalanus gracilis, male, massN. gracilis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
108Neocalanus robustior, female, massN. robustior f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
109Oculosetella gracilis, female, massO. gracilis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
110Oikopleura spp., massOikopleura spp. mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
111Oithona atlantica, copepodites, massO. atlantica c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
112Oithona atlantica, female, massO. atlantica f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
113Oithona atlantica, male, massO. atlantica m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
114Oithona decipiens, copepodites, massO. decipiens c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
115Oithona decipiens, female, massO. decipiens f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
116Oithona nana, copepodites, massO. nana c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
117Oithona nana, female, massO. nana f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
118Oithona nana, male, massO. nana m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
119Oithona plumifera, copepodites, massO. plumifera c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
120Oithona plumifera, female, massO. plumifera f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
121Oithona pseudovivida, female, massO. pseudovivida f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
122Oithona setigera, copepodites, massO. setigera c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
123Oithona setigera, female, massO. setigera f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
124Oithona setigera, male, massO. setigera m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
125Oithona similis, copepodites, massO. similis c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
126Oithona similis, female, massO. similis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
127Oithona similis, male, massO. similis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
128Oithona simplex, female, massO. simplex f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
129Oithona spp., massOithona spp. mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
130Oithona spp., copepodites, massOithona spp. c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
131Oithona spp., female, massOithona spp. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
132Oithona spp., male, massOithona spp. m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
133Oithona vivida, copepodites, massO. vivida c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
134Oithona vivida, female, massO. vivida f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
135Oncaea bathyalis, female, massO. bathyalis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
136Oncaea conifera, female, massO. conifera f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
137Oncaea conifera, male, massO. conifera m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
138Oncaea curta, copepodites, massO. curta c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
139Oncaea curta, female, massO. curta f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
140Oncaea curta, male, massO. curta m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
141Oncaea dentipes, copepodites, massO. dentipes c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
142Oncaea dentipes, female, massO. dentipes f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
143Oncaea dentipes, male, massO. dentipes m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
144Oncaea ivlevi, female, massO. ivlevi f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
145Oncaea ivlevi, male, massO. ivlevi m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
146Oncaea longiseta, female, massO. longiseta f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
147Oncaea media, massO. media mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
148Oncaea media, copepodites, massO. media c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
149Oncaea media, female, massO. media f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
150Oncaea media, male, massO. media m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
151Oncaea mediterranea, massO. mediterranea mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
152Oncaea mediterranea, copepodites, massO. mediterranea c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
153Oncaea mediterranea, female, massO. mediterranea f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
154Oncaea mediterranea, male, massO. mediterranea m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
155Oncaea minuta, copepodites, massO. minuta c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
156Oncaea minuta, female, massO. minuta f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
157Oncaea minuta, male, massO. minuta m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
158Oncaea notopus, c5, massO. notopus c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
159Oncaea notopus, female, massO. notopus f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
160Oncaea notopus, male, massO. notopus m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
161Oncaea obscura, female, massO. obscura f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
162Oncaea ornata, copepodites, massO. ornata c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
163Oncaea ornata, female, massO. ornata f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
164Oncaea ornata, male, massO. ornata m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
165Oncaea ovalis, massO. ovalis mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
166Oncaea ovalis, female, massO. ovalis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
167Oncaea ovalis, male, massO. ovalis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
168Oncaea prendeli, female, massO. prendeli f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
169Oncaea shmelevi, female, massO. shmelevi f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
170Oncaea shmelevi, male, massO. shmelevi m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
171Oncaea similis, copepodites, massO. similis c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
172Oncaea similis, female, massO. similis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
173Oncaea similis, male, massO. similis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
174Oncaea spp., massOncaea spp. mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
175Oncaea spp., copepodites, massOncaea spp. c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
176Oncaea spp., female, massOncaea spp. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
177Oncaea spp., male, massOncaea spp. m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
178Oncaea subtilis, massO. subtilis mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
179Oncaea subtilis, copepodites, massO. subtilis c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
180Oncaea subtilis, female, massO. subtilis f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
181Oncaea subtilis, male, massO. subtilis m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
182Oncaea tenella, female, massO. tenella f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
183Oncaea tenuimana, massO. tenuimana mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
184Oncaea venusta, female, massO. venusta f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
185Oncaea venusta, male, massO. venusta m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
186Oncaea zernovi gr., female, massO. zernovi gr. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
187Oncaea zernovi, female, massO. zernovi f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
188Ostracoda, massOstrac mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
189Paracalanus indicus, c4, massP. indicus c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
190Paracalanus indicus, c5, massP. indicus c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
191Paracalanus indicus, female, massP. indicus f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
192Paracalanus indicus, male, massP. indicus m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
193Paracalanus nanus, copepodites, massP. nanus c mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
194Paracalanus nanus, c3, massP. nanus c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
195Paracalanus nanus, c4, massP. nanus c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
196Paracalanus nanus, c5, massP. nanus c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
197Paracalanus nanus, female, massP. nanus f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
198Paracalanus nanus, male, massP. nanus m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
199Paracalanus parvus gr., c1, massP. parvus gr. c1 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
200Paracalanus parvus gr., c2, massP. parvus gr. c2 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
201Paracalanus parvus gr., c3, massP. parvus gr. c3 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
202Paracalanus parvus gr., c4, massP. parvus gr. c4 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
203Paracalanus parvus gr., c5, massP. parvus gr. c5 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
204Paracalanus parvus gr., female, massP. parvus gr. f mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
205Paracalanus parvus gr., male, massP. parvus gr. m mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
206Paracalanus parvus, c1, massP. parvus c1 mmgShmeleva, Alexandra Aaverage
Size:
5955 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)