Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Melnik, T (2008): Mesozooplankton average length during Professor Vodyanitskiy cruise PV30_1, Part II. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.692009, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 18.118536 * Median Longitude: 63.058758 * South-bound Latitude: 14.976700 * West-bound Longitude: 59.700000 * North-bound Latitude: 21.500000 * East-bound Longitude: 65.570000
Date/Time Start: 1990-02-04T19:05:00 * Date/Time End: 1990-04-04T18:00:00
Minimum DEPTH, water: 10.0 m * Maximum DEPTH, water: 194.0 m
Event(s):
PV30_1-track * Latitude Start: 14.996700 * Longitude Start: 59.746700 * Latitude End: 20.698300 * Longitude End: 64.025000 * Date/Time Start: 1990-02-04T19:05:00 * Date/Time End: 1990-04-04T18:00:00 * Location: Arabian Sea * Campaign: PV30_1 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was collected in vertical hauls covering three layers: 0 m - upper border of thermocline, the layer of thermocline, lower border of thermocline - 200 m with Juday net with mesh size 0.145 mm and a mouth area of approximately 0.1 m**2. Depth of tow is evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. Nansen's closing device.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMelnik, T
6Sample code/labelSample labelMelnik, T
7Depth, top/minDepth topmMelnik, T
8Depth, bottom/maxDepth botmMelnik, T
9Sample volumeSamp volm3Melnik, T
10Decapoda, lengthDecapoda lmmMelnik, Taverage
11Delius nudus, copepodites, lengthD. nudus c lmmMelnik, Taverage
12Delius nudus, c5, lengthD. nudus c5 lmmMelnik, Taverage
13Delius nudus, female, lengthD. nudus f lmmMelnik, Taverage
14Delius nudus, male, lengthD. nudus m lmmMelnik, Taverage
15Doliolidae, lengthDoliolidae lmmMelnik, Taverage
16Eucalanus attenuatus, copepodites, lengthE. attenuatus c lmmMelnik, Taverage
17Eucalanus attenuatus, c1, lengthE. attenuatus c1 lmmMelnik, Taverage
18Eucalanus attenuatus, c3, lengthE. attenuatus c3 lmmMelnik, Taverage
19Eucalanus attenuatus, c4, lengthE. attenuatus c4 lmmMelnik, Taverage
20Eucalanus attenuatus, c5, lengthE. attenuatus c5 lmmMelnik, Taverage
21Eucalanus attenuatus, female, lengthE. attenuatus f lmmMelnik, Taverage
22Eucalanus attenuatus, male, lengthE. attenuatus m lmmMelnik, Taverage
23Eucalanus crassus, c5, lengthE. crassus c5 lmmMelnik, Taverage
24Eucalanus crassus, female, lengthE. crassus f lmmMelnik, Taverage
25Eucalanus elongatus, copepodites, lengthE. elongatus c lmmMelnik, Taverage
26Eucalanus elongatus, c4, lengthE. elongatus c4 lmmMelnik, Taverage
27Eucalanus elongatus, c5, lengthE. elongatus c5 lmmMelnik, Taverage
28Eucalanus elongatus, female, lengthE. elongatus f lmmMelnik, Taverage
29Eucalanus elongatus, male, lengthE. elongatus m lmmMelnik, Taverage
30Eucalanus mucronatus, copepodites, lengthE. mucronatus c lmmMelnik, Taverage
31Eucalanus mucronatus, c1, lengthE. mucronatus c1 lmmMelnik, Taverage
32Eucalanus mucronatus, c2, lengthE. mucronatus c2 lmmMelnik, Taverage
33Eucalanus mucronatus, c3, lengthE. mucronatus c3 lmmMelnik, Taverage
34Eucalanus mucronatus, c4, lengthE. mucronatus c4 lmmMelnik, Taverage
35Eucalanus mucronatus, c5, lengthE. mucronatus c5 lmmMelnik, Taverage
36Eucalanus mucronatus, female, lengthE. mucronatus f lmmMelnik, Taverage
37Eucalanus pileatus, copepodites, lengthE. pileatus c lmmMelnik, Taverage
38Eucalanus pileatus, c4, lengthE. pileatus c4 lmmMelnik, Taverage
39Eucalanus pileatus, c5, lengthE. pileatus c5 lmmMelnik, Taverage
40Eucalanus pileatus, female, lengthE. pileatus f lmmMelnik, Taverage
41Eucalanus sewelli, female, lengthE. sewelli f lmmMelnik, Taverage
42Eucalanus sp., copepodites, lengthEucalanus sp. c lmmMelnik, Taverage
43Eucalanus sp., c1, lengthEucalanus sp. c1 lmmMelnik, Taverage
44Eucalanus sp., c2, lengthEucalanus sp. c2 lmmMelnik, Taverage
45Eucalanus sp., c3, lengthEucalanus sp. c3 lmmMelnik, Taverage
46Eucalanus sp., c4, lengthEucalanus sp. c4 lmmMelnik, Taverage
47Eucalanus sp., c5, lengthEucalanus sp. c5 lmmMelnik, Taverage
48Eucalanus sp., female, lengthEucalanus sp. f lmmMelnik, Taverage
49Eucalanus sp., male, lengthEucalanus sp. m lmmMelnik, Taverage
50Eucalanus subcrassus, c4, lengthE. subcrassus c4 lmmMelnik, Taverage
51Eucalanus subcrassus, c5, lengthE. subcrassus c5 lmmMelnik, Taverage
52Eucalanus subcrassus, female, lengthE. subcrassus f lmmMelnik, Taverage
53Eucalanus subcrassus, male, lengthE. subcrassus m lmmMelnik, Taverage
54Eucalanus subtenuis, c2, lengthE. subtenuis c2 lmmMelnik, Taverage
55Eucalanus subtenuis, c4, lengthE. subtenuis c4 lmmMelnik, Taverage
56Eucalanus subtenuis, c5, lengthE. subtenuis c5 lmmMelnik, Taverage
57Eucalanus subtenuis, female, lengthE. subtenuis f lmmMelnik, Taverage
58Eucalanus subtenuis, male, lengthE. subtenuis m lmmMelnik, Taverage
59Euchaeta concinna, female, lengthE. concinna f lmmMelnik, Taverage
60Euchaeta indica, c5, lengthE. indica c5 lmmMelnik, Taverage
61Euchaeta indica, female, lengthE. indica f lmmMelnik, Taverage
62Euchaeta indica, male, lengthE. indica m lmmMelnik, Taverage
63Euchaeta plana, female, lengthE. plana f lmmMelnik, Taverage
64Euchaeta plana, male, lengthE. plana m lmmMelnik, Taverage
65Euchaeta rimana, copepodites, lengthE. rimana c lmmMelnik, Taverage
66Euchaeta rimana, c2, lengthE. rimana c2 lmmMelnik, Taverage
67Euchaeta rimana, c3, lengthE. rimana c3 lmmMelnik, Taverage
68Euchaeta rimana, c4, lengthE. rimana c4 lmmMelnik, Taverage
69Euchaeta rimana, c5, lengthE. rimana c5 lmmMelnik, Taverage
70Euchaeta rimana, female, lengthE. rimana f lmmMelnik, Taverage
71Euchaeta rimana, male, lengthE. rimana m lmmMelnik, Taverage
72Euchaeta sp., copepodites, lengthEuchaeta sp. c lmmMelnik, Taverage
73Euchaeta sp., c1, lengthEuchaeta sp. c1 lmmMelnik, Taverage
74Euchaeta sp., c2, lengthEuchaeta sp. c2 lmmMelnik, Taverage
75Euchaeta sp., c3, lengthEuchaeta sp. c3 lmmMelnik, Taverage
76Euchaeta sp., c4, lengthEuchaeta sp. c4 lmmMelnik, Taverage
77Euchaeta sp., c5, lengthEuchaeta sp. c5 lmmMelnik, Taverage
78Euchaeta sp., female, lengthEuchaeta sp. f lmmMelnik, Taverage
79Euchaeta sp., male, lengthEuchaeta sp. m lmmMelnik, Taverage
80Euchirella bella, female, lengthE. bella f lmmMelnik, Taverage
81Euchirella paulinae, female, lengthE. paulinae f lmmMelnik, Taverage
82Euchirella rostrata, female, lengthE. rostrata f lmmMelnik, Taverage
83Euchirella sp., copepodites, lengthEuchirella sp. c lmmMelnik, Taverage
84Euchirella sp., c2, lengthEuchirella sp. c2 lmmMelnik, Taverage
85Euchirella sp., c3, lengthEuchirella sp. c3 lmmMelnik, Taverage
86Euchirella sp., c4, lengthEuchirella sp. c4 lmmMelnik, Taverage
87Euchirella sp., c5, lengthEuchirella sp. c5 lmmMelnik, Taverage
88Euchirella sp., female, lengthEuchirella sp. f lmmMelnik, Taverage
89Euchirella sp., male, lengthEuchirella sp. m lmmMelnik, Taverage
90Euphausiacea, lengthEuphausiacea lmmMelnik, Taverage
91Euterpina acutifrons, lengthE. acutifrons lmmMelnik, Taverage
92Euterpina acutifrons, copepodites, lengthE. acutifrons c lmmMelnik, Taverage
93Euterpina acutifrons, female, lengthE. acutifrons f lmmMelnik, Taverage
94Farranula carinata, female, lengthF. carinata f lmmMelnik, Taverage
95Farranula carinata, male, lengthF. carinata m lmmMelnik, Taverage
96Farranula concinna, female, lengthF. concinna f lmmMelnik, Taverage
97Farranula curta, copepodites, lengthF. curta c lmmMelnik, Taverage
98Farranula curta, female, lengthF. curta f lmmMelnik, Taverage
99Farranula curta, male, lengthF. curta m lmmMelnik, Taverage
100Farranula gibbula, c5, lengthF. gibbula c5 lmmMelnik, Taverage
101Farranula gibbula, female, lengthF. gibbula f lmmMelnik, Taverage
102Farranula gibbula, male, lengthF. gibbula m lmmMelnik, Taverage
103Farranula gracilis, female, lengthF. gracilis f lmmMelnik, Taverage
104Farranula sp., copepodites, lengthFarranula sp. c lmmMelnik, Taverage
105Farranula sp., female, lengthFarranula sp. f lmmMelnik, Taverage
106Farranula sp., male, lengthFarranula sp. m lmmMelnik, Taverage
107Haloptilus longicornis, copepodites, lengthH. longicornis c lmmMelnik, Taverage
108Haloptilus longicornis, c4, lengthH. longicornis c4 lmmMelnik, Taverage
109Haloptilus longicornis, c5, lengthH. longicornis c5 lmmMelnik, Taverage
110Haloptilus longicornis, female, lengthH. longicornis f lmmMelnik, Taverage
111Haloptilus longicornis, male, lengthH. longicornis m lmmMelnik, Taverage
112Haloptilus sp., copepodites, lengthHaloptilus sp. c lmmMelnik, Taverage
113Haloptilus sp., c3, lengthHaloptilus sp. c3 lmmMelnik, Taverage
114Haloptilus sp., c5, lengthHaloptilus sp. c5 lmmMelnik, Taverage
115Haloptilus sp., female, lengthHaloptilus sp. f lmmMelnik, Taverage
116Haloptilus sp., male, lengthHaloptilus sp. m lmmMelnik, Taverage
117Harpacticoida, female, lengthHarpacticoida f lmmMelnik, Tgenus sp., average
118Harpacticoida, lengthHarpacticoida lmmMelnik, Taverage
119Heteropoda, lengthHeteropoda lmmMelnik, Taverage
120Heterorhabdus papilliger, female, lengthH. papilliger f lmmMelnik, Taverage
121Heterorhabdus papilliger, male, lengthH. papilliger m lmmMelnik, Taverage
122Heterorhabdus sp., copepodites, lengthHeterorhabdus sp. c lmmMelnik, Taverage
123Heterorhabdus sp., c5, lengthHeterorhabdus sp. c5 lmmMelnik, Taverage
124Heterorhabdus sp., female, lengthHeterorhabdus sp. f lmmMelnik, Taverage
125Heterorhabdus sp., male, lengthHeterorhabdus sp. m lmmMelnik, Taverage
126Hydroidea, lengthHydroidea lmmMelnik, Taverage
127Isopoda, lengthIsopoda lmmMelnik, Taverage
128Labidocera acuta, female, lengthL. acuta f lmmMelnik, Taverage
129Labidocera acutifrons, female, lengthL. acutifrons f lmmMelnik, Taverage
130Labidocera acutifrons, male, lengthL. acutifrons m lmmMelnik, Taverage
131Labidocera detruncata, female, lengthL. detruncata f lmmMelnik, Taverage
132Labidocera detruncata, male, lengthL. detruncata m lmmMelnik, Taverage
133Labidocera minuta, male, lengthL. minuta m lmmMelnik, Taverage
134Labidocera sp., copepodites, lengthLabidocera sp. c lmmMelnik, Taverage
135Labidocera sp., c3, lengthLabidocera sp. c3 lmmMelnik, Taverage
136Labidocera sp., c4, lengthLabidocera sp. c4 lmmMelnik, Taverage
137Labidocera sp., c5, lengthLabidocera sp. c5 lmmMelnik, Taverage
138Labidocera sp., female, lengthLabidocera sp. f lmmMelnik, Taverage
139Labidocera sp., male, lengthLabidocera sp. m lmmMelnik, Taverage
140Lubbockia sp., c5, lengthLubbockia sp. c5 lmmMelnik, Taverage
141Lucicutia flavicornis, copepodites, lengthL. flavicornis c lmmMelnik, Taverage
142Lucicutia flavicornis, c5, lengthL. flavicornis c5 lmmMelnik, Taverage
143Lucicutia flavicornis, female, lengthL. flavicornis f lmmMelnik, Taverage
144Lucicutia flavicornis, male, lengthL. flavicornis m lmmMelnik, Taverage
145Lucicutia gaussae, c5, lengthL. gaussae c5 lmmMelnik, Taverage
146Lucicutia gaussae, female, lengthL. gaussae f lmmMelnik, Taverage
147Lucicutia gaussae, male, lengthL. gaussae m lmmMelnik, Taverage
148Lucicutia gemina, c5, lengthL. gemina c5 lmmMelnik, Taverage
149Lucicutia gemina, female, lengthL. gemina f lmmMelnik, Taverage
150Lucicutia gemina, male, lengthL. gemina m lmmMelnik, Taverage
151Lucicutia paraclausi, female, lengthL. paraclausi f lmmMelnik, Taverage
152Lucicutia sp., lengthLucicutia sp. lmmMelnik, Taverage
153Lucicutia sp., copepodites, lengthLucicutia sp. c lmmMelnik, Taverage
154Lucicutia sp., c2, lengthLucicutia sp. c2 lmmMelnik, Taverage
155Lucicutia sp., c3, lengthLucicutia sp. c3 lmmMelnik, Taverage
156Lucicutia sp., c4, lengthLucicutia sp. c4 lmmMelnik, Taverage
157Lucicutia sp., c5, lengthLucicutia sp. c5 lmmMelnik, Taverage
158Lucicutia sp., female, lengthLucicutia sp. f lmmMelnik, Taverage
159Lucicutia sp., male, lengthLucicutia sp. m lmmMelnik, Taverage
160Macrosetella gracilis, copepodites, lengthM. gracilis c lmmMelnik, Taverage
161Macrosetella gracilis, c5, lengthM. gracilis c5 lmmMelnik, Taverage
162Macrosetella gracilis, female, lengthM. gracilis f lmmMelnik, Taverage
163Macrosetella gracilis, male, lengthM. gracilis m lmmMelnik, Taverage
164Mecynocera clausi, copepodites, lengthM. clausi c lmmMelnik, Taverage
165Mecynocera clausi, c5, lengthM. clausi c5 lmmMelnik, Taverage
166Mecynocera clausi, female, lengthM. clausi f lmmMelnik, Taverage
167Metridinidae, c5, lengthMetridinidae c5 lmmMelnik, Taverage
168Metridinidae, female, lengthMetridinidae f lmmMelnik, Taverage
169Microsetella rosea, lengthM. rosea lmmMelnik, Taverage
170Microsetella rosea, copepodites, lengthM. rosea c lmmMelnik, Taverage
171Microsetella rosea, female, lengthM. rosea f lmmMelnik, Taverage
172Microsetella sp., copepodites, lengthMicrosetella sp. c lmmMelnik, Taverage
173Microsetella sp., female, lengthMicrosetella sp. f lmmMelnik, Taverage
174Miracia efferata, female, lengthM. efferata f lmmMelnik, Taverage
175Miracia minor, copepodites, lengthM. minor c lmmMelnik, Taverage
176Miracia minor, female, lengthM. minor f lmmMelnik, Taverage
177Miracia sp., copepodites, lengthMiracia sp. c lmmMelnik, Taverage
178Monacilla sp., female, lengthMonacilla sp. f lmmMelnik, Taverage
179Monacilla sp., male, lengthMonacilla sp. m lmmMelnik, Taverage
180Monacilla typica, female, lengthM. typica f lmmMelnik, Taverage
181Monacilla typica, male, lengthM. typica m lmmMelnik, Taverage
182Mormonilla minor, lengthM. minor lmmMelnik, Taverage
183Mormonilla minor, copepodites, lengthM. minor c lmmMelnik, Taverage
184Mormonilla minor, c5, lengthM. minor c5 lmmMelnik, Taverage
185Mormonilla minor, female, lengthM. minor f lmmMelnik, Taverage
186Mysidacea, lengthMysidacea lmmMelnik, Taverage
187Nannocalanus minor, copepodites, lengthN. minor c lmmMelnik, Taverage
188Nannocalanus minor, c5, lengthN. minor c5 lmmMelnik, Taverage
189Nannocalanus minor, female, lengthN. minor f lmmMelnik, Taverage
190Nannocalanus minor, male, lengthN. minor m lmmMelnik, Taverage
191Neocalanus gracilis, copepodites, lengthN. gracilis c lmmMelnik, Taverage
192Neocalanus gracilis, female, lengthN. gracilis f lmmMelnik, Taverage
193Neocalanus tenuicornis, c4, lengthN. tenuicornis c4 lmmMelnik, Taverage
194Neocalanus tenuicornis, c5, lengthN. tenuicornis c5 lmmMelnik, Taverage
195Neocalanus tenuicornis, female, lengthN. tenuicornis f lmmMelnik, Taverage
196Oithona decipiens, female, lengthO. decipiens f lmmMelnik, Taverage
197Oithona fallax, female, lengthO. fallax f lmmMelnik, Taverage
198Oithona nana, copepodites, lengthO. nana c lmmMelnik, Taverage
199Oithona nana, female, lengthO. nana f lmmMelnik, Taverage
200Oithona plumifera, copepodites, lengthO. plumifera c lmmMelnik, Taverage
201Oithona plumifera, female, lengthO. plumifera f lmmMelnik, Taverage
202Oithona robusta, female, lengthO. robusta f lmmMelnik, Taverage
203Oithona setigera, copepodites, lengthO. setigera c lmmMelnik, Taverage
204Oithona setigera, female, lengthO. setigera f lmmMelnik, Taverage
205Oithona similis, copepodites, lengthO. similis c lmmMelnik, Taverage
206Oithona similis, female, lengthO. similis f lmmMelnik, Taverage
207Oithona sp., copepodites, lengthOithona sp. c lmmMelnik, Taverage
208Oithona sp., female, lengthOithona sp. f lmmMelnik, Taverage
209Oithona sp., male, lengthOithona sp. m lmmMelnik, Taverage
Size:
6411 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)