Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Melnik, T (2008): Mesozooplankton average mass during Professor Vodyanitskiy cruise PV30_1, Part II. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.692005, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 18.118536 * Median Longitude: 63.058758 * South-bound Latitude: 14.976700 * West-bound Longitude: 59.700000 * North-bound Latitude: 21.500000 * East-bound Longitude: 65.570000
Date/Time Start: 1990-02-04T19:05:00 * Date/Time End: 1990-04-04T18:00:00
Minimum DEPTH, water: 10.0 m * Maximum DEPTH, water: 194.0 m
Event(s):
PV30_1-track * Latitude Start: 14.996700 * Longitude Start: 59.746700 * Latitude End: 20.698300 * Longitude End: 64.025000 * Date/Time Start: 1990-02-04T19:05:00 * Date/Time End: 1990-04-04T18:00:00 * Location: Arabian Sea * Campaign: PV30_1 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was collected in vertical hauls covering three layers: 0 m - upper border of thermocline, the layer of thermocline, lower border of thermocline - 200 m with Juday net with mesh size 0.145 mm and a mouth area of approximately 0.1 m**2. Depth of tow is evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. Nansen's closing device.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMelnik, T
6Sample code/labelSample labelMelnik, T
7Depth, top/minDepth topmMelnik, T
8Depth, bottom/maxDepth botmMelnik, T
9Sample volumeSamp volm3Melnik, T
10Decapoda, massDecapoda mmgMelnik, Taverage
11Delius nudus, copepodites, massD. nudus c mmgMelnik, Taverage
12Delius nudus, c5, massD. nudus c5 mmgMelnik, Taverage
13Delius nudus, female, massD. nudus f mmgMelnik, Taverage
14Delius nudus, male, massD. nudus m mmgMelnik, Taverage
15Doliolidae, massDoliolidae mmgMelnik, Taverage
16Eucalanus attenuatus, copepodites, massE. attenuatus c mmgMelnik, Taverage
17Eucalanus attenuatus, c1, massE. attenuatus c1 mmgMelnik, Taverage
18Eucalanus attenuatus, c3, massE. attenuatus c3 mmgMelnik, Taverage
19Eucalanus attenuatus, c4, massE. attenuatus c4 mmgMelnik, Taverage
20Eucalanus attenuatus, c5, massE. attenuatus c5 mmgMelnik, Taverage
21Eucalanus attenuatus, female, massE. attenuatus f mmgMelnik, Taverage
22Eucalanus attenuatus, male, massE. attenuatus m mmgMelnik, Taverage
23Eucalanus crassus, c5, massE. crassus c5 mmgMelnik, Taverage
24Eucalanus crassus, female, massE. crassus f mmgMelnik, Taverage
25Eucalanus elongatus, copepodites, massE. elongatus c mmgMelnik, Taverage
26Eucalanus elongatus, c4, massE. elongatus c4 mmgMelnik, Taverage
27Eucalanus elongatus, c5, massE. elongatus c5 mmgMelnik, Taverage
28Eucalanus elongatus, female, massE. elongatus f mmgMelnik, Taverage
29Eucalanus elongatus, male, massE. elongatus m mmgMelnik, Taverage
30Eucalanus mucronatus, copepodites, massE. mucronatus c mmgMelnik, Taverage
31Eucalanus mucronatus, c1, massE. mucronatus c1 mmgMelnik, Taverage
32Eucalanus mucronatus, c2, massE. mucronatus c2 mmgMelnik, Taverage
33Eucalanus mucronatus, c3, massE. mucronatus c3 mmgMelnik, Taverage
34Eucalanus mucronatus, c4, massE. mucronatus c4 mmgMelnik, Taverage
35Eucalanus mucronatus, c5, massE. mucronatus c5 mmgMelnik, Taverage
36Eucalanus mucronatus, female, massE. mucronatus f mmgMelnik, Taverage
37Eucalanus pileatus, copepodites, massE. pileatus c mmgMelnik, Taverage
38Eucalanus pileatus, c4, massE. pileatus c4 mmgMelnik, Taverage
39Eucalanus pileatus, c5, massE. pileatus c5 mmgMelnik, Taverage
40Eucalanus pileatus, female, massE. pileatus f mmgMelnik, Taverage
41Eucalanus sewelli, female, massE. sewelli f mmgMelnik, Taverage
42Eucalanus sp., copepodites, massEucalanus sp. c mmgMelnik, Taverage
43Eucalanus sp., c1, massEucalanus sp. c1 mmgMelnik, Taverage
44Eucalanus sp., c2, massEucalanus sp. c2 mmgMelnik, Taverage
45Eucalanus sp., c3, massEucalanus sp. c3 mmgMelnik, Taverage
46Eucalanus sp., c4, massEucalanus sp. c4 mmgMelnik, Taverage
47Eucalanus sp., c5, massEucalanus sp. c5 mmgMelnik, Taverage
48Eucalanus sp., female, massEucalanus sp. f mmgMelnik, Taverage
49Eucalanus sp., male, massEucalanus sp. m mmgMelnik, Taverage
50Eucalanus subcrassus, c4, massE. subcrassus c4 mmgMelnik, Taverage
51Eucalanus subcrassus, c5, massE. subcrassus c5 mmgMelnik, Taverage
52Eucalanus subcrassus, female, massE. subcrassus f mmgMelnik, Taverage
53Eucalanus subcrassus, male, massE. subcrassus m mmgMelnik, Taverage
54Eucalanus subtenuis, c2, massE. subtenuis c2 mmgMelnik, Taverage
55Eucalanus subtenuis, c4, massE. subtenuis c4 mmgMelnik, Taverage
56Eucalanus subtenuis, c5, massE. subtenuis c5 mmgMelnik, Taverage
57Eucalanus subtenuis, female, massE. subtenuis f mmgMelnik, Taverage
58Eucalanus subtenuis, male, massE. subtenuis m mmgMelnik, Taverage
59Euchaeta concinna, female, massE. concinna f mmgMelnik, Taverage
60Euchaeta indica, c5, massE. indica c5 mmgMelnik, Taverage
61Euchaeta indica, female, massE. indica f mmgMelnik, Taverage
62Euchaeta indica, male, massE. indica m mmgMelnik, Taverage
63Euchaeta plana, female, massE. plana f mmgMelnik, Taverage
64Euchaeta plana, male, massE. plana m mmgMelnik, Taverage
65Euchaeta rimana, copepodites, massE. rimana c mmgMelnik, Taverage
66Euchaeta rimana, c2, massE. rimana c2 mmgMelnik, Taverage
67Euchaeta rimana, c3, massE. rimana c3 mmgMelnik, Taverage
68Euchaeta rimana, c4, massE. rimana c4 mmgMelnik, Taverage
69Euchaeta rimana, c5, massE. rimana c5 mmgMelnik, Taverage
70Euchaeta rimana, female, massE. rimana f mmgMelnik, Taverage
71Euchaeta rimana, male, massE. rimana m mmgMelnik, Taverage
72Euchaeta sp., copepodites, massEuchaeta sp. c mmgMelnik, Taverage
73Euchaeta sp., c1, massEuchaeta sp. c1 mmgMelnik, Taverage
74Euchaeta sp., c2, massEuchaeta sp. c2 mmgMelnik, Taverage
75Euchaeta sp., c3, massEuchaeta sp. c3 mmgMelnik, Taverage
76Euchaeta sp., c4, massEuchaeta sp. c4 mmgMelnik, Taverage
77Euchaeta sp., c5, massEuchaeta sp. c5 mmgMelnik, Taverage
78Euchaeta sp., female, massEuchaeta sp. f mmgMelnik, Taverage
79Euchaeta sp., male, massEuchaeta sp. m mmgMelnik, Taverage
80Euchirella bella, female, massE. bella f mmgMelnik, Taverage
81Euchirella paulinae, female, massE. paulinae f mmgMelnik, Taverage
82Euchirella rostrata, female, massE. rostrata f mmgMelnik, Taverage
83Euchirella sp., copepodites, massEuchirella sp. c mmgMelnik, Taverage
84Euchirella sp., c2, massEuchirella sp. c2 mmgMelnik, Taverage
85Euchirella sp., c3, massEuchirella sp. c3 mmgMelnik, Taverage
86Euchirella sp., c4, massEuchirella sp. c4 mmgMelnik, Taverage
87Euchirella sp., c5, massEuchirella sp. c5 mmgMelnik, Taverage
88Euchirella sp., female, massEuchirella sp. f mmgMelnik, Taverage
89Euchirella sp., male, massEuchirella sp. m mmgMelnik, Taverage
90Euphausiacea, massEuphausiacea mmgMelnik, Taverage
91Euterpina acutifrons, massE. acutifrons mmgMelnik, Taverage
92Euterpina acutifrons, copepodites, massE. acutifrons c mmgMelnik, Taverage
93Euterpina acutifrons, female, massE. acutifrons f mmgMelnik, Taverage
94Farranula carinata, female, massF. carinata f mmgMelnik, Taverage
95Farranula carinata, male, massF. carinata m mmgMelnik, Taverage
96Farranula concinna, female, massF. concinna f mmgMelnik, Taverage
97Farranula curta, copepodites, massF. curta c mmgMelnik, Taverage
98Farranula curta, female, massF. curta f mmgMelnik, Taverage
99Farranula curta, male, massF. curta m mmgMelnik, Taverage
100Farranula gibbula, c5, massF. gibbula c5 mmgMelnik, Taverage
101Farranula gibbula, female, massF. gibbula f mmgMelnik, Taverage
102Farranula gibbula, male, massF. gibbula m mmgMelnik, Taverage
103Farranula gracilis, female, massF. gracilis f mmgMelnik, Taverage
104Farranula sp., copepodites, massFarranula sp. c mmgMelnik, Taverage
105Farranula sp., female, massFarranula sp. f mmgMelnik, Taverage
106Farranula sp., male, massFarranula sp. m mmgMelnik, Taverage
107Haloptilus longicornis, copepodites, massH. longicornis c mmgMelnik, Taverage
108Haloptilus longicornis, c4, massH. longicornis c4 mmgMelnik, Taverage
109Haloptilus longicornis, c5, massH. longicornis c5 mmgMelnik, Taverage
110Haloptilus longicornis, female, massH. longicornis f mmgMelnik, Taverage
111Haloptilus longicornis, male, massH. longicornis m mmgMelnik, Taverage
112Haloptilus sp., copepodites, massHaloptilus sp. c mmgMelnik, Taverage
113Haloptilus sp., c3, massHaloptilus sp. c3 mmgMelnik, Taverage
114Haloptilus sp., c5, massHaloptilus sp. c5 mmgMelnik, Taverage
115Haloptilus sp., female, massHaloptilus sp. f mmgMelnik, Taverage
116Haloptilus sp., male, massHaloptilus sp. m mmgMelnik, Taverage
117Harpacticoida, female, massHarpacticoida f mmgMelnik, Tgenus sp., average
118Harpacticoida, massHarpacticoida mmgMelnik, Taverage
119Heteropoda, massHeteropoda mmgMelnik, Taverage
120Heterorhabdus papilliger, female, massH. papilliger f mmgMelnik, Taverage
121Heterorhabdus papilliger, male, massH. papilliger m mmgMelnik, Taverage
122Heterorhabdus sp., copepodites, massHeterorhabdus sp. c mmgMelnik, Taverage
123Heterorhabdus sp., c5, massHeterorhabdus sp. c5 mmgMelnik, Taverage
124Heterorhabdus sp., female, massHeterorhabdus sp. f mmgMelnik, Taverage
125Heterorhabdus sp., male, massHeterorhabdus sp. m mmgMelnik, Taverage
126Hydroidea, massHydroidea mmgMelnik, Taverage
127Isopoda, massIsopoda mmgMelnik, Taverage
128Labidocera acuta, female, massL. acuta f mmgMelnik, Taverage
129Labidocera acutifrons, female, massL. acutifrons f mmgMelnik, Taverage
130Labidocera acutifrons, male, massL. acutifrons m mmgMelnik, Taverage
131Labidocera detruncata, female, massL. detruncata f mmgMelnik, Taverage
132Labidocera detruncata, male, massL. detruncata m mmgMelnik, Taverage
133Labidocera minuta, male, massL. minuta m mmgMelnik, Taverage
134Labidocera sp., copepodites, massLabidocera sp. c mmgMelnik, Taverage
135Labidocera sp., c3, massLabidocera sp. c3 mmgMelnik, Taverage
136Labidocera sp., c4, massLabidocera sp. c4 mmgMelnik, Taverage
137Labidocera sp., c5, massLabidocera sp. c5 mmgMelnik, Taverage
138Labidocera sp., female, massLabidocera sp. f mmgMelnik, Taverage
139Labidocera sp., male, massLabidocera sp. m mmgMelnik, Taverage
140Lubbockia sp., c5, massLubbockia sp. c5 mmgMelnik, Taverage
141Lucicutia flavicornis, copepodites, massL. flavicornis c mmgMelnik, Taverage
142Lucicutia flavicornis, c5, massL. flavicornis c5 mmgMelnik, Taverage
143Lucicutia flavicornis, female, massL. flavicornis f mmgMelnik, Taverage
144Lucicutia flavicornis, male, massL. flavicornis m mmgMelnik, Taverage
145Lucicutia gaussae, c5, massL. gaussae c5 mmgMelnik, Taverage
146Lucicutia gaussae, female, massL. gaussae f mmgMelnik, Taverage
147Lucicutia gaussae, male, massL. gaussae m mmgMelnik, Taverage
148Lucicutia gemina, c5, massL. gemina c5 mmgMelnik, Taverage
149Lucicutia gemina, female, massL. gemina f mmgMelnik, Taverage
150Lucicutia gemina, male, massL. gemina m mmgMelnik, Taverage
151Lucicutia paraclausi, female, massL. paraclausi f mmgMelnik, Taverage
152Lucicutia sp., massLucicutia sp. mmgMelnik, Taverage
153Lucicutia sp., copepodites, massLucicutia sp. c mmgMelnik, Taverage
154Lucicutia sp., c2, massLucicutia sp. c2 mmgMelnik, Taverage
155Lucicutia sp., c3, massLucicutia sp. c3 mmgMelnik, Taverage
156Lucicutia sp., c4, massLucicutia sp. c4 mmgMelnik, Taverage
157Lucicutia sp., c5, massLucicutia sp. c5 mmgMelnik, Taverage
158Lucicutia sp., female, massLucicutia sp. f mmgMelnik, Taverage
159Lucicutia sp., male, massLucicutia sp. m mmgMelnik, Taverage
160Macrosetella gracilis, copepodites, massM. gracilis c mmgMelnik, Taverage
161Macrosetella gracilis, c5, massM. gracilis c5 mmgMelnik, Taverage
162Macrosetella gracilis, female, massM. gracilis f mmgMelnik, Taverage
163Macrosetella gracilis, male, massM. gracilis m mmgMelnik, Taverage
164Mecynocera clausi, copepodites, massM. clausi c mmgMelnik, Taverage
165Mecynocera clausi, c5, massM. clausi c5 mmgMelnik, Taverage
166Mecynocera clausi, female, massM. clausi f mmgMelnik, Taverage
167Metridinidae, c5, massMetridinidae c5 mmgMelnik, Taverage
168Metridinidae, female, massMetridinidae f mmgMelnik, Taverage
169Microsetella rosea, massM. rosea mmgMelnik, Taverage
170Microsetella rosea, copepodites, massM. rosea c mmgMelnik, Taverage
171Microsetella rosea, female, massM. rosea f mmgMelnik, Taverage
172Microsetella sp., copepodites, massMicrosetella sp. c mmgMelnik, Taverage
173Microsetella sp., female, massMicrosetella sp. f mmgMelnik, Taverage
174Miracia efferata, female, massM. efferata f mmgMelnik, Taverage
175Miracia minor, copepodites, massM. minor c mmgMelnik, Taverage
176Miracia minor, female, massM. minor f mmgMelnik, Taverage
177Miracia sp., copepodites, massMiracia sp. c mmgMelnik, Taverage
178Monacilla sp., female, massMonacilla sp. f mmgMelnik, Taverage
179Monacilla sp., male, massMonacilla sp. m mmgMelnik, Taverage
180Monacilla typica, female, massM. typica f mmgMelnik, Taverage
181Monacilla typica, male, massM. typica m mmgMelnik, Taverage
182Mormonilla minor, massM. minor mmgMelnik, Taverage
183Mormonilla minor, copepodites, massM. minor c mmgMelnik, Taverage
184Mormonilla minor, c5, massM. minor c5 mmgMelnik, Taverage
185Mormonilla minor, female, massM. minor f mmgMelnik, Taverage
186Mysidacea, massMysidacea mmgMelnik, Taverage
187Nannocalanus minor, copepodites, massN. minor c mmgMelnik, Taverage
188Nannocalanus minor, c5, massN. minor c5 mmgMelnik, Taverage
189Nannocalanus minor, female, massN. minor f mmgMelnik, Taverage
190Nannocalanus minor, male, massN. minor m mmgMelnik, Taverage
191Neocalanus gracilis, copepodites, massN. gracilis c mmgMelnik, Taverage
192Neocalanus gracilis, female, massN. gracilis f mmgMelnik, Taverage
193Neocalanus tenuicornis, c4, massN. tenuicornis c4 mmgMelnik, Taverage
194Neocalanus tenuicornis, c5, massN. tenuicornis c5 mmgMelnik, Taverage
195Neocalanus tenuicornis, female, massN. tenuicornis f mmgMelnik, Taverage
196Oithona decipiens, female, massO. decipiens f mmgMelnik, Taverage
197Oithona fallax, female, massO. fallax f mmgMelnik, Taverage
198Oithona nana, copepodites, massO. nana c mmgMelnik, Taverage
199Oithona nana, female, massO. nana f mmgMelnik, Taverage
200Oithona plumifera, copepodites, massO. plumifera c mmgMelnik, Taverage
201Oithona plumifera, female, massO. plumifera f mmgMelnik, Taverage
202Oithona robusta, female, massO. robusta f mmgMelnik, Taverage
203Oithona setigera, copepodites, massO. setigera c mmgMelnik, Taverage
204Oithona setigera, female, massO. setigera f mmgMelnik, Taverage
205Oithona similis, copepodites, massO. similis c mmgMelnik, Taverage
206Oithona similis, female, massO. similis f mmgMelnik, Taverage
207Oithona sp., copepodites, massOithona sp. c mmgMelnik, Taverage
208Oithona sp., female, massOithona sp. f mmgMelnik, Taverage
209Oithona sp., male, massOithona sp. m mmgMelnik, Taverage
Size:
6411 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)