Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Melnik, T (2008): Mesozooplankton biomass during Professor Vodyanitskiy cruise PV30_1, Part II. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.691586, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 18.118536 * Median Longitude: 63.058758 * South-bound Latitude: 14.976700 * West-bound Longitude: 59.700000 * North-bound Latitude: 21.500000 * East-bound Longitude: 65.570000
Date/Time Start: 1990-02-04T19:05:00 * Date/Time End: 1990-04-04T18:00:00
Minimum DEPTH, water: 10.0 m * Maximum DEPTH, water: 194.0 m
Event(s):
PV30_1-track * Latitude Start: 14.996700 * Longitude Start: 59.746700 * Latitude End: 20.698300 * Longitude End: 64.025000 * Date/Time Start: 1990-02-04T19:05:00 * Date/Time End: 1990-04-04T18:00:00 * Location: Arabian Sea * Campaign: PV30_1 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was collected in vertical hauls covering three layers: 0 m - upper border of thermocline, the layer of thermocline, lower border of thermocline - 200 m with Juday net with mesh size 0.145 mm and a mouth area of approximately 0.1 m**2. Depth of tow is evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. Nansen's closing device.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMelnik, T
6Sample code/labelSample labelMelnik, T
7Depth, top/minDepth topmMelnik, T
8Depth, bottom/maxDepth botmMelnik, T
9Sample volumeSamp volm3Melnik, T
10Decapoda, biomass as carbonDecapoda Cµg/lMelnik, T
11Delius nudus, copepodites, biomass as carbonD. nudus c Cµg/lMelnik, T
12Delius nudus, c5, biomass as carbonD. nudus c5 Cµg/lMelnik, T
13Delius nudus, female, biomass as carbonD. nudus f Cµg/lMelnik, T
14Delius nudus, male, biomass as carbonD. nudus m Cµg/lMelnik, T
15Doliolidae, biomass as carbonDoliolidae Cµg/lMelnik, T
16Eucalanus attenuatus, copepodites, biomass as carbonE. attenuatus c Cµg/lMelnik, T
17Eucalanus attenuatus, c1, biomass as carbonE. attenuatus c1 Cµg/lMelnik, T
18Eucalanus attenuatus, c3, biomass as carbonE. attenuatus c3 Cµg/lMelnik, T
19Eucalanus attenuatus, c4, biomass as carbonE. attenuatus c4 Cµg/lMelnik, T
20Eucalanus attenuatus, c5, biomass as carbonE. attenuatus c5 Cµg/lMelnik, T
21Eucalanus attenuatus, female, biomass as carbonE. attenuatus f Cµg/lMelnik, T
22Eucalanus attenuatus, male, biomass as carbonE. attenuatus m Cµg/lMelnik, T
23Eucalanus crassus, c5, biomass as carbonE. crassus c5 Cµg/lMelnik, T
24Eucalanus crassus, female, biomass as carbonE. crassus f Cµg/lMelnik, T
25Eucalanus elongatus, copepodites, biomass as carbonE. elongatus c Cµg/lMelnik, T
26Eucalanus elongatus, c4, biomass as carbonE. elongatus c4 Cµg/lMelnik, T
27Eucalanus elongatus, c5, biomass as carbonE. elongatus c5 Cµg/lMelnik, T
28Eucalanus elongatus, female, biomass as carbonE. elongatus f Cµg/lMelnik, T
29Eucalanus elongatus, male, biomass as carbonE. elongatus m Cµg/lMelnik, T
30Eucalanus mucronatus, copepodites, biomass as carbonE. mucronatus c Cµg/lMelnik, T
31Eucalanus mucronatus, c1, biomass as carbonE. mucronatus c1 Cµg/lMelnik, T
32Eucalanus mucronatus, c2, biomass as carbonE. mucronatus c2 Cµg/lMelnik, T
33Eucalanus mucronatus, c3, biomass as carbonE. mucronatus c3 Cµg/lMelnik, T
34Eucalanus mucronatus, c4, biomass as carbonE. mucronatus c4 Cµg/lMelnik, T
35Eucalanus mucronatus, c5, biomass as carbonE. mucronatus c5 Cµg/lMelnik, T
36Eucalanus mucronatus, female, biomass as carbonE. mucronatus f Cµg/lMelnik, T
37Eucalanus pileatus, copepodites, biomass as carbonE. pileatus c Cµg/lMelnik, T
38Eucalanus pileatus, c4, biomass as carbonE. pileatus c4 Cµg/lMelnik, T
39Eucalanus pileatus, c5, biomass as carbonE. pileatus c5 Cµg/lMelnik, T
40Eucalanus pileatus, female, biomass as carbonE. pileatus f Cµg/lMelnik, T
41Eucalanus sewelli, female, biomass as carbonE. sewelli f Cµg/lMelnik, T
42Eucalanus sp., copepodites, biomass as carbonEucalanus sp. c Cµg/lMelnik, T
43Eucalanus sp., c1, biomass as carbonEucalanus sp. c1 Cµg/lMelnik, T
44Eucalanus sp., c2, biomass as carbonEucalanus sp. c2 Cµg/lMelnik, T
45Eucalanus sp., c3, biomass as carbonEucalanus sp. c3 Cµg/lMelnik, T
46Eucalanus sp., c4, biomass as carbonEucalanus sp. c4 Cµg/lMelnik, T
47Eucalanus sp., c5, biomass as carbonEucalanus sp. c5 Cµg/lMelnik, T
48Eucalanus sp., female, biomass as carbonEucalanus sp. f Cµg/lMelnik, T
49Eucalanus sp., male, biomass as carbonEucalanus sp. m Cµg/lMelnik, T
50Eucalanus subcrassus, c4, biomass as carbonE. subcrassus c4 Cµg/lMelnik, T
51Eucalanus subcrassus, c5, biomass as carbonE. subcrassus c5 Cµg/lMelnik, T
52Eucalanus subcrassus, female, biomass as carbonE. subcrassus f Cµg/lMelnik, T
53Eucalanus subcrassus, male, biomass as carbonE. subcrassus m Cµg/lMelnik, T
54Eucalanus subtenuis, c2, biomass as carbonE. subtenuis c2 Cµg/lMelnik, T
55Eucalanus subtenuis, c4, biomass as carbonE. subtenuis c4 Cµg/lMelnik, T
56Eucalanus subtenuis, c5, biomass as carbonE. subtenuis c5 Cµg/lMelnik, T
57Eucalanus subtenuis, female, biomass as carbonE. subtenuis f Cµg/lMelnik, T
58Eucalanus subtenuis, male, biomass as carbonE. subtenuis m Cµg/lMelnik, T
59Euchaeta concinna, female, biomass as carbonE. concinna f Cµg/lMelnik, T
60Euchaeta indica, c5, biomass as carbonE. indica c5 Cµg/lMelnik, T
61Euchaeta indica, female, biomass as carbonE. indica f Cµg/lMelnik, T
62Euchaeta indica, male, biomass as carbonE. indica m Cµg/lMelnik, T
63Euchaeta plana, female, biomass as carbonE. plana f Cµg/lMelnik, T
64Euchaeta plana, male, biomass as carbonE. plana m Cµg/lMelnik, T
65Euchaeta rimana, copepodites, biomass as carbonE. rimana c Cµg/lMelnik, T
66Euchaeta rimana, c2, biomass as carbonE. rimana c2 Cµg/lMelnik, T
67Euchaeta rimana, c3, biomass as carbonE. rimana c3 Cµg/lMelnik, T
68Euchaeta rimana, c4, biomass as carbonE. rimana c4 Cµg/lMelnik, T
69Euchaeta rimana, c5, biomass as carbonE. rimana c5 Cµg/lMelnik, T
70Euchaeta rimana, female, biomass as carbonE. rimana f Cµg/lMelnik, T
71Euchaeta rimana, male, biomass as carbonE. rimana m Cµg/lMelnik, T
72Euchaeta sp., copepodites, biomass as carbonEuchaeta sp. c Cµg/lMelnik, T
73Euchaeta sp., c1, biomass as carbonEuchaeta sp. c1 Cµg/lMelnik, T
74Euchaeta sp., c2, biomass as carbonEuchaeta sp. c2 Cµg/lMelnik, T
75Euchaeta sp., c3, biomass as carbonEuchaeta sp. c3 Cµg/lMelnik, T
76Euchaeta sp., c4, biomass as carbonEuchaeta sp. c4 Cµg/lMelnik, T
77Euchaeta sp., c5, biomass as carbonEuchaeta sp. c5 Cµg/lMelnik, T
78Euchaeta sp., female, biomass as carbonEuchaeta sp. f Cµg/lMelnik, T
79Euchaeta sp., male, biomass as carbonEuchaeta sp. m Cµg/lMelnik, T
80Euchirella bella, female, biomass as carbonE. bella f Cµg/lMelnik, T
81Euchirella paulinae, female, biomass as carbonE. paulinae f Cµg/lMelnik, T
82Euchirella rostrata, female, biomass as carbonE. rostrata f Cµg/lMelnik, T
83Euchirella sp., copepodites, biomass as carbonEuchirella sp. c Cµg/lMelnik, T
84Euchirella sp., c2, biomass as carbonEuchirella sp. c2 Cµg/lMelnik, T
85Euchirella sp., c3, biomass as carbonEuchirella sp. c3 Cµg/lMelnik, T
86Euchirella sp., c4, biomass as carbonEuchirella sp. c4 Cµg/lMelnik, T
87Euchirella sp., c5, biomass as carbonEuchirella sp. c5 Cµg/lMelnik, T
88Euchirella sp., female, biomass as carbonEuchirella sp. f Cµg/lMelnik, T
89Euchirella sp., male, biomass as carbonEuchirella sp. m Cµg/lMelnik, T
90Euphausiacea, biomass as carbonEuphausiacea Cµg/lMelnik, T
91Euterpina acutifrons, biomass as carbonE. acutifrons Cµg/lMelnik, T
92Euterpina acutifrons, copepodites, biomass as carbonE. acutifrons c Cµg/lMelnik, T
93Euterpina acutifrons, female, biomass as carbonE. acutifrons f Cµg/lMelnik, T
94Farranula carinata, female, biomass as carbonF. carinata f Cµg/lMelnik, T
95Farranula carinata, male, biomass as carbonF. carinata m Cµg/lMelnik, T
96Farranula concinna, female, biomass as carbonF. concinna f Cµg/lMelnik, T
97Farranula curta, copepodites, biomass as carbonF. curta c Cµg/lMelnik, T
98Farranula curta, female, biomass as carbonF. curta f Cµg/lMelnik, T
99Farranula curta, male, biomass as carbonF. curta m Cµg/lMelnik, T
100Farranula gibbula, c5, biomass as carbonF. gibbula c5 Cµg/lMelnik, T
101Farranula gibbula, female, biomass as carbonF. gibbula f Cµg/lMelnik, T
102Farranula gibbula, male, biomass as carbonF. gibbula m Cµg/lMelnik, T
103Farranula gracilis, female, biomass as carbonF. gracilis f Cµg/lMelnik, T
104Farranula sp., copepodites, biomass as carbonFarranula sp. c Cµg/lMelnik, T
105Farranula sp., female, biomass as carbonFarranula sp. f Cµg/lMelnik, T
106Farranula sp., male, biomass as carbonFarranula sp. m Cµg/lMelnik, T
107Haloptilus longicornis, copepodites, biomass as carbonH. longicornis c Cµg/lMelnik, T
108Haloptilus longicornis, c4, biomass as carbonH. longicornis c4 Cµg/lMelnik, T
109Haloptilus longicornis, c5, biomass as carbonH. longicornis c5 Cµg/lMelnik, T
110Haloptilus longicornis, female, biomass as carbonH. longicornis f Cµg/lMelnik, T
111Haloptilus longicornis, male, biomass as carbonH. longicornis m Cµg/lMelnik, T
112Haloptilus sp., copepodites, biomass as carbonHaloptilus sp. c Cµg/lMelnik, T
113Haloptilus sp., c3, biomass as carbonHaloptilus sp. c3 Cµg/lMelnik, T
114Haloptilus sp., c5, biomass as carbonHaloptilus sp. c5 Cµg/lMelnik, T
115Haloptilus sp., female, biomass as carbonHaloptilus sp. f Cµg/lMelnik, T
116Haloptilus sp., male, biomass as carbonHaloptilus sp. m Cµg/lMelnik, T
117Harpacticoida, female, biomass as carbonHarpacticoida f Cµg/lMelnik, Tgenus sp.
118Harpacticoida, biomass as carbonHarpacticoida Cµg/lMelnik, T
119Heteropoda, biomass as carbonHeteropoda Cµg/lMelnik, T
120Heterorhabdus papilliger, female, biomass as carbonH. papilliger f Cµg/lMelnik, T
121Heterorhabdus papilliger, male, biomass as carbonH. papilliger m Cµg/lMelnik, T
122Heterorhabdus sp., copepodites, biomass as carbonHeterorhabdus sp. c Cµg/lMelnik, T
123Heterorhabdus sp., c5, biomass as carbonHeterorhabdus sp. c5 Cµg/lMelnik, T
124Heterorhabdus sp., female, biomass as carbonHeterorhabdus sp. f Cµg/lMelnik, T
125Heterorhabdus sp., male, biomass as carbonHeterorhabdus sp. m Cµg/lMelnik, T
126Hydroidea, biomass as carbonHydroidea Cµg/lMelnik, T
127Isopoda, biomass as carbonIsopoda Cµg/lMelnik, T
128Labidocera acuta, female, biomass as carbonL. acuta f Cµg/lMelnik, T
129Labidocera acutifrons, female, biomass as carbonL. acutifrons f Cµg/lMelnik, T
130Labidocera acutifrons, male, biomass as carbonL. acutifrons m Cµg/lMelnik, T
131Labidocera detruncata, female, biomass as carbonL. detruncata f Cµg/lMelnik, T
132Labidocera detruncata, male, biomass as carbonL. detruncata m Cµg/lMelnik, T
133Labidocera minuta, male, biomass as carbonL. minuta m Cµg/lMelnik, T
134Labidocera sp., copepodites, biomass as carbonLabidocera sp. c Cµg/lMelnik, T
135Labidocera sp., c3, biomass as carbonLabidocera sp. c3 Cµg/lMelnik, T
136Labidocera sp., c4, biomass as carbonLabidocera sp. c4 Cµg/lMelnik, T
137Labidocera sp., c5, biomass as carbonLabidocera sp. c5 Cµg/lMelnik, T
138Labidocera sp., female, biomass as carbonLabidocera sp. f Cµg/lMelnik, T
139Labidocera sp., male, biomass as carbonLabidocera sp. m Cµg/lMelnik, T
140Lubbockia sp., c5, biomass as carbonLubbockia sp. c5 Cµg/lMelnik, T
141Lucicutia flavicornis, copepodites, biomass as carbonL. flavicornis c Cµg/lMelnik, T
142Lucicutia flavicornis, c5, biomass as carbonL. flavicornis c5 Cµg/lMelnik, T
143Lucicutia flavicornis, female, biomass as carbonL. flavicornis f Cµg/lMelnik, T
144Lucicutia flavicornis, male, biomass as carbonL. flavicornis m Cµg/lMelnik, T
145Lucicutia gaussae, c5, biomass as carbonL. gaussae c5 Cµg/lMelnik, T
146Lucicutia gaussae, female, biomass as carbonL. gaussae f Cµg/lMelnik, T
147Lucicutia gaussae, male, biomass as carbonL. gaussae m Cµg/lMelnik, T
148Lucicutia gemina, c5, biomass as carbonL. gemina c5 Cµg/lMelnik, T
149Lucicutia gemina, female, biomass as carbonL. gemina f Cµg/lMelnik, T
150Lucicutia gemina, male, biomass as carbonL. gemina m Cµg/lMelnik, T
151Lucicutia paraclausi, female, biomass as carbonL. paraclausi f Cµg/lMelnik, T
152Lucicutia sp., biomass as carbonLucicutia sp. Cµg/lMelnik, T
153Lucicutia sp., copepodites, biomass as carbonLucicutia sp. c Cµg/lMelnik, T
154Lucicutia sp., c2, biomass as carbonLucicutia sp. c2 Cµg/lMelnik, T
155Lucicutia sp., c3, biomass as carbonLucicutia sp. c3 Cµg/lMelnik, T
156Lucicutia sp., c4, biomass as carbonLucicutia sp. c4 Cµg/lMelnik, T
157Lucicutia sp., c5, biomass as carbonLucicutia sp. c5 Cµg/lMelnik, T
158Lucicutia sp., female, biomass as carbonLucicutia sp. f Cµg/lMelnik, T
159Lucicutia sp., male, biomass as carbonLucicutia sp. m Cµg/lMelnik, T
160Macrosetella gracilis, copepodites, biomass as carbonM. gracilis c Cµg/lMelnik, T
161Macrosetella gracilis, c5, biomass as carbonM. gracilis c5 Cµg/lMelnik, T
162Macrosetella gracilis, female, biomass as carbonM. gracilis f Cµg/lMelnik, T
163Macrosetella gracilis, male, biomass as carbonM. gracilis m Cµg/lMelnik, T
164Mecynocera clausi, copepodites, biomass as carbonM. clausi c Cµg/lMelnik, T
165Mecynocera clausi, c5, biomass as carbonM. clausi c5 Cµg/lMelnik, T
166Mecynocera clausi, female, biomass as carbonM. clausi f Cµg/lMelnik, T
167Metridinidae, c5, biomass as carbonMetridinidae c5 Cµg/lMelnik, T
168Metridinidae, female, biomass as carbonMetridinidae f Cµg/lMelnik, T
169Microsetella rosea, biomass as carbonM. rosea Cµg/lMelnik, T
170Microsetella rosea, copepodites, biomass as carbonM. rosea c Cµg/lMelnik, T
171Microsetella rosea, female, biomass as carbonM. rosea f Cµg/lMelnik, T
172Microsetella sp., copepodites, biomass as carbonMicrosetella sp. c Cµg/lMelnik, T
173Microsetella sp., female, biomass as carbonMicrosetella sp. f Cµg/lMelnik, T
174Miracia efferata, female, biomass as carbonM. efferata f Cµg/lMelnik, T
175Miracia minor, copepodites, biomass as carbonM. minor c Cµg/lMelnik, T
176Miracia minor, female, biomass as carbonM. minor f Cµg/lMelnik, T
177Miracia sp., copepodites, biomass as carbonMiracia sp. c Cµg/lMelnik, T
178Monacilla sp., female, biomass as carbonMonacilla sp. f Cµg/lMelnik, T
179Monacilla sp., male, biomass as carbonMonacilla sp. m Cµg/lMelnik, T
180Monacilla typica, female, biomass as carbonM. typica f Cµg/lMelnik, T
181Monacilla typica, male, biomass as carbonM. typica m Cµg/lMelnik, T
182Mormonilla minor, biomass as carbonMormonilla minor Cµg/lMelnik, T
183Mormonilla minor, copepodites, biomass as carbonM. minor c Cµg/lMelnik, T
184Mormonilla minor, c5, biomass as carbonM. minor c5 Cµg/lMelnik, T
185Mormonilla minor, female, biomass as carbonM. minor f Cµg/lMelnik, T
186Mysidacea, biomass as carbonMysidacea Cµg/lMelnik, T
187Nannocalanus minor, copepodites, biomass as carbonN. minor c Cµg/lMelnik, T
188Nannocalanus minor, c5, biomass as carbonN. minor c5 Cµg/lMelnik, T
189Nannocalanus minor, female, biomass as carbonN. minor f Cµg/lMelnik, T
190Nannocalanus minor, male, biomass as carbonN. minor m Cµg/lMelnik, T
191Neocalanus gracilis, copepodites, biomass as carbonN. gracilis c Cµg/lMelnik, T
192Neocalanus gracilis, female, biomass as carbonN. gracilis f Cµg/lMelnik, T
193Neocalanus tenuicornis, c4, biomass as carbonN. tenuicornis c4 Cµg/lMelnik, T
194Neocalanus tenuicornis, c5, biomass as carbonN. tenuicornis c5 Cµg/lMelnik, T
195Neocalanus tenuicornis, female, biomass as carbonN. tenuicornis f Cµg/lMelnik, T
196Oithona decipiens, female, biomass as carbonO. decipiens f Cµg/lMelnik, T
197Oithona fallax, female, biomass as carbonO. fallax f Cµg/lMelnik, T
198Oithona nana, copepodites, biomass as carbonO. nana c Cµg/lMelnik, T
199Oithona nana, female, biomass as carbonO. nana f Cµg/lMelnik, T
200Oithona plumifera, copepodites, biomass as carbonO. plumifera c Cµg/lMelnik, T
201Oithona plumifera, female, biomass as carbonO. plumifera f Cµg/lMelnik, T
202Oithona robusta, female, biomass as carbonO. robusta f Cµg/lMelnik, T
203Oithona setigera, copepodites, biomass as carbonO. setigera c Cµg/lMelnik, T
204Oithona setigera, female, biomass as carbonO. setigera f Cµg/lMelnik, T
205Oithona similis, copepodites, biomass as carbonO. similis c Cµg/lMelnik, T
206Oithona similis, female, biomass as carbonO. similis f Cµg/lMelnik, T
207Oithona sp., copepodites, biomass as carbonOithona sp. c Cµg/lMelnik, T
208Oithona sp., female, biomass as carbonOithona sp. f Cµg/lMelnik, T
209Oithona sp., male, biomass as carbonOithona sp. m Cµg/lMelnik, T
Size:
6411 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)