Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Moryakova, V K (2008): Mesozooplankton average mass during Professor Vodyanitskiy cruise PV18, Part II. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.691432, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 0.758869 * Median Longitude: -7.315761 * South-bound Latitude: -13.683300 * West-bound Longitude: -23.033300 * North-bound Latitude: 22.816700 * East-bound Longitude: 8.833300
Date/Time Start: 1984-12-18T21:40:00 * Date/Time End: 1985-03-05T04:20:00
Minimum DEPTH, water: 5.0 m * Maximum DEPTH, water: 71.0 m
Event(s):
PV18-track * Latitude Start: 22.816700 * Longitude Start: -18.350000 * Latitude End: 9.433300 * Longitude End: -13.866700 * Date/Time Start: 1984-12-18T21:40:00 * Date/Time End: 1985-03-05T04:20:00 * Elevation Start: -2900.0 m * Elevation End: -14.0 m * Location: Canarias Sea * Campaign: PV18 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh size of 125 µm. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through depths with the temperature gradient maximum (from 10-40 down to 50-100 m) and closed at the upper depth level. Integrated hauls (0-100 m) were also taken. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMoryakova, V K
6Sample code/labelSample labelMoryakova, V K
7Depth, top/minDepth topmMoryakova, V K
8Depth, bottom/maxDepth botmMoryakova, V K
9VolumeVolm3Moryakova, V K
10Mesocalanus tenuicornis, female, massM. tenuicornis f mmgMoryakova, V Kaverage
11Metridia lucens, female, massM. lucens f mmgMoryakova, V Kaverage
12Microsetella rosea, copepodites, massM. rosea c mmgMoryakova, V Kaverage
13Microsetella rosea, female, massM. rosea f mmgMoryakova, V Kaverage
14Microsetella spp., copepodites, massMicrosetella spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
15Microsetella spp., female, massMicrosetella spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
16Miracia efferata, female, massM. efferata f mmgMoryakova, V Kaverage
17Mollusca, massMollusca mmgMoryakova, V Kaverage
18Nannocalanus minor, copepodites, massN. minor c mmgMoryakova, V Kaverage
19Nannocalanus minor, c4, massN. minor c4 mmgMoryakova, V Kaverage
20Nannocalanus minor, c5, massN. minor c5 mmgMoryakova, V Kaverage
21Nannocalanus minor, female, massN. minor f mmgMoryakova, V Kaverage
22Nannocalanus minor, male, massN. minor m mmgMoryakova, V Kaverage
23Neocalanus gracilis, copepodites, massN. gracilis c mmgMoryakova, V Kaverage
24Neocalanus gracilis, c5, massN. gracilis c5 mmgMoryakova, V Kaverage
25Neocalanus gracilis, female, massN. gracilis f mmgMoryakova, V Kaverage
26Neocalanus gracilis, male, massN. gracilis m mmgMoryakova, V Kaverage
27Neocalanus robustior, male, massN. robustior m mmgMoryakova, V Kaverage
28Oculosetella gracilis, copepodites, massO. gracilis c mmgMoryakova, V Kaverage
29Oculosetella gracilis, female, massO. gracilis f mmgMoryakova, V Kaverage
30Oithona atlantica, female, massO. atlantica f mmgMoryakova, V Kaverage
31Oithona attenuata, female, massO. attenuata f mmgMoryakova, V Kaverage
32Oithona nana, female, massO. nana f mmgMoryakova, V Kaverage
33Oithona plumifera, copepodites, massO. plumifera c mmgMoryakova, V Kaverage
34Oithona plumifera, female, massO. plumifera f mmgMoryakova, V Kaverage
35Oithona robusta, female, massO. robusta f mmgMoryakova, V Kaverage
36Oithona setigera, female, massO. setigera f mmgMoryakova, V Kaverage
37Oithona spp., copepodites, massOithona spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
38Oithona spp., female, massOithona spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
39Oithona spp., male, massOithona spp. m mmgMoryakova, V Kaverage
40Oithona tenuis, female, massO. tenuis f mmgMoryakova, V Kaverage
41Oncaea conifera, copepodites, massO. conifera c mmgMoryakova, V Kaverage
42Oncaea conifera, female, massO. conifera f mmgMoryakova, V Kaverage
43Oncaea conifera, male, massO. conifera m mmgMoryakova, V Kaverage
44Oncaea curta, female, massO. curta f mmgMoryakova, V Kaverage
45Oncaea dentipes, female, massO. dentipes f mmgMoryakova, V Kaverage
46Oncaea media, female, massO. media f mmgMoryakova, V Kaverage
47Oncaea media, male, massO. media m mmgMoryakova, V Kaverage
48Oncaea minuta, female, massO. minuta f mmgMoryakova, V Kaverage
49Oncaea minuta, male, massO. minuta m mmgMoryakova, V Kaverage
50Oncaea spp., copepodites, massOncaea spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
51Oncaea spp., male, massOncaea spp. m mmgMoryakova, V Kaverage
52Oncaea subtilis, female, massO. subtilis f mmgMoryakova, V Kaverage
53Oncaea venusta var. venella, female, massO. venusta var. venella f mmgMoryakova, V Kaverage
54Oncaea venusta, female, massO. venusta f mmgMoryakova, V Kaverage
55Oncaea venusta, male, massO. venusta m mmgMoryakova, V Kaverage
56Ostracoda, massOstrac mmgMoryakova, V Kaverage
57Paracalanus aculeatus, copepodites, massP. aculeatus c mmgMoryakova, V Kaverage
58Paracalanus aculeatus, female, massP. aculeatus f mmgMoryakova, V Kaverage
59Paracalanus nanus, female, massP. nanus f mmgMoryakova, V Kaverage
60Paracalanus parvus, female, massP. parvus f mmgMoryakova, V Kaverage
61Paracalanus spp., copepodites, massParacalanus spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
62Paracalanus spp., female, massParacalanus spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
63Paracalanus spp., male, massParacalanus spp. m mmgMoryakova, V Kaverage
64Paracandacia simplex, female, massP. simplex f mmgMoryakova, V Kaverage
65Paraeuchaeta spp., copepodites, massParaeuchaeta spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
66Pareucalanus attenuatus, copepodites, massP. attenuatus c mmgMoryakova, V Kaverage
67Pareucalanus attenuatus, female, massP. attenuatus f mmgMoryakova, V Kaverage
68Parvocalanus crassirostris, female, massP. crassirostris f mmgMoryakova, V Kaverage
69Phaenna spinifera, copepodites, massP. spinifera c mmgMoryakova, V Kaverage
70Phaenna spinifera, c5, massP. spinifera c5 mmgMoryakova, V Kaverage
71Phaenna spinifera, female, massP. spinifera f mmgMoryakova, V Kaverage
72Phaenna spp., copepodites, massPhaenna spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
73Pleuromamma abdominalis, copepodites, massP. abdominalis c mmgMoryakova, V Kaverage
74Pleuromamma abdominalis, c4, massP. abdominalis c4 mmgMoryakova, V Kaverage
75Pleuromamma abdominalis, female, massP. abdominalis f mmgMoryakova, V Kaverage
76Pleuromamma borealis, female, massP. borealis f mmgMoryakova, V Kaverage
77Pleuromamma gracilis, female, massP. gracilis f mmgMoryakova, V Kaverage
78Pleuromamma gracilis, male, massP. gracilis m mmgMoryakova, V Kaverage
79Pleuromamma piseki, female, massP. piseki f mmgMoryakova, V Kaverage
80Pleuromamma robusta, c5, massP. robusta c5 mmgMoryakova, V Kaverage
81Pleuromamma robusta, female, massP. robusta f mmgMoryakova, V Kaverage
82Pleuromamma spp., copepodites, massPleuromamma spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
83Pleuromamma spp., c5, massPleuromamma spp. c5 mmgMoryakova, V Kaverage
84Pleuromamma spp., male, massPleuromamma spp. m mmgMoryakova, V Kaverage
85Pleuromamma xiphias, massP. xiphias mmgMoryakova, V Kaverage
86Pleuromamma xiphias, female, massP. xiphias f mmgMoryakova, V Kaverage
87Polychaeta, massPolychaeta mmgMoryakova, V Kaverage
88Pontella spp., copepodites, massPontella spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
89Pontellidae, copepodites, massPontellidae c mmgMoryakova, V Kaverage
90Pontellina plumata, male, massP. plumata m mmgMoryakova, V Kaverage
91Pyrosomatidae, massPyrosomatidae mmgMoryakova, V Kaverage
92Rhincalanus cornutus, female, massR. cornutus f mmgMoryakova, V Kaverage
93Rhincalanus spp., copepodites, massRhincalanus spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
94Rhincalanus spp., c5, massRhincalanus spp. c5 mmgMoryakova, V Kaverage
95Rhincalanus spp., female, massRhincalanus spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
96Salpidae, massSalpidae mmgMoryakova, V Kaverage
97Sapphirina scarlata, copepodites, massS. scarlata c mmgMoryakova, V Kaverage
98Sapphirina scarlata, female, massS. scarlata f mmgMoryakova, V Kaverage
99Sapphirina spp., copepodites, massSapphirina spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
100Sapphirina spp., female, massSapphirina spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
101Scaphocalanus spp., copepodites, massScaphocalanus spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
102Scaphocalanus spp., female, massScaphocalanus spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
103Scolecithricella spp., copepodites, massScolecithricella spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
104Scolecithricella spp., female, massScolecithricella spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
105Scolecithrix bradyi, copepodites, massS. bradyi c mmgMoryakova, V Kaverage
106Scolecithrix bradyi, female, massS. bradyi f mmgMoryakova, V Kaverage
107Scolecithrix bradyi, male, massS. bradyi m mmgMoryakova, V Kaverage
108Scolecithrix danae, massS. danae mmgMoryakova, V Kaverage
109Scolecithrix danae, c5, massS. danae c5 mmgMoryakova, V Kaverage
110Scolecithrix danae, female, massS. danae f mmgMoryakova, V Kaverage
111Scolecithrix danae, male, massS. danae m mmgMoryakova, V Kaverage
112Scolecithrix spp., copepodites, massScolecithrix spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
113Scottocalanus spp., copepodites, massScottocalanus spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
114Scottocalanus spp., female, massScottocalanus spp. f mmgMoryakova, V Kaverage
115Scottocalanus spp., male, massScottocalanus spp. m mmgMoryakova, V Kaverage
116Siphonophora, massSiphonophora mmgMoryakova, V Kaverage
117Subeucalanus crassus, female, massS. crassus f mmgMoryakova, V Kaverage
118Subeucalanus monachus, copepodites, massS. monachus c mmgMoryakova, V Kaverage
119Subeucalanus monachus, c5, massS. monachus c5 mmgMoryakova, V Kaverage
120Subeucalanus monachus, female, massS. monachus f mmgMoryakova, V Kaverage
121Subeucalanus mucronatus, copepodites, massS. mucronatus c mmgMoryakova, V Kaverage
122Subeucalanus mucronatus, female, massS. mucronatus f mmgMoryakova, V Kaverage
123Subeucalanus pileatus, female, massS. pileatus f mmgMoryakova, V Kaverage
124Subeucalanus subtenuis, copepodites, massS. subtenuis c mmgMoryakova, V Kaverage
125Temora longicornis, copepodites, massT. longicornis c mmgMoryakova, V Kaverage
126Temora longicornis, female, massT. longicornis f mmgMoryakova, V Kaverage
127Temora spp., copepodites, massTemora spp. c mmgMoryakova, V Kaverage
128Temora stylifera, massT. stylifera mmgMoryakova, V Kaverage
129Temora stylifera, copepodites, massT. stylifera c mmgMoryakova, V Kaverage
130Temora stylifera, female, massT. stylifera f mmgMoryakova, V Kaverage
131Temora turbinata, copepodites, massT. turbinata c mmgMoryakova, V Kaverage
132Temora turbinata, female, massT. turbinata f mmgMoryakova, V Kaverage
133Temoropia mayumbaensis, female, massT. mayumbaensis f mmgMoryakova, V Kaverage
134Undinula vulgaris, c5, massU. vulgaris c5 mmgMoryakova, V Kaverage
135Undinula vulgaris, female, massU. vulgaris f mmgMoryakova, V Kaverage
136Undinula vulgaris, male, massU. vulgaris m mmgMoryakova, V Kaverage
Size:
3710 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)