Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Moryakova, V K (2008): Mesozooplankton average length during Mikhail Lomonosov cruise ML32, Part II. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.691061, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: -9.106612 * Median Longitude: -26.810695 * South-bound Latitude: -17.000000 * West-bound Longitude: -30.916700 * North-bound Latitude: 0.000000 * East-bound Longitude: -25.000000
Date/Time Start: 1977-06-30T05:08:00 * Date/Time End: 1977-08-29T22:23:00
Minimum DEPTH, water: 5.0 m * Maximum DEPTH, water: 1710.0 m
Event(s):
ML32-track * Latitude Start: -9.916700 * Longitude Start: -25.000000 * Latitude End: 0.000000 * Longitude End: -26.516700 * Date/Time Start: 1977-06-30T05:08:00 * Date/Time End: 1977-08-29T22:23:00 * Location: South Atlantic Ocean * Campaign: ML32 * Basis: Mikhail Lomonosov * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh size of 125 µm. Additionally, the JUDAY oceanic model JOM with 300 µm mesh size and 80 cm ring diameter was used. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through standard depths (0-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-300, 300-500 m) and closed at the upper depth level. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMoryakova, V K
6Sample code/labelSample labelMoryakova, V K
7Depth, top/minDepth topmMoryakova, V K
8Depth, bottom/maxDepth botmMoryakova, V K
9VolumeVolm3Moryakova, V K
10Euchaeta marina, c4, lengthE. marina c4 lmmMoryakova, V Kaverage
11Euchaeta marina, c5, lengthE. marina c5 lmmMoryakova, V Kaverage
12Euchaeta marina, female, lengthE. marina f lmmMoryakova, V Kaverage
13Euchaeta marina, male, lengthE. marina m lmmMoryakova, V Kaverage
14Euchaeta spp., copepodites, lengthEuchaeta spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
15Euchaeta spp., c1, lengthEuchaeta spp. c1 lmmMoryakova, V Kaverage
16Euchaeta spp., c2, lengthEuchaeta spp. c2 lmmMoryakova, V Kaverage
17Euchaeta spp., c3, lengthEuchaeta spp. c3 lmmMoryakova, V Kaverage
18Euchaeta spp., c4, lengthEuchaeta spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
19Euchaeta spp., c5, lengthEuchaeta spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
20Euchaeta spp., female, lengthEuchaeta spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
21Euchaeta spp., male, lengthEuchaeta spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
22Euchirella curticauda, female, lengthE. curticauda f lmmMoryakova, V Kaverage
23Euchirella intermedia, copepodites, lengthE. intermedia c lmmMoryakova, V Kaverage
24Euchirella intermedia, female, lengthE. intermedia f lmmMoryakova, V Kaverage
25Euchirella messinensis, female, lengthE. messinensis f lmmMoryakova, V Kaverage
26Euchirella pulchra, c2, lengthE. pulchra c2 lmmMoryakova, V Kaverage
27Euchirella pulchra, c3, lengthE. pulchra c3 lmmMoryakova, V Kaverage
28Euchirella pulchra, c4, lengthE. pulchra c4 lmmMoryakova, V Kaverage
29Euchirella pulchra, c5, lengthE. pulchra c5 lmmMoryakova, V Kaverage
30Euchirella pulchra, female, lengthE. pulchra f lmmMoryakova, V Kaverage
31Euchirella pulchra, male, lengthE. pulchra m lmmMoryakova, V Kaverage
32Euchirella rostrata, female, lengthE. rostrata f lmmMoryakova, V Kaverage
33Euchirella spp., copepodites, lengthEuchirella spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
34Euchirella spp., c1, lengthEuchirella spp. c1 lmmMoryakova, V Kaverage
35Euchirella spp., c2, lengthEuchirella spp. c2 lmmMoryakova, V Kaverage
36Euchirella spp., c3, lengthEuchirella spp. c3 lmmMoryakova, V Kaverage
37Euchirella spp., c4, lengthEuchirella spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
38Euchirella spp., c5, lengthEuchirella spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
39Euchirella spp., male, lengthEuchirella spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
40Euphausiacea, lengthEuphausiacea lmmMoryakova, V Kaverage
41Euterpina acutifrons, female, lengthE. acutifrons f lmmMoryakova, V Kaverage
42Farranula carinata, female, lengthF. carinata f lmmMoryakova, V Kaverage
43Farranula carinata, male, lengthF. carinata m lmmMoryakova, V Kaverage
44Farranula gracilis, F, lengthF. gracilis F lmmMoryakova, V Kaverage
45Farranula gracilis, female, lengthF. gracilis f lmmMoryakova, V Kaverage
46Farranula gracilis, male, lengthF. gracilis m lmmMoryakova, V Kaverage
47Farranula rostrata, F, lengthF. rostrata F lmmMoryakova, V Kaverage
48Farranula rostrata, female, lengthF. rostrata f lmmMoryakova, V Kaverage
49Farranula rostrata, male, lengthF. rostrata m lmmMoryakova, V Kaverage
50Farranula spp., copepodites, lengthFarranula spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
51Farranula spp., female, lengthFarranula spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
52Farranula spp., male, lengthFarranula spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
53Gaetanus curvicornis, c5, lengthG. curvicornis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
54Gaetanus kruppii, female, lengthG. kruppii f lmmMoryakova, V Kaverage
55Gaetanus latifrons, copepodites, lengthG. latifrons c lmmMoryakova, V Kaverage
56Gaetanus miles, female, lengthG. miles f lmmMoryakova, V Kaverage
57Gaetanus minor, copepodites, lengthG. minor c lmmMoryakova, V Kaverage
58Gaetanus minor, c3, lengthG. minor c3 lmmMoryakova, V Kaverage
59Gaetanus minor, c4, lengthG. minor c4 lmmMoryakova, V Kaverage
60Gaetanus minor, c5, lengthG. minor c5 lmmMoryakova, V Kaverage
61Gaetanus minor, female, lengthG. minor f lmmMoryakova, V Kaverage
62Gaetanus pileatus, c5, lengthG. pileatus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
63Gaetanus pileatus, female, lengthG. pileatus f lmmMoryakova, V Kaverage
64Gaetanus spp., c4, lengthGaetanus spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
65Gaetanus spp., c5, lengthGaetanus spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
66Gaetanus spp., male, lengthGaetanus spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
67Gastropoda, lengthGastropoda lmmMoryakova, V Kaverage
68Gaussia princeps, female, lengthG. princeps f lmmMoryakova, V Kaverage
69Gaussia princeps, male, lengthG. princeps m lmmMoryakova, V Kaverage
70Haloptilus acutifrons, female, lengthH. acutifrons f lmmMoryakova, V Kaverage
71Haloptilus angusticeps, female, lengthH. angusticeps f lmmMoryakova, V Kaverage
72Haloptilus fertilis, female, lengthH. fertilis f lmmMoryakova, V Kaverage
73Haloptilus longicirrus, copepodites, lengthH. longicirrus c lmmMoryakova, V Kaverage
74Haloptilus longicirrus, female, lengthH. longicirrus f lmmMoryakova, V Kaverage
75Haloptilus longicornis, copepodites, lengthH. longicornis c lmmMoryakova, V Kaverage
76Haloptilus longicornis, c1, lengthH. longicornis c1 lmmMoryakova, V Kaverage
77Haloptilus longicornis, c4, lengthH. longicornis c4 lmmMoryakova, V Kaverage
78Haloptilus longicornis, c5, lengthH. longicornis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
79Haloptilus longicornis, female, lengthH. longicornis f lmmMoryakova, V Kaverage
80Haloptilus mucronatus, copepodites, lengthH. mucronatus c lmmMoryakova, V Kaverage
81Haloptilus mucronatus, female, lengthH. mucronatus f lmmMoryakova, V Kaverage
82Haloptilus ornatus, female, lengthH. ornatus f lmmMoryakova, V Kaverage
83Haloptilus paralongicirrus, female, lengthH. paralongicirrus f lmmMoryakova, V Kaverage
84Haloptilus spiniceps, copepodites, lengthH. spiniceps c lmmMoryakova, V Kaverage
85Haloptilus spiniceps, female, lengthH. spiniceps f lmmMoryakova, V Kaverage
86Haloptilus spp., copepodites, lengthHaloptilus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
87Haloptilus spp., female, lengthHaloptilus spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
88Heterorhabdus papilliger, c4, lengthH. papilliger c4 lmmMoryakova, V Kaverage
89Heterorhabdus papilliger, c5, lengthH. papilliger c5 lmmMoryakova, V Kaverage
90Heterorhabdus papilliger, female, lengthH. papilliger f lmmMoryakova, V Kaverage
91Heterorhabdus papilliger, male, lengthH. papilliger m lmmMoryakova, V Kaverage
92Heterorhabdus robustus, c5, lengthH. robustus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
93Heterorhabdus robustus, female, lengthH. robustus f lmmMoryakova, V Kaverage
94Heterorhabdus spinifrons, c5, lengthH. spinifrons c5 lmmMoryakova, V Kaverage
95Heterorhabdus spinifrons, female, lengthH. spinifrons f lmmMoryakova, V Kaverage
96Heterorhabdus spp., copepodites, lengthHeterorhabdus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
97Heterorhabdus spp., c4, lengthHeterorhabdus spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
98Heterorhabdus spp., c5, lengthHeterorhabdus spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
99Heterorhabdus spp., male, lengthHeterorhabdus spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
100Hydroidea, lengthHydroidea lmmMoryakova, V Kaverage
101Isopoda, lengthIsopoda lmmMoryakova, V Kaverage
102Lophothrix frontalis, c5, lengthL. frontalis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
103Lophothrix frontalis, female, lengthL. frontalis f lmmMoryakova, V Kaverage
104Lophothrix latipes, female, lengthL. latipes f lmmMoryakova, V Kaverage
105Lubbockia aculeata, female, lengthL. aculeata f lmmMoryakova, V Kaverage
106Lubbockia spp., copepodites, lengthLubbockia spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
107Lubbockia spp., c1, lengthLubbockia spp. c1 lmmMoryakova, V Kaverage
108Lubbockia squillimana, copepodites, lengthL. squillimana c lmmMoryakova, V Kaverage
109Lubbockia squillimana, female, lengthL. squillimana f lmmMoryakova, V Kaverage
110Lubbockia squillimana, male, lengthL. squillimana m lmmMoryakova, V Kaverage
111Lucicutia bicornuta, female, lengthL. bicornuta f lmmMoryakova, V Kaverage
112Lucicutia clausi, female, lengthL. clausi f lmmMoryakova, V Kaverage
113Lucicutia clausi, male, lengthL. clausi m lmmMoryakova, V Kaverage
114Lucicutia curta, female, lengthL. curta f lmmMoryakova, V Kaverage
115Lucicutia curta, male, lengthL. curta m lmmMoryakova, V Kaverage
116Lucicutia flavicornis, copepodites, lengthL. flavicornis c lmmMoryakova, V Kaverage
117Lucicutia flavicornis, c5, lengthL. flavicornis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
118Lucicutia flavicornis, female, lengthL. flavicornis f lmmMoryakova, V Kaverage
119Lucicutia flavicornis, male, lengthL. flavicornis m lmmMoryakova, V Kaverage
120Lucicutia gemina, c4, lengthL. gemina c4 lmmMoryakova, V Kaverage
121Lucicutia gemina, female, lengthL. gemina f lmmMoryakova, V Kaverage
122Lucicutia gemina, male, lengthL. gemina m lmmMoryakova, V Kaverage
123Lucicutia longicornis, female, lengthL. longicornis f lmmMoryakova, V Kaverage
124Lucicutia ovalis, copepodites, lengthL. ovalis c lmmMoryakova, V Kaverage
125Lucicutia ovalis, female, lengthL. ovalis f lmmMoryakova, V Kaverage
126Lucicutia spp., copepodites, lengthLucicutia spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
127Lucicutia spp., c4, lengthLucicutia spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
128Lucicutia spp., c5, lengthLucicutia spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
129Lucicutia spp., female, lengthLucicutia spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
130Lucicutia spp., male, lengthLucicutia spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
131Macrosetella gracilis, copepodites, lengthM. gracilis c lmmMoryakova, V Kaverage
132Macrosetella gracilis, female, lengthM. gracilis f lmmMoryakova, V Kaverage
133Mecynocera clausi, copepodites, lengthM. clausi c lmmMoryakova, V Kaverage
134Mecynocera clausi, c5, lengthM. clausi c5 lmmMoryakova, V Kaverage
135Mecynocera clausi, female, lengthM. clausi f lmmMoryakova, V Kaverage
136Mecynocera clausi, male, lengthM. clausi m lmmMoryakova, V Kaverage
137Mesocalanus tenuicornis, c1, lengthM. tenuicornis c1 lmmMoryakova, V Kaverage
138Mesocalanus tenuicornis, c2, lengthM. tenuicornis c2 lmmMoryakova, V Kaverage
139Mesocalanus tenuicornis, c3, lengthM. tenuicornis c3 lmmMoryakova, V Kaverage
140Mesocalanus tenuicornis, c4, lengthM. tenuicornis c4 lmmMoryakova, V Kaverage
141Mesocalanus tenuicornis, c5, lengthM. tenuicornis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
142Mesocalanus tenuicornis, female, lengthM. tenuicornis f lmmMoryakova, V Kaverage
143Mesocalanus tenuicornis, male, lengthM. tenuicornis m lmmMoryakova, V Kaverage
144Metridia brevicauda, copepodites, lengthM. brevicauda c lmmMoryakova, V Kaverage
145Metridia brevicauda, c5, lengthM. brevicauda c5 lmmMoryakova, V Kaverage
146Metridia brevicauda, female, lengthM. brevicauda f lmmMoryakova, V Kaverage
147Metridia brevicauda, male, lengthM. brevicauda m lmmMoryakova, V Kaverage
148Metridia princeps, female, lengthM. princeps f lmmMoryakova, V Kaverage
149Metridia princeps, male, lengthM. princeps m lmmMoryakova, V Kaverage
150Metridia spp., copepodites, lengthMetridia spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
151Metridia spp., c5, lengthMetridia spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
152Metridia venusta, female, lengthM. venusta f lmmMoryakova, V Kaverage
153Microsetella rosea, copepodites, lengthM. rosea c lmmMoryakova, V Kaverage
154Microsetella rosea, female, lengthM. rosea f lmmMoryakova, V Kaverage
155Microsetella spp., copepodites, lengthMicrosetella spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
156Miracia efferata, female, lengthM. efferata f lmmMoryakova, V Kaverage
157Miracia minor, female, lengthM. minor f lmmMoryakova, V Kaverage
158Mollusca, lengthMollusca lmmMoryakova, V Kaverage
159Mormonilla minor, copepodites, lengthM. minor c lmmMoryakova, V Kaverage
160Mormonilla minor, c5, lengthM. minor c5 lmmMoryakova, V Kaverage
161Mormonilla minor, female, lengthM. minor f lmmMoryakova, V Kaverage
162Mormonilla phasma, female, lengthM. phasma f lmmMoryakova, V Kaverage
163Mormonilla spp., copepodites, lengthMormonilla spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
164Mormonilla spp., female, lengthMormonilla spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
165Nannocalanus minor, c3, lengthN. minor c3 lmmMoryakova, V Kaverage
166Nannocalanus minor, c4, lengthN. minor c4 lmmMoryakova, V Kaverage
167Nannocalanus minor, c5, lengthN. minor c5 lmmMoryakova, V Kaverage
168Nannocalanus minor, female, lengthN. minor f lmmMoryakova, V Kaverage
169Nannocalanus minor, male, lengthN. minor m lmmMoryakova, V Kaverage
170Neocalanus gracilis, c1, lengthN. gracilis c1 lmmMoryakova, V Kaverage
171Neocalanus gracilis, c2, lengthN. gracilis c2 lmmMoryakova, V Kaverage
172Neocalanus gracilis, c3, lengthN. gracilis c3 lmmMoryakova, V Kaverage
173Neocalanus gracilis, c4, lengthN. gracilis c4 lmmMoryakova, V Kaverage
174Neocalanus gracilis, c5, lengthN. gracilis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
175Neocalanus gracilis, female, lengthN. gracilis f lmmMoryakova, V Kaverage
176Neocalanus gracilis, male, lengthN. gracilis m lmmMoryakova, V Kaverage
177Nullosetigera spp., c5, lengthNullosetigera spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
178Nullosetigera spp., male, lengthNullosetigera spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
179Oculosetella gracilis, copepodites, lengthO. gracilis c lmmMoryakova, V Kaverage
180Oculosetella gracilis, female, lengthO. gracilis f lmmMoryakova, V Kaverage
181Oithona atlantica, female, lengthO. atlantica f lmmMoryakova, V Kaverage
182Oithona decipiens, female, lengthO. decipiens f lmmMoryakova, V Kaverage
183Oithona hamata, female, lengthO. hamata f lmmMoryakova, V Kaverage
184Oithona nana, copepodites, lengthO. nana c lmmMoryakova, V Kaverage
185Oithona nana, female, lengthO. nana f lmmMoryakova, V Kaverage
186Oithona plumifera, copepodites, lengthO. plumifera c lmmMoryakova, V Kaverage
187Oithona plumifera, female, lengthO. plumifera f lmmMoryakova, V Kaverage
188Oithona plumifera, male, lengthO. plumifera m lmmMoryakova, V Kaverage
189Oithona robusta, copepodites, lengthO. robusta c lmmMoryakova, V Kaverage
190Oithona robusta, female, lengthO. robusta f lmmMoryakova, V Kaverage
191Oithona robusta, male, lengthO. robusta m lmmMoryakova, V Kaverage
192Oithona setigera, copepodites, lengthO. setigera c lmmMoryakova, V Kaverage
193Oithona setigera, female, lengthO. setigera f lmmMoryakova, V Kaverage
194Oithona similis, female, lengthO. similis f lmmMoryakova, V Kaverage
195Oithona simplex, copepodites, lengthO. simplex c lmmMoryakova, V Kaverage
196Oithona simplex, female, lengthO. simplex f lmmMoryakova, V Kaverage
197Oithona spp., copepodites, lengthOithona spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
198Oithona spp., c1, lengthOithona spp. c1 lmmMoryakova, V Kaverage
199Oithona spp., c3, lengthOithona spp. c3 lmmMoryakova, V Kaverage
200Oithona spp., c4, lengthOithona spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
201Oithona spp., female, lengthOithona spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
202Oithona spp., male, lengthOithona spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
203Oncaea bathyalis, female, lengthO. bathyalis f lmmMoryakova, V Kaverage
204Oncaea brodskii, copepodites, lengthO. brodskii c lmmMoryakova, V Kaverage
Size:
5530 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)