Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Moryakova, V K (2008): Mesozooplankton average length during Mikhail Lomonosov cruise ML32, Part I. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.691056, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: -9.106612 * Median Longitude: -26.810695 * South-bound Latitude: -17.000000 * West-bound Longitude: -30.916700 * North-bound Latitude: 0.000000 * East-bound Longitude: -25.000000
Date/Time Start: 1977-06-30T05:08:00 * Date/Time End: 1977-08-29T22:23:00
Minimum DEPTH, water: 5.0 m * Maximum DEPTH, water: 1710.0 m
Event(s):
ML32-track * Latitude Start: -9.916700 * Longitude Start: -25.000000 * Latitude End: 0.000000 * Longitude End: -26.516700 * Date/Time Start: 1977-06-30T05:08:00 * Date/Time End: 1977-08-29T22:23:00 * Location: South Atlantic Ocean * Campaign: ML32 * Basis: Mikhail Lomonosov * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh size of 125 µm. Additionally, the JUDAY oceanic model JOM with 300 µm mesh size and 80 cm ring diameter was used. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through standard depths (0-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-300, 300-500 m) and closed at the upper depth level. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMoryakova, V K
6Sample code/labelSample labelMoryakova, V K
7Depth, top/minDepth topmMoryakova, V K
8Depth, bottom/maxDepth botmMoryakova, V K
9VolumeVolm3Moryakova, V K
10Acartia danae, female, lengthA. danae f lmmMoryakova, V Kaverage
11Acartia latisetosa, female, lengthA. latisetosa f lmmMoryakova, V Kaverage
12Acartia negligens, copepodites, lengthA. negligens c lmmMoryakova, V Kaverage
13Acartia negligens, female, lengthA. negligens f lmmMoryakova, V Kaverage
14Acartia negligens, male, lengthA. negligens m lmmMoryakova, V Kaverage
15Acartia spp., copepodites, lengthAcartia spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
16Acartia spp., c5, lengthAcartia spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
17Acartia spp., female, lengthAcartia spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
18Acartia spp., male, lengthAcartia spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
19Acrocalanus gibber, female, lengthA. gibber f lmmMoryakova, V Kaverage
20Aegisthus mucronatus, copepodites, lengthA. mucronatus c lmmMoryakova, V Kaverage
21Aegisthus mucronatus, female, lengthA. mucronatus f lmmMoryakova, V Kaverage
22Aegisthus spp., copepodites, lengthAegisthus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
23Aetideus armatus, copepodites, lengthA. armatus c lmmMoryakova, V Kaverage
24Aetideus armatus, c5, lengthA. armatus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
25Aetideus armatus, female, lengthA. armatus f lmmMoryakova, V Kaverage
26Aetideus giesbrechti, copepodites, lengthA. giesbrechti c lmmMoryakova, V Kaverage
27Aetideus giesbrechti, c3, lengthA. giesbrechti c3 lmmMoryakova, V Kaverage
28Aetideus giesbrechti, c4, lengthA. giesbrechti c4 lmmMoryakova, V Kaverage
29Aetideus giesbrechti, c5, lengthA. giesbrechti c5 lmmMoryakova, V Kaverage
30Aetideus giesbrechti, female, lengthA. giesbrechti f lmmMoryakova, V Kaverage
31Aetideus spp., copepodites, lengthAetideus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
32Aetideus spp., c4, lengthAetideus spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
33Amallothrix falcifer, female, lengthA. falcifer f lmmMoryakova, V Kaverage
34Amallothrix propinqua, female, lengthA. propinqua f lmmMoryakova, V Kaverage
35Amallothrix spp., copepodites, lengthAmallothrix spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
36Amphipoda, lengthAmphipoda lmmMoryakova, V Kaverage
37Appendicularia, lengthAppendic lmmMoryakova, V Kaverage
38Arietellus armatus, c5, lengthA. armatus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
39Arietellus armatus, female, lengthA. armatus f lmmMoryakova, V Kaverage
40Arietellus armatus, male, lengthA. armatus m lmmMoryakova, V Kaverage
41Arietellus setosus, c4, lengthA. setosus c4 lmmMoryakova, V Kaverage
42Arietellus setosus, c5, lengthA. setosus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
43Arietellus setosus, female, lengthA. setosus f lmmMoryakova, V Kaverage
44Arietellus spp., copepodites, lengthArietellus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
45Arietellus spp., c4, lengthArietellus spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
46Asterocheridae, copepodites, lengthAsterocheridae c lmmMoryakova, V Kaverage
47Augaptilus glacialis, female, lengthA. glacialis f lmmMoryakova, V Kaverage
48Augaptilus longicaudatus, female, lengthA. longicaudatus f lmmMoryakova, V Kaverage
49Augaptilus spinifrons, c5, lengthA. spinifrons c5 lmmMoryakova, V Kaverage
50Augaptilus spp., copepodites, lengthAugaptilus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
51Augaptilus spp., female, lengthAugaptilus spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
52Bathycalanus spp., copepodites, lengthBathycalanus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
53Bathycalanus spp., c5, lengthBathycalanus spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
54Branchiostoma spp., lengthBranchiostoma spp. lmmMoryakova, V Kaverage
55Calanidae, copepodites, lengthCalanidae c lmmMoryakova, V Kaverage
56Calanidae, c1, lengthCalanidae c1 lmmMoryakova, V Kaverage
57Calanidae, c2, lengthCalanidae c2 lmmMoryakova, V Kaverage
58Calanidae, c3, lengthCalanidae c3 lmmMoryakova, V Kaverage
59Calanidae, c4, lengthCalanidae c4 lmmMoryakova, V Kaverage
60Calanidae, c5, lengthCalanidae c5 lmmMoryakova, V Kaverage
61Calanoida, copepodites, lengthCalanoida c lmmMoryakova, V Kaverage
62Calanoida, c1, lengthCalanoida c1 lmmMoryakova, V Kaverage
63Calanoida, c3, lengthCalanoida c3 lmmMoryakova, V Kaverage
64Calanoida, c4, lengthCalanoida c4 lmmMoryakova, V Kaverage
65Calanoida, c5, lengthCalanoida c5 lmmMoryakova, V Kaverage
66Calanoida, female, lengthCalanoida f lmmMoryakova, V Kaverage
67Calanoida, male, lengthCalanoida m lmmMoryakova, V Kaverage
68Calanoides carinatus, copepodites, lengthC. carinatus c lmmMoryakova, V Kaverage
69Calocalanus contractus, female, lengthC. contractus f lmmMoryakova, V Kaverage
70Calocalanus elegans, female, lengthC. elegans f lmmMoryakova, V Kaverage
71Calocalanus elongatus, female, lengthC. elongatus f lmmMoryakova, V Kaverage
72Calocalanus gracilis, copepodites, lengthC. gracilis c lmmMoryakova, V Kaverage
73Calocalanus gracilis, female, lengthC. gracilis f lmmMoryakova, V Kaverage
74Calocalanus latus, female, lengthC. latus f lmmMoryakova, V Kaverage
75Calocalanus lomonosovi, female, lengthC. lomonosovi f lmmMoryakova, V Kaverage
76Calocalanus longisetosus, female, lengthC. longisetosus f lmmMoryakova, V Kaverage
77Calocalanus neptunus, female, lengthC. neptunus f lmmMoryakova, V Kaverage
78Calocalanus ovalis, copepodites, lengthC. ovalis c lmmMoryakova, V Kaverage
79Calocalanus ovalis, female, lengthC. ovalis f lmmMoryakova, V Kaverage
80Calocalanus parelongatus, female, lengthC. parelongatus f lmmMoryakova, V Kaverage
81Calocalanus pavo, copepodites, lengthC. pavo c lmmMoryakova, V Kaverage
82Calocalanus pavo, female, lengthC. pavo f lmmMoryakova, V Kaverage
83Calocalanus pavoninus, copepodites, lengthC. pavoninus c lmmMoryakova, V Kaverage
84Calocalanus pavoninus, female, lengthC. pavoninus f lmmMoryakova, V Kaverage
85Calocalanus plumatus, female, lengthC. plumatus f lmmMoryakova, V Kaverage
86Calocalanus plumulosus, female, lengthC. plumulosus f lmmMoryakova, V Kaverage
87Calocalanus spp., copepodites, lengthCalocalanus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
88Calocalanus spp., c3, lengthCalocalanus spp. c3 lmmMoryakova, V Kaverage
89Calocalanus spp., c5, lengthCalocalanus spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
90Calocalanus spp., female, lengthCalocalanus spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
91Calocalanus styliremis, c5, lengthC. styliremis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
92Calocalanus styliremis, female, lengthC. styliremis f lmmMoryakova, V Kaverage
93Candacia armata, male, lengthC. armata m lmmMoryakova, V Kaverage
94Candacia curta, female, lengthC. curta f lmmMoryakova, V Kaverage
95Candacia curta, male, lengthC. curta m lmmMoryakova, V Kaverage
96Candacia ethiopica, female, lengthC. ethiopica f lmmMoryakova, V Kaverage
97Candacia longimana, male, lengthC. longimana m lmmMoryakova, V Kaverage
98Candacia pachydactyla, c4, lengthC. pachydactyla c4 lmmMoryakova, V Kaverage
99Candacia pachydactyla, c5, lengthC. pachydactyla c5 lmmMoryakova, V Kaverage
100Candacia pachydactyla, female, lengthC. pachydactyla f lmmMoryakova, V Kaverage
101Candacia pachydactyla, male, lengthC. pachydactyla m lmmMoryakova, V Kaverage
102Candacia tenuimana, female, lengthC. tenuimana f lmmMoryakova, V Kaverage
103Candaciidae, copepodites, lengthCandaciidae c lmmMoryakova, V Kaverage
104Candaciidae, c3, lengthCandaciidae c3 lmmMoryakova, V Kaverage
105Candaciidae, c4, lengthCandaciidae c4 lmmMoryakova, V Kaverage
106Candaciidae, c5, lengthCandaciidae c5 lmmMoryakova, V Kaverage
107Candaciidae, female, lengthCandaciidae f lmmMoryakova, V Kaverage
108Candaciidae, male, lengthCandaciidae m lmmMoryakova, V Kaverage
109Centropages violaceus, c3, lengthC. violaceus c3 lmmMoryakova, V Kaverage
110Centropages violaceus, c4, lengthC. violaceus c4 lmmMoryakova, V Kaverage
111Centropages violaceus, c5, lengthC. violaceus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
112Centropages violaceus, female, lengthC. violaceus f lmmMoryakova, V Kaverage
113Centropages violaceus, male, lengthC. violaceus m lmmMoryakova, V Kaverage
114Chaetognatha, lengthChaetognatha lmmMoryakova, V Kaverage
115Chiridius poppei, c4, lengthC. poppei c4 lmmMoryakova, V Kaverage
116Chiridius poppei, c5, lengthC. poppei c5 lmmMoryakova, V Kaverage
117Chiridius poppei, female, lengthC. poppei f lmmMoryakova, V Kaverage
118Chiridius spp., c5, lengthChiridius spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
119Chirundina streetsii, female, lengthC. streetsii f lmmMoryakova, V Kaverage
120Cirripedia, lengthCirripedia lmmMoryakova, V Kaverage
121Clausocalanus arcuicornis, c5, lengthC. arcuicornis c5 lmmMoryakova, V Kaverage
122Clausocalanus arcuicornis, female, lengthC. arcuicornis f lmmMoryakova, V Kaverage
123Clausocalanus furcatus, c4, lengthC. furcatus c4 lmmMoryakova, V Kaverage
124Clausocalanus furcatus, c5, lengthC. furcatus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
125Clausocalanus furcatus, female, lengthC. furcatus f lmmMoryakova, V Kaverage
126Clausocalanus furcatus, male, lengthC. furcatus m lmmMoryakova, V Kaverage
127Clausocalanus lividus, female, lengthC. lividus f lmmMoryakova, V Kaverage
128Clausocalanus mastigophorus, female, lengthC. mastigophorus f lmmMoryakova, V Kaverage
129Clausocalanus parapergens, female, lengthC. parapergens f lmmMoryakova, V Kaverage
130Clausocalanus paululus, copepodites, lengthC. paululus c lmmMoryakova, V Kaverage
131Clausocalanus paululus, c4, lengthC. paululus c4 lmmMoryakova, V Kaverage
132Clausocalanus paululus, c5, lengthC. paululus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
133Clausocalanus paululus, female, lengthC. paululus f lmmMoryakova, V Kaverage
134Clausocalanus paululus, male, lengthC. paululus m lmmMoryakova, V Kaverage
135Clausocalanus spp., copepodites, lengthClausocalanus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
136Clausocalanus spp., c4, lengthClausocalanus spp. c4 lmmMoryakova, V Kaverage
137Clausocalanus spp., c5, lengthClausocalanus spp. c5 lmmMoryakova, V Kaverage
138Clausocalanus spp., male, lengthClausocalanus spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
139Clytemnestra rostrata, copepodites, lengthC. rostrata c lmmMoryakova, V Kaverage
140Clytemnestra rostrata, female, lengthC. rostrata f lmmMoryakova, V Kaverage
141Clytemnestra spp., copepodites, lengthClytemnestra spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
142Conaea rapax, copepodites, lengthC. rapax c lmmMoryakova, V Kaverage
143Conaea rapax, female, lengthC. rapax f lmmMoryakova, V Kaverage
144Conaea rapax, male, lengthC. rapax m lmmMoryakova, V Kaverage
145Conaea spp., copepodites, lengthConaea spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
146Copepoda, nauplii, lengthCopepoda naup lmmMoryakova, V Kaverage
147Copilia mediterranea, copepodites, lengthC. mediterranea c lmmMoryakova, V Kaverage
148Copilia mediterranea, female, lengthC. mediterranea f lmmMoryakova, V Kaverage
149Copilia mediterranea, male, lengthC. mediterranea m lmmMoryakova, V Kaverage
150Copilia mirabilis, copepodites, lengthC. mirabilis c lmmMoryakova, V Kaverage
151Copilia mirabilis, female, lengthC. mirabilis f lmmMoryakova, V Kaverage
152Copilia mirabilis, male, lengthC. mirabilis m lmmMoryakova, V Kaverage
153Copilia quadrata, copepodites, lengthC. quadrata c lmmMoryakova, V Kaverage
154Copilia spp., copepodites, lengthCopilia spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
155Copilia spp., male, lengthCopilia spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
156Copilia vitrea, female, lengthC. vitrea f lmmMoryakova, V Kaverage
157Corycaeus clausi, female, lengthC. clausi f lmmMoryakova, V Kaverage
158Corycaeus clausi, male, lengthC. clausi m lmmMoryakova, V Kaverage
159Corycaeus flaccus, female, lengthC. flaccus f lmmMoryakova, V Kaverage
160Corycaeus flaccus, male, lengthC. flaccus m lmmMoryakova, V Kaverage
161Corycaeus furcifer, copepodites, lengthC. furcifer c lmmMoryakova, V Kaverage
162Corycaeus furcifer, female, lengthC. furcifer f lmmMoryakova, V Kaverage
163Corycaeus furcifer, male, lengthC. furcifer m lmmMoryakova, V Kaverage
164Corycaeus giesbrechti, female, lengthC. giesbrechti f lmmMoryakova, V Kaverage
165Corycaeus latus, copepodites, lengthC. latus c lmmMoryakova, V Kaverage
166Corycaeus latus, female, lengthC. latus f lmmMoryakova, V Kaverage
167Corycaeus latus, male, lengthC. latus m lmmMoryakova, V Kaverage
168Corycaeus lautus, copepodites, lengthC. lautus c lmmMoryakova, V Kaverage
169Corycaeus lautus, c3, lengthC. lautus c3 lmmMoryakova, V Kaverage
170Corycaeus lautus, c5, lengthC. lautus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
171Corycaeus lautus, female, lengthC. lautus f lmmMoryakova, V Kaverage
172Corycaeus lautus, male, lengthC. lautus m lmmMoryakova, V Kaverage
173Corycaeus limbatus, female, lengthC. limbatus f lmmMoryakova, V Kaverage
174Corycaeus limbatus, male, lengthC. limbatus m lmmMoryakova, V Kaverage
175Corycaeus ovalis, female, lengthC. ovalis f lmmMoryakova, V Kaverage
176Corycaeus speciosus, female, lengthC. speciosus f lmmMoryakova, V Kaverage
177Corycaeus speciosus, male, lengthC. speciosus m lmmMoryakova, V Kaverage
178Corycaeus spp., copepodites, lengthCorycaeus spp. C lmmMoryakova, V Kaverage
179Corycaeus spp., c3, lengthCorycaeus spp. c3 lmmMoryakova, V Kaverage
180Corycaeus spp., female, lengthCorycaeus spp. f lmmMoryakova, V Kaverage
181Corycaeus spp., male, lengthCorycaeus spp. m lmmMoryakova, V Kaverage
182Corycaeus typicus, female, lengthC. typicus f lmmMoryakova, V Kaverage
183Corycaeus typicus, male, lengthC. typicus m lmmMoryakova, V Kaverage
184Ctenocalanus vanus, c5, lengthC. vanus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
185Ctenocalanus vanus, female, lengthC. vanus f lmmMoryakova, V Kaverage
186Cumacea, lengthCumacea lmmMoryakova, V Kaverage
187Decapoda, lengthDecapoda lmmMoryakova, V Kaverage
188Delius nudus, c5, lengthD. nudus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
189Delius nudus, female, lengthD. nudus f lmmMoryakova, V Kaverage
190Doliolidae, lengthDoliolidae lmmMoryakova, V Kaverage
191Echinodermata, larvae, lengthEchinod larv lmmMoryakova, V Kaverage
192Euaugaptilus hecticus, female, lengthE. hecticus f lmmMoryakova, V Kaverage
193Euaugaptilus laticeps, copepodites, lengthE. laticeps c lmmMoryakova, V Kaverage
194Euaugaptilus spp., copepodites, lengthEuaugaptilus spp. c lmmMoryakova, V Kaverage
195Eucalanidae, copepodites, lengthEucalanidae c lmmMoryakova, V Kaverage
196Eucalanidae, male, lengthEucalanidae m lmmMoryakova, V Kaverage
197Eucalanus elongatus, copepodites, lengthE. elongatus c lmmMoryakova, V Kaverage
198Eucalanus elongatus, c5, lengthE. elongatus c5 lmmMoryakova, V Kaverage
199Eucalanus elongatus, female, lengthE. elongatus f lmmMoryakova, V Kaverage
200Eucalanus elongatus, male, lengthE. elongatus m lmmMoryakova, V Kaverage
201Euchaeta acuta, female, lengthE. acuta f lmmMoryakova, V Kaverage
202Euchaeta marina, c1, lengthE. marina c1 lmmMoryakova, V Kaverage
203Euchaeta marina, c2, lengthE. marina c2 lmmMoryakova, V Kaverage
204Euchaeta marina, c3, lengthE. marina c3 lmmMoryakova, V Kaverage
Size:
5739 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)