Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Baldina, E P; Bileva, O K; Shmeleva, Alexandra A; Moryakova, V K (2008): Mesozooplankton adundance during Professor Vodyanitskiy cruise PV13, Part V. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.690942, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 26.487610 * Median Longitude: -26.724482 * South-bound Latitude: 6.016700 * West-bound Longitude: -31.450000 * North-bound Latitude: 52.650000 * East-bound Longitude: -21.566700
Date/Time Start: 1982-07-24T17:26:00 * Date/Time End: 1982-10-10T15:00:00
Minimum DEPTH, water: 5.0 m * Maximum DEPTH, water: 169.0 m
Event(s):
PV13-track * Latitude Start: 49.400000 * Longitude Start: -28.433300 * Latitude End: 6.016700 * Longitude End: -22.900000 * Date/Time Start: 1982-07-24T17:26:00 * Date/Time End: 1982-10-10T15:00:00 * Elevation Start: -3700.0 m * Elevation End: -4200.0 m * Location: North Atlantic Ocean * Campaign: PV13 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh sizes of 125 µm. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through standard depths (0-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-300 m) and closed at the upper depth level. Integrated hauls (0-100, 100-200 m) were also taken. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmBaldina, E P
6Sample code/labelSample labelBaldina, E P
7Depth, top/minDepth topmBaldina, E P
8Depth, bottom/maxDepth botmBaldina, E P
9VolumeVolm3Baldina, E P
10Pleuromamma abdominalis, femaleP. abdominalis f#/m3Baldina, E P
11Pleuromamma abdominalis, maleP. abdominalis m#/m3Baldina, E P
12Pleuromamma borealis, c1P. borealis c1#/m3Baldina, E P
13Pleuromamma borealis, c2P. borealis c2#/m3Baldina, E P
14Pleuromamma borealis, c3P. borealis c3#/m3Baldina, E P
15Pleuromamma borealis, c4P. borealis c4#/m3Baldina, E P
16Pleuromamma borealis, c5P. borealis c5#/m3Baldina, E P
17Pleuromamma borealis, femaleP. borealis f#/m3Baldina, E P
18Pleuromamma borealis, maleP. borealis m#/m3Baldina, E P
19Pleuromamma gracilis, copepoditesP. gracilis c#/m3Baldina, E P
20Pleuromamma gracilis, c1P. gracilis c1#/m3Baldina, E P
21Pleuromamma gracilis, c2P. gracilis c2#/m3Baldina, E P
22Pleuromamma gracilis, c3P. gracilis c3#/m3Baldina, E P
23Pleuromamma gracilis, c4P. gracilis c4#/m3Baldina, E P
24Pleuromamma gracilis, c5P. gracilis c5#/m3Baldina, E P
25Pleuromamma gracilis, femaleP. gracilis f#/m3Baldina, E P
26Pleuromamma gracilis, maleP. gracilis m#/m3Baldina, E P
27Pleuromamma piseki, c1P. piseki c1#/m3Baldina, E P
28Pleuromamma piseki, c2P. piseki c2#/m3Baldina, E P
29Pleuromamma piseki, c3P. piseki c3#/m3Baldina, E P
30Pleuromamma piseki, c4P. piseki c4#/m3Baldina, E P
31Pleuromamma piseki, c5P. piseki c5#/m3Baldina, E P
32Pleuromamma piseki, femaleP. piseki f#/m3Baldina, E P
33Pleuromamma piseki, maleP. piseki m#/m3Baldina, E P
34Pleuromamma quadrungulata, c4P. quadrungulata c4#/m3Baldina, E P
35Pleuromamma robusta, c4P. robusta c4#/m3Baldina, E P
36Pleuromamma robusta, femaleP. robusta f#/m3Baldina, E P
37Pleuromamma spp., copepoditesPleuromamma spp. c#/m3Baldina, E P
38Pleuromamma spp., c1Pleuromamma spp. c1#/m3Baldina, E P
39Pleuromamma spp., c2Pleuromamma spp. c2#/m3Baldina, E P
40Pleuromamma spp., c3Pleuromamma spp. c3#/m3Baldina, E P
41Pleuromamma spp., c4Pleuromamma spp. c4#/m3Baldina, E P
42Pleuromamma spp., c5Pleuromamma spp. c5#/m3Baldina, E P
43Pleuromamma spp., malePleuromamma spp. m#/m3Baldina, E P
44Pleuromamma xiphias, c5P. xiphias c5#/m3Baldina, E P
45Pleuromamma xiphias, femaleP. xiphias f#/m3Baldina, E P
46PolychaetaPolychaeta#/m3Baldina, E P
47Pontellidae, copepoditesPontellidae c#/m3Baldina, E P
48Pontellidae, c1Pontellidae c1#/m3Baldina, E P
49Pontellidae, c2Pontellidae c2#/m3Baldina, E P
50Pontellidae, c3Pontellidae c3#/m3Baldina, E P
51Pontellidae, c4Pontellidae c4#/m3Baldina, E P
52Pontellidae, c5Pontellidae c5#/m3Baldina, E P
53Pontellidae, femalePontellidae f#/m3Baldina, E P
54Pontellidae, malePontellidae m#/m3Baldina, E P
55Pontellina plumata, c2P. plumata c2#/m3Baldina, E P
56Pontellina plumata, c3P. plumata c3#/m3Baldina, E P
57Pontellina plumata, c4P. plumata c4#/m3Baldina, E P
58Pontellina plumata, c5P. plumata c5#/m3Baldina, E P
59Pontellina plumata, femaleP. plumata f#/m3Baldina, E P
60Pontellina plumata, maleP. plumata m#/m3Baldina, E P
61Pontellina spp., c4Pontellina spp. c4#/m3Baldina, E P
62Pontellopsis regalis, femaleP. regalis f#/m3Baldina, E P
63Pontoeciella abyssicola, copepoditesP. abyssicola c#/m3Baldina, E P
64Pontoeciella abyssicola, femaleP. abyssicola f#/m3Baldina, E P
65Pseudoamallothrix ovata, copepoditesP. ovata c#/m3Baldina, E P
66Pseudoamallothrix ovata, femaleP. ovata f#/m3Baldina, E P
67Pseudocalanus elongatus, femaleP. elongatus f#/m3Baldina, E P
68Pseudocalanus elongatus, maleP. elongatus m#/m3Baldina, E P
69PyrosomatidaePyrosomatidae#/m3Baldina, E P
70Rhincalanus cornutus, copepoditesR. cornutus c#/m3Baldina, E P
71Rhincalanus cornutus, c5R. cornutus c5#/m3Baldina, E P
72Rhincalanus cornutus, femaleR. cornutus f#/m3Baldina, E P
73Rhincalanus nasutus, copepoditesR. nasutus c#/m3Baldina, E P
74Rhincalanus nasutus, c4R. nasutus c4#/m3Baldina, E P
75Rhincalanus nasutus, c5R. nasutus c5#/m3Baldina, E P
76Rhincalanus nasutus, femaleR. nasutus f#/m3Baldina, E P
77Rhincalanus nasutus, maleR. nasutus m#/m3Baldina, E P
78Rhincalanus spp., copepoditesRhincalanus spp. c#/m3Baldina, E P
79SalpidaeSalpidae#/m3Baldina, E P
80Sapphirina intestinata, femaleS. intestinata f#/m3Baldina, E P
81Sapphirina lactens, copepoditesS. lactens c#/m3Baldina, E P
82Sapphirina lactens, femaleS. lactens f#/m3Baldina, E P
83Sapphirina maculosa, copepoditesS. maculosa c#/m3Baldina, E P
84Sapphirina maculosa, femaleS. maculosa f#/m3Baldina, E P
85Sapphirina maculosa, maleS. maculosa m#/m3Baldina, E P
86Sapphirina metallina, copepoditesS. metallina c#/m3Baldina, E P
87Sapphirina metallina, c4S. metallina c4#/m3Baldina, E P
88Sapphirina metallina, c5S. metallina c5#/m3Baldina, E P
89Sapphirina metallina, femaleS. metallina f#/m3Baldina, E P
90Sapphirina metallina, maleS. metallina m#/m3Baldina, E P
91Sapphirina nigromaculata, femaleS. nigromaculata f#/m3Baldina, E P
92Sapphirina nigromaculata, maleS. nigromaculata m#/m3Baldina, E P
93Sapphirina opalina, copepoditesS. opalina c#/m3Baldina, E P
94Sapphirina opalina, femaleS. opalina f#/m3Baldina, E P
95Sapphirina ovatolanceolata, copepoditesS. ovatolanceolata c#/m3Baldina, E P
96Sapphirina ovatolanceolata, femaleS. ovatolanceolata f#/m3Baldina, E P
97Sapphirina ovatolanceolata, maleS. ovatolanceolata m#/m3Baldina, E P
98Sapphirina spp., copepoditesSapphirina spp. c#/m3Baldina, E P
99Sapphirina spp., c2Sapphirina spp. c2#/m3Baldina, E P
100Sapphirina spp., c3Sapphirina spp. c3#/m3Baldina, E P
101Sapphirina spp., femaleSapphirina spp. f#/m3Baldina, E P
102Sapphirina spp., maleSapphirina spp. m#/m3Baldina, E P
103Scaphocalanus brevirostris, femaleS. brevirostris f#/m3Baldina, E P
104Scaphocalanus curtus, c5S. curtus c5#/m3Baldina, E P
105Scaphocalanus curtus, femaleS. curtus f#/m3Baldina, E P
106Scaphocalanus echinatus, femaleS. echinatus f#/m3Baldina, E P
107Scaphocalanus spp., copepoditesScaphocalanus spp. c#/m3Baldina, E P
108Scaphocalanus spp., c2Scaphocalanus spp. c2#/m3Baldina, E P
109Scaphocalanus spp., c3Scaphocalanus spp. c3#/m3Baldina, E P
110Scaphocalanus spp., c4Scaphocalanus spp. c4#/m3Baldina, E P
111Scaphocalanus spp., c5Scaphocalanus spp. c5#/m3Baldina, E P
112Scaphocalanus spp., femaleScaphocalanus spp. f#/m3Baldina, E P
113Scaphocalanus spp., maleScaphocalanus spp. m#/m3Baldina, E P
114Scaphocalanus subcurtus, c4S. subcurtus c4#/m3Baldina, E P
115Scaphocalanus subcurtus, c5S. subcurtus c5#/m3Baldina, E P
116Scaphocalanus subcurtus, femaleS. subcurtus f#/m3Baldina, E P
117Scolecithricella dentata, c5S. dentata c5#/m3Baldina, E P
118Scolecithricella dentata, femaleS. dentata f#/m3Baldina, E P
119Scolecithricella minor, copepoditesS. minor c#/m3Baldina, E P
120Scolecithricella minor, c3S. minor c3#/m3Baldina, E P
121Scolecithricella minor, c4S. minor c4#/m3Baldina, E P
122Scolecithricella minor, c5S. minor c5#/m3Baldina, E P
123Scolecithricella minor, femaleS. minor f#/m3Baldina, E P
124Scolecithricella minor, maleS. minor m#/m3Baldina, E P
125Scolecithricella spp., copepoditesScolecithricella spp. c#/m3Baldina, E P
126Scolecithricella spp., c2Scolecithricella spp. c2#/m3Baldina, E P
127Scolecithricella spp., c3Scolecithricella spp. c3#/m3Baldina, E P
128Scolecithricella spp., c4Scolecithricella spp. c4#/m3Baldina, E P
129Scolecithricella spp., c5Scolecithricella spp. c5#/m3Baldina, E P
130Scolecithricella spp., femaleScolecithricella spp. f#/m3Baldina, E P
131Scolecithricella spp., maleScolecithricella spp. m#/m3Baldina, E P
132Scolecithricella tenuiserrata, c4S. tenuiserrata c4#/m3Baldina, E P
133Scolecithricella tenuiserrata, c5S. tenuiserrata c5#/m3Baldina, E P
134Scolecithricella tenuiserrata, femaleS. tenuiserrata f#/m3Baldina, E P
135Scolecithricella tenuiserrata, maleS. tenuiserrata m#/m3Baldina, E P
136Scolecithricella vittata, femaleS. vittata f#/m3Baldina, E P
137Scolecitrichopsis ctenopus, femaleS. ctenopus f#/m3Baldina, E P
138Scolecitrichopsis ctenopus, maleS. ctenopus m#/m3Baldina, E P
139Scolecithrix bradyi, copepoditesS. bradyi c#/m3Baldina, E P
140Scolecithrix bradyi, c3S. bradyi c3#/m3Baldina, E P
141Scolecithrix bradyi, c4S. bradyi c4#/m3Baldina, E P
142Scolecithrix bradyi, c5S. bradyi c5#/m3Baldina, E P
143Scolecithrix bradyi, femaleS. bradyi f#/m3Baldina, E P
144Scolecithrix bradyi, maleS. bradyi m#/m3Baldina, E P
145Scolecithrix danae, c1S. danae c1#/m3Baldina, E P
146Scolecithrix danae, c2S. danae c2#/m3Baldina, E P
147Scolecithrix danae, c3S. danae c3#/m3Baldina, E P
148Scolecithrix danae, c4S. danae c4#/m3Baldina, E P
149Scolecithrix danae, c5S. danae c5#/m3Baldina, E P
150Scolecithrix danae, femaleS. danae f#/m3Baldina, E P
151Scolecithrix danae, maleS. danae m#/m3Baldina, E P
152Scolecithrix spp., c3Scolecithrix spp. c3#/m3Baldina, E P
153Scolecithrix spp., c4Scolecithrix spp. c4#/m3Baldina, E P
154Scolecithrix spp., c5Scolecithrix spp. c5#/m3Baldina, E P
155Scolecithrix spp., femaleScolecithrix spp. f#/m3Baldina, E P
156Scolecithrix spp., maleScolecithrix spp. m#/m3Baldina, E P
157Scolecitrichidae, copepoditesScolecitrichidae c#/m3Baldina, E P
158Scolecitrichidae, c4Scolecitrichidae c4#/m3Baldina, E P
159Scolecitrichidae, c5Scolecitrichidae c5#/m3Baldina, E P
160Scolecitrichidae, femaleScolecitrichidae f#/m3Baldina, E P
161Scolecitrichidae, maleScolecitrichidae m#/m3Baldina, E P
162Scottocalanus persecans, femaleS. persecans f#/m3Baldina, E P
163Scottocalanus securifrons, femaleS. securifrons f#/m3Baldina, E P
164Scottocalanus spp., c4Scottocalanus spp. c4#/m3Baldina, E P
165Scottocalanus spp., c5Scottocalanus spp. c5#/m3Baldina, E P
166Scottocalanus spp., maleScottocalanus spp. m#/m3Baldina, E P
167SiphonophoraSiphon#/m3Baldina, E P
168Spinocalanus abyssalis, femaleS. abyssalis f#/m3Baldina, E P
169Spinocalanus parabyssalis, c5S. parabyssalis c5#/m3Baldina, E P
170Spinocalanus parabyssalis, femaleS. parabyssalis f#/m3Baldina, E P
171Spinocalanus spp., copepoditesSpinocalanus spp. c#/m3Baldina, E P
172Spinocalanus spp., c5Spinocalanus spp. c5#/m3Baldina, E P
173Spinocalanus spp., femaleSpinocalanus spp. f#/m3Baldina, E P
174Subeucalanus monachus, femaleS. monachus f#/m3Baldina, E P
175Subeucalanus monachus, maleS. monachus m#/m3Baldina, E P
176Subeucalanus subtenuis, c1S. subtenuis c1#/m3Baldina, E P
177Subeucalanus subtenuis, c2S. subtenuis c2#/m3Baldina, E P
178Subeucalanus subtenuis, c3S. subtenuis c3#/m3Baldina, E P
179Subeucalanus subtenuis, femaleS. subtenuis f#/m3Baldina, E P
180Temora stylifera, c3T. stylifera c3#/m3Baldina, E P
181Temoropia mayumbaensis, femaleT. mayumbaensis f#/m3Baldina, E P
182Temoropia mayumbaensis, maleT. mayumbaensis m#/m3Baldina, E P
183Undeuchaeta major, femaleU. major f#/m3Baldina, E P
184Undeuchaeta plumosa, c5U. plumosa c5#/m3Baldina, E P
185Undeuchaeta plumosa, femaleU. plumosa f#/m3Baldina, E P
186Undeuchaeta spp., copepoditesUndeuchaeta spp. c#/m3Baldina, E P
187Undeuchaeta spp., c3Undeuchaeta spp. c3#/m3Baldina, E P
188Undeuchaeta spp., c4Undeuchaeta spp. c4#/m3Baldina, E P
189Undeuchaeta spp., c5Undeuchaeta spp. c5#/m3Baldina, E P
190Undinula vulgaris, c2U. vulgaris c2#/m3Baldina, E P
191Undinula vulgaris, c3U. vulgaris c3#/m3Baldina, E P
192Undinula vulgaris, c4U. vulgaris c4#/m3Baldina, E P
193Undinula vulgaris, c5U. vulgaris c5#/m3Baldina, E P
194Undinula vulgaris, femaleU. vulgaris f#/m3Baldina, E P
195Undinula vulgaris, maleU. vulgaris m#/m3Baldina, E P
196Vettoria granulosa, copepoditesV. granulosa c#/m3Baldina, E P
197Vettoria granulosa, c5V. granulosa c5#/m3Baldina, E P
198Vettoria granulosa, femaleV. granulosa f#/m3Baldina, E P
199Vettoria granulosa, maleV. granulosa m#/m3Baldina, E P
200Vettoria parva, c4V. parva c4#/m3Baldina, E P
201Vettoria parva, femaleV. parva f#/m3Baldina, E P
202Vettoria parva, maleV. parva m#/m3Baldina, E P
203Vettoria spp., copepoditesVettoria spp. c#/m3Baldina, E P
204Xanthocalanus spp., femaleXanthocalanus spp. f#/m3Baldina, E P
Size:
20078 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)