Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Baldina, E P; Bileva, O K; Shmeleva, Alexandra A; Moryakova, V K (2008): Mesozooplankton adundance during Professor Vodyanitskiy cruise PV13, Part I. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.690938, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 26.487610 * Median Longitude: -26.724482 * South-bound Latitude: 6.016700 * West-bound Longitude: -31.450000 * North-bound Latitude: 52.650000 * East-bound Longitude: -21.566700
Date/Time Start: 1982-07-24T17:26:00 * Date/Time End: 1982-10-10T15:00:00
Minimum DEPTH, water: 5.0 m * Maximum DEPTH, water: 169.0 m
Event(s):
PV13-track * Latitude Start: 49.400000 * Longitude Start: -28.433300 * Latitude End: 6.016700 * Longitude End: -22.900000 * Date/Time Start: 1982-07-24T17:26:00 * Date/Time End: 1982-10-10T15:00:00 * Elevation Start: -3700.0 m * Elevation End: -4200.0 m * Location: North Atlantic Ocean * Campaign: PV13 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh sizes of 125 µm. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through standard depths (0-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-300 m) and closed at the upper depth level. Integrated hauls (0-100, 100-200 m) were also taken. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmBaldina, E P
6Sample code/labelSample labelBaldina, E P
7Depth, top/minDepth topmBaldina, E P
8Depth, bottom/maxDepth botmBaldina, E P
9VolumeVolm3Baldina, E P
10Acartia clausi, copepoditesA. clausi c#/m3Baldina, E P
11Acartia clausi, c4A. clausi c4#/m3Baldina, E P
12Acartia clausi, c5A. clausi c5#/m3Baldina, E P
13Acartia clausi, femaleA. clausi f#/m3Baldina, E P
14Acartia clausi, maleA. clausi m#/m3Baldina, E P
15Acartia danae, c1A. danae c1#/m3Baldina, E P
16Acartia danae, c2A. danae c2#/m3Baldina, E P
17Acartia danae, c3A. danae c3#/m3Baldina, E P
18Acartia danae, c4A. danae c4#/m3Baldina, E P
19Acartia danae, c5A. danae c5#/m3Baldina, E P
20Acartia danae, femaleA. danae f#/m3Baldina, E P
21Acartia danae, maleA. danae m#/m3Baldina, E P
22Acartia negligens, c1A. negligens c1#/m3Baldina, E P
23Acartia negligens, c2A. negligens c2#/m3Baldina, E P
24Acartia negligens, c3A. negligens c3#/m3Baldina, E P
25Acartia negligens, c4A. negligens c4#/m3Baldina, E P
26Acartia negligens, c5A. negligens c5#/m3Baldina, E P
27Acartia negligens, femaleA. negligens f#/m3Baldina, E P
28Acartia negligens, maleA. negligens m#/m3Baldina, E P
29Acartia spp., copepoditesAcartia spp. c#/m3Baldina, E P
30Acartia spp., c1Acartia spp. c1#/m3Baldina, E P
31Acartia spp., c2Acartia spp. c2#/m3Baldina, E P
32Acartia spp., c3Acartia spp. c3#/m3Baldina, E P
33Acrocalanus gibber, c1A. gibber c1#/m3Baldina, E P
34Acrocalanus gibber, c2A. gibber c2#/m3Baldina, E P
35Acrocalanus gibber, c3A. gibber c3#/m3Baldina, E P
36Acrocalanus gibber, c4A. gibber c4#/m3Baldina, E P
37Acrocalanus gibber, c5A. gibber c5#/m3Baldina, E P
38Acrocalanus gibber, femaleA. gibber f#/m3Baldina, E P
39Acrocalanus gibber, maleA. gibber m#/m3Baldina, E P
40Acrocalanus spp., c3Acrocalanus spp. c3#/m3Baldina, E P
41Acrocalanus spp., c4Acrocalanus spp. c4#/m3Baldina, E P
42Aegisthus mucronatus, femaleA. mucronatus f#/m3Baldina, E P
43Aetideus acutus, copepoditesA. acutus c#/m3Baldina, E P
44Aetideus acutus, c1A. acutus c1#/m3Baldina, E P
45Aetideus acutus, c2A. acutus c2#/m3Baldina, E P
46Aetideus acutus, c3A. acutus c3#/m3Baldina, E P
47Aetideus acutus, c4A. acutus c4#/m3Baldina, E P
48Aetideus acutus, c5A. acutus c5#/m3Baldina, E P
49Aetideus acutus, femaleA. acutus f#/m3Baldina, E P
50Aetideus acutus, maleA. acutus m#/m3Baldina, E P
51Aetideus armatus, copepoditesA. armatus c#/m3Baldina, E P
52Aetideus armatus, c2A. armatus c2#/m3Baldina, E P
53Aetideus armatus, c3A. armatus c3#/m3Baldina, E P
54Aetideus armatus, c4A. armatus c4#/m3Baldina, E P
55Aetideus armatus, c5A. armatus c5#/m3Baldina, E P
56Aetideus armatus, femaleA. armatus f#/m3Baldina, E P
57Aetideus armatus, maleA. armatus m#/m3Baldina, E P
58Aetideus giesbrechti, c2A. giesbrechti c2#/m3Baldina, E P
59Aetideus giesbrechti, c4A. giesbrechti c4#/m3Baldina, E P
60Aetideus giesbrechti, c5A. giesbrechti c5#/m3Baldina, E P
61Aetideus giesbrechti, femaleA. giesbrechti f#/m3Baldina, E P
62Aetideus giesbrechti, maleA. giesbrechti m#/m3Baldina, E P
63Aetideus spp., c4Aetideus spp. c4#/m3Baldina, E P
64Aetideus spp., c5Aetideus spp. c5#/m3Baldina, E P
65Aetideus spp., femaleAetideus spp. f#/m3Baldina, E P
66Aetideus spp., maleAetideus spp. m#/m3Baldina, E P
67Amallothrix spp., c3Amallothrix spp. c3#/m3Baldina, E P
68Amallothrix spp., c4Amallothrix spp. c4#/m3Baldina, E P
69AmphipodaAmphipoda#/m3Baldina, E P
70AppendiculariaAppendic#/m3Baldina, E P
71Arietellus armatus, c4A. armatus c4#/m3Baldina, E P
72Arietellus armatus, femaleA. armatus f#/m3Baldina, E P
73Arietellus armatus, maleA. armatus m#/m3Baldina, E P
74Arietellus setosus, c5A. setosus c5#/m3Baldina, E P
75Arietellus setosus, femaleA. setosus f#/m3Baldina, E P
76Arietellus spp., c5Arietellus spp. c5#/m3Baldina, E P
77Arietellus spp., maleArietellus spp. m#/m3Baldina, E P
78Asterocheridae, copepoditesAsterocheridae c#/m3Baldina, E P
79Augaptilus longicaudatus, femaleA. longicaudatus f#/m3Baldina, E P
80Augaptilus longicaudatus, maleA. longicaudatus m#/m3Baldina, E P
81Augaptilus spp., copepoditesAugaptilus spp. c#/m3Baldina, E P
82Augaptilus spp., c1Augaptilus spp. c1#/m3Baldina, E P
83Augaptilus spp., c5Augaptilus spp. c5#/m3Baldina, E P
84Augaptilus spp., femaleAugaptilus spp. f#/m3Baldina, E P
85Branchiopoda, copepoditesBranchiopoda c#/m3Baldina, E P
86Branchiopoda, femaleBranchiopoda f#/m3Baldina, E P
87Bryozoa, larvaeBryozoa larv#/m3Baldina, E P
88Calanidae, c1Calanidae c1#/m3Baldina, E P
89Calanidae, c2Calanidae c2#/m3Baldina, E P
90Calanidae, c3Calanidae c3#/m3Baldina, E P
91Calanidae, c5Calanidae c5#/m3Baldina, E P
92Calanoida, copepoditesCalanoida c#/m3Baldina, E P
93Calanoida, c1Calanoida c1#/m3Baldina, E P
94Calanoida, c2Calanoida c2#/m3Baldina, E P
95Calanoida, c3Calanoida c3#/m3Baldina, E P
96Calanoida, c4Calanoida c4#/m3Baldina, E P
97Calanoida, c5Calanoida c5#/m3Baldina, E P
98Calanoida, femaleCalanoida f#/m3Baldina, E P
99Calanoida, maleCalanoida m#/m3Baldina, E P
100Calanus finmarchicus, c1C. finmarchicus c1#/m3Baldina, E P
101Calanus finmarchicus, c2C. finmarchicus c2#/m3Baldina, E P
102Calanus finmarchicus, c3C. finmarchicus c3#/m3Baldina, E P
103Calanus finmarchicus, c4C. finmarchicus c4#/m3Baldina, E P
104Calanus finmarchicus, c5C. finmarchicus c5#/m3Baldina, E P
105Calanus finmarchicus, femaleC. finmarchicus f#/m3Baldina, E P
106Calanus finmarchicus, maleC. finmarchicus m#/m3Baldina, E P
107Calocalanus adriaticus, femaleC. adriaticus f#/m3Baldina, E P
108Calocalanus atlanticus, femaleC. atlanticus f#/m3Baldina, E P
109Calocalanus contractus, femaleC. contractus f#/m3Baldina, E P
110Calocalanus elegans, copepoditesC. elegans c#/m3Baldina, E P
111Calocalanus elegans, c4C. elegans c4#/m3Baldina, E P
112Calocalanus elegans, femaleC. elegans f#/m3Baldina, E P
113Calocalanus elongatus, copepoditesC. elongatus c#/m3Baldina, E P
114Calocalanus elongatus, femaleC. elongatus f#/m3Baldina, E P
115Calocalanus fusiformis, femaleC. fusiformis f#/m3Baldina, E P
116Calocalanus gracilis, copepoditesC. gracilis c#/m3Baldina, E P
117Calocalanus gracilis, c4C. gracilis c4#/m3Baldina, E P
118Calocalanus gracilis, c5C. gracilis c5#/m3Baldina, E P
119Calocalanus gracilis, femaleC. gracilis f#/m3Baldina, E P
120Calocalanus gracilis, maleC. gracilis m#/m3Baldina, E P
121Calocalanus gresei, copepoditesC. gresei c#/m3Baldina, E P
122Calocalanus gresei, femaleC. gresei f#/m3Baldina, E P
123Calocalanus gresei, maleC. gresei m#/m3Baldina, E P
124Calocalanus indicus, femaleC. indicus f#/m3Baldina, E P
125Calocalanus indicus, maleC. indicus m#/m3Baldina, E P
126Calocalanus kristalli, femaleC. kristalli f#/m3Baldina, E P
127Calocalanus kristalli, maleC. kristalli m#/m3Baldina, E P
128Calocalanus latus, femaleC. latus f#/m3Baldina, E P
129Calocalanus lomonosovi, femaleC. lomonosovi f#/m3Baldina, E P
130Calocalanus longisetosus, femaleC. longisetosus f#/m3Baldina, E P
131Calocalanus minor, femaleC. minor f#/m3Baldina, E P
132Calocalanus minor, maleC. minor m#/m3Baldina, E P
133Calocalanus neptunus, copepoditesC. neptunus c#/m3Baldina, E P
134Calocalanus neptunus, c5C. neptunus c5#/m3Baldina, E P
135Calocalanus neptunus, femaleC. neptunus f#/m3Baldina, E P
136Calocalanus omaniensis, femaleC. omaniensis f#/m3Baldina, E P
137Calocalanus ovalis, femaleC. ovalis f#/m3Baldina, E P
138Calocalanus paracontractus, femaleC. paracontractus f#/m3Baldina, E P
139Calocalanus parelongatus, femaleC. parelongatus f#/m3Baldina, E P
140Calocalanus pavo, copepoditesC. pavo c#/m3Baldina, E P
141Calocalanus pavo, c3C. pavo c3#/m3Baldina, E P
142Calocalanus pavo, c4C. pavo c4#/m3Baldina, E P
143Calocalanus pavo, c5C. pavo c5#/m3Baldina, E P
144Calocalanus pavo, femaleC. pavo f#/m3Baldina, E P
145Calocalanus pavo, maleC. pavo m#/m3Baldina, E P
146Calocalanus pavoninus, copepoditesC. pavoninus c#/m3Baldina, E P
147Calocalanus pavoninus, femaleC. pavoninus f#/m3Baldina, E P
148Calocalanus plumatus, copepoditesC. plumatus c#/m3Baldina, E P
149Calocalanus plumatus, c3C. plumatus c3#/m3Baldina, E P
150Calocalanus plumatus, c4C. plumatus c4#/m3Baldina, E P
151Calocalanus plumatus, c5C. plumatus c5#/m3Baldina, E P
152Calocalanus plumatus, femaleC. plumatus f#/m3Baldina, E P
153Calocalanus plumatus, maleC. plumatus m#/m3Baldina, E P
154Calocalanus plumulosus, copepoditesC. plumulosus c#/m3Baldina, E P
155Calocalanus plumulosus, c1C. plumulosus c1#/m3Baldina, E P
156Calocalanus plumulosus, c2C. plumulosus c2#/m3Baldina, E P
157Calocalanus plumulosus, c3C. plumulosus c3#/m3Baldina, E P
158Calocalanus plumulosus, c4C. plumulosus c4#/m3Baldina, E P
159Calocalanus plumulosus, c5C. plumulosus c5#/m3Baldina, E P
160Calocalanus plumulosus, femaleC. plumulosus f#/m3Baldina, E P
161Calocalanus plumulosus, maleC. plumulosus m#/m3Baldina, E P
162Calocalanus pubes, femaleC. pubes f#/m3Baldina, E P
163Calocalanus spp., copepoditesCalocalanus spp. c#/m3Baldina, E P
164Calocalanus spp., c1Calocalanus spp. c1#/m3Baldina, E P
165Calocalanus spp., c2Calocalanus spp. c2#/m3Baldina, E P
166Calocalanus spp., c3Calocalanus spp. c3#/m3Baldina, E P
167Calocalanus spp., c4Calocalanus spp. c4#/m3Baldina, E P
168Calocalanus spp., c5Calocalanus spp. c5#/m3Baldina, E P
169Calocalanus spp., femaleCalocalanus spp. f#/m3Baldina, E P
170Calocalanus spp., maleCalocalanus spp. m#/m3Baldina, E P
171Calocalanus styliremis, copepoditesC. styliremis c#/m3Baldina, E P
172Calocalanus styliremis, femaleC. styliremis f#/m3Baldina, E P
173Calocalanus styliremis, maleC. styliremis m#/m3Baldina, E P
174Calocalanus tenuiculus, c3C. tenuiculus c3#/m3Baldina, E P
175Calocalanus tenuiculus, femaleC. tenuiculus f#/m3Baldina, E P
176Calocalanus tenuis, copepoditesC. tenuis c#/m3Baldina, E P
177Calocalanus tenuis, c2C. tenuis c2#/m3Baldina, E P
178Calocalanus tenuis, c3C. tenuis c3#/m3Baldina, E P
179Calocalanus tenuis, c4C. tenuis c4#/m3Baldina, E P
180Calocalanus tenuis, c5C. tenuis c5#/m3Baldina, E P
181Calocalanus tenuis, femaleC. tenuis f#/m3Baldina, E P
182Calocalanus tenuis, maleC. tenuis m#/m3Baldina, E P
183Candacia armata, copepoditesC. armata c#/m3Baldina, E P
184Candacia armata, c3C. armata c3#/m3Baldina, E P
185Candacia armata, c5C. armata c5#/m3Baldina, E P
186Candacia armata, femaleC. armata f#/m3Baldina, E P
187Candacia armata, maleC. armata m#/m3Baldina, E P
188Candacia bipinnata, c3C. bipinnata c3#/m3Baldina, E P
189Candacia bipinnata, femaleC. bipinnata f#/m3Baldina, E P
190Candacia curta, femaleC. curta f#/m3Baldina, E P
191Candacia ethiopica, c4C. ethiopica c4#/m3Baldina, E P
192Candacia ethiopica, c5C. ethiopica c5#/m3Baldina, E P
193Candacia ethiopica, femaleC. ethiopica f#/m3Baldina, E P
194Candacia ethiopica, maleC. ethiopica m#/m3Baldina, E P
195Candacia longimana, femaleC. longimana f#/m3Baldina, E P
196Candacia longimana, maleC. longimana m#/m3Baldina, E P
197Candacia pachydactyla, c1C. pachydactyla c1#/m3Baldina, E P
198Candacia pachydactyla, c2C. pachydactyla c2#/m3Baldina, E P
199Candacia pachydactyla, c3C. pachydactyla c3#/m3Baldina, E P
200Candacia pachydactyla, c4C. pachydactyla c4#/m3Baldina, E P
201Candacia pachydactyla, c5C. pachydactyla c5#/m3Baldina, E P
202Candacia pachydactyla, femaleC. pachydactyla f#/m3Baldina, E P
203Candacia pachydactyla, maleC. pachydactyla m#/m3Baldina, E P
204Candaciidae, copepoditesCandaciidae c#/m3Baldina, E P
205Candaciidae, c1Candaciidae c1#/m3Baldina, E P
206Candaciidae, c2Candaciidae c2#/m3Baldina, E P
207Candaciidae, c3Candaciidae c3#/m3Baldina, E P
208Candaciidae, c4Candaciidae c4#/m3Baldina, E P
209Candaciidae, c5Candaciidae c5#/m3Baldina, E P
210Candaciidae, femaleCandaciidae f#/m3Baldina, E P
211Candaciidae, maleCandaciidae m#/m3Baldina, E P
212Centropages bradyi, copepoditesC. bradyi c#/m3Baldina, E P
213Centropages bradyi, c4C. bradyi c4#/m3Baldina, E P
214Centropages bradyi, femaleC. bradyi f#/m3Baldina, E P
215Centropages chierchiae, c5C. chierchiae c5#/m3Baldina, E P
216Centropages chierchiae, femaleC. chierchiae f#/m3Baldina, E P
217Centropages chierchiae, maleC. chierchiae m#/m3Baldina, E P
218Centropages spp., copepoditesCentropages spp. c#/m3Baldina, E P
219Centropages spp., c1Centropages spp. c1#/m3Baldina, E P
220Centropages spp., c2Centropages spp. c2#/m3Baldina, E P
221Centropages spp., c4Centropages spp. c4#/m3Baldina, E P
222Centropages spp., c5Centropages spp. c5#/m3Baldina, E P
223Centropages spp., maleCentropages spp. m#/m3Baldina, E P
Size:
21482 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)