Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Shmeleva, Alexandra A (2008): Mesozooplankton biomass during Professor Vodyanitskiy cruise PV20, Part I. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.690797, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Latitude: 11.716700 * Longitude: -22.550000
Date/Time Start: 1985-12-11T06:00:00 * Date/Time End: 1985-12-12T09:45:00
Minimum DEPTH, water: 97.5 m * Maximum DEPTH, water: 125.0 m
Event(s):
PV20-track * Latitude Start: 45.500000 * Longitude Start: 30.000000 * Latitude End: 45.166700 * Longitude End: 31.983300 * Date/Time Start: 1986-01-01T00:00:00 * Date/Time End: 1986-01-27T20:05:00 * Location: Black Sea * Campaign: PV20 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by JUDAY net with a 37 cm ring diameter and mesh sizes of 125 µm. Integrated hauls (0-200 m) were usually taken. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmShmeleva, Alexandra A
6Sample code/labelSample labelShmeleva, Alexandra A
7Depth, top/minDepth topmShmeleva, Alexandra A
8Depth, bottom/maxDepth botmShmeleva, Alexandra A
9VolumeVolm3Shmeleva, Alexandra A
10Acartia danae, female, biomass as carbonA. danae f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
11Acartia negligens, c1, biomass as carbonA. negligens c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
12Acartia negligens, c2, biomass as carbonA. negligens c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
13Acartia negligens, c3, biomass as carbonA. negligens c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
14Acartia negligens, c4, biomass as carbonA. negligens c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
15Acartia negligens, c5, biomass as carbonA. negligens c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
16Acartia negligens, female, biomass as carbonA. negligens f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
17Acartia negligens, male, biomass as carbonA. negligens m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
18Acartia spp., copepodites, biomass as carbonAcartia spp. c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
19Acartia spp., c1, biomass as carbonAcartia spp. c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
20Acartia spp., c2, biomass as carbonAcartia spp. c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
21Acartia spp., c3, biomass as carbonAcartia spp. c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
22Acrocalanus gibber, c3, biomass as carbonA. gibber c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
23Acrocalanus gibber, c4, biomass as carbonA. gibber c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
24Acrocalanus gibber, c5, biomass as carbonA. gibber c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
25Acrocalanus gibber, female, biomass as carbonA. gibber f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
26Acrocalanus gibber, male, biomass as carbonA. gibber m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
27Acrocalanus longicornis, c4, biomass as carbonA. longicornis c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
28Acrocalanus spp., c5, biomass as carbonAcrocalanus spp. c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
29Aetideus acutus, female, biomass as carbonA. acutus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
30Aetideus acutus, male, biomass as carbonA. acutus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
31Aetideus giesbrechti, c5, biomass as carbonA. giesbrechti c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
32Aetideus giesbrechti, female, biomass as carbonA. giesbrechti f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
33Aetideus spp., c3, biomass as carbonAetideus spp. c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
34Aetideus spp., c4, biomass as carbonAetideus spp. c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
35Amallothrix falcifer, female, biomass as carbonA. falcifer f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
36Amphipoda, biomass as carbonAmphipoda Cµg/lShmeleva, Alexandra A
37Appendicularia, biomass as carbonAppendic Cµg/lShmeleva, Alexandra A
38Augaptilus longicaudatus, c4, biomass as carbonA. longicaudatus c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
39Augaptilus longicaudatus, female, biomass as carbonA. longicaudatus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
40Augaptilus spp., c2, biomass as carbonAugaptilus spp. c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
41Augaptilus spp., c3, biomass as carbonAugaptilus spp. c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
42Augaptilus spp., c5, biomass as carbonAugaptilus spp. c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
43Branchiopoda, female, biomass as carbonBranchiopoda f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
44Calanoida, copepodites, biomass as carbonCalanoida c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
45Calanoida, c3, biomass as carbonCalanoida c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
46Calanoida, c4, biomass as carbonCalanoida c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
47Calanoida, female, biomass as carbonCalanoida f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
48Calanoida, male, biomass as carbonCalanoida m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
49Calocalanus contractus, female, biomass as carbonC. contractus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
50Calocalanus elegans, female, biomass as carbonC. elegans f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
51Calocalanus elongatus, female, biomass as carbonC. elongatus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
52Calocalanus fiolenti, female, biomass as carbonC. fiolenti f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
53Calocalanus gracilis, c5, biomass as carbonC. gracilis c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
54Calocalanus gracilis, female, biomass as carbonC. gracilis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
55Calocalanus gracilis, male, biomass as carbonC. gracilis m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
56Calocalanus gresei, copepodites, biomass as carbonC. gresei c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
57Calocalanus gresei, female, biomass as carbonC. gresei f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
58Calocalanus gresei, male, biomass as carbonC. gresei m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
59Calocalanus kristalli, female, biomass as carbonC. kristalli f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
60Calocalanus lomonosovi, female, biomass as carbonC. lomonosovi f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
61Calocalanus longisetosus, female, biomass as carbonC. longisetosus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
62Calocalanus minor, female, biomass as carbonC. minor f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
63Calocalanus neptunus, female, biomass as carbonC. neptunus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
64Calocalanus ovalis, female, biomass as carbonC. ovalis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
65Calocalanus ovalis, male, biomass as carbonC. ovalis m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
66Calocalanus parelongatus, female, biomass as carbonC. parelongatus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
67Calocalanus pavo, c5, biomass as carbonC. pavo c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
68Calocalanus pavo, female, biomass as carbonC. pavo f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
69Calocalanus pavo, male, biomass as carbonC. pavo m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
70Calocalanus pavoninus, c5, biomass as carbonC. pavoninus c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
71Calocalanus pavoninus, female, biomass as carbonC. pavoninus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
72Calocalanus plumatus, female, biomass as carbonC. plumatus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
73Calocalanus plumulosus, female, biomass as carbonC. plumulosus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
74Calocalanus spp., copepodites, biomass as carbonCalocalanus spp. c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
75Calocalanus spp., c5, biomass as carbonCalocalanus spp. c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
76Calocalanus spp., female, biomass as carbonCalocalanus spp. f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
77Calocalanus spp., male, biomass as carbonCalocalanus spp. m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
78Calocalanus styliremis, female, biomass as carbonC. styliremis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
79Candacia longimana, c5, biomass as carbonC. longimana c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
80Candacia longimana, female, biomass as carbonC. longimana f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
81Candacia longimana, male, biomass as carbonC. longimana m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
82Candacia pachydactyla, c5, biomass as carbonC. pachydactyla c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
83Candacia pachydactyla, female, biomass as carbonC. pachydactyla f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
84Candacia pachydactyla, male, biomass as carbonC. pachydactyla m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
85Candaciidae, c2, biomass as carbonCandaciidae c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
86Candaciidae, c3, biomass as carbonCandaciidae c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
87Candaciidae, c5, biomass as carbonCandaciidae c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
88Candaciidae, female, biomass as carbonCandaciidae f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
89Centropages bradyi, c1, biomass as carbonC. bradyi c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
90Centropages bradyi, c3, biomass as carbonC. bradyi c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
91Centropages bradyi, c5, biomass as carbonC. bradyi c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
92Centropages caribbeanensis, c1, biomass as carbonC. caribbeanensis c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
93Centropages caribbeanensis, c2, biomass as carbonC. caribbeanensis c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
94Centropages caribbeanensis, c3, biomass as carbonC. caribbeanensis c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
95Centropages caribbeanensis, c4, biomass as carbonC. caribbeanensis c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
96Centropages caribbeanensis, c5, biomass as carbonC. caribbeanensis c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
97Centropages caribbeanensis, female, biomass as carbonC. caribbeanensis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
98Centropages caribbeanensis, male, biomass as carbonC. caribbeanensis m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
99Centropages longicornis, female, biomass as carbonC. longicornis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
100Centropages spp., c1, biomass as carbonCentropages spp. c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
101Centropages spp., c3, biomass as carbonCentropages spp. c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
102Centropages spp., c4, biomass as carbonCentropages spp. c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
103Centropages spp., c5, biomass as carbonCentropages spp. c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
104Centropages spp., female, biomass as carbonCentropages spp. f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
105Centropages spp., male, biomass as carbonCentropages spp. m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
106Chaetognatha, biomass as carbonChaetognatha Cµg/lShmeleva, Alexandra A
107Chiridius poppei, female, biomass as carbonC. poppei f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
108Clausocalanus arcuicornis, female, biomass as carbonC. arcuicornis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
109Clausocalanus furcatus, c1, biomass as carbonC. furcatus c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
110Clausocalanus furcatus, c2, biomass as carbonC. furcatus c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
111Clausocalanus furcatus, c3, biomass as carbonC. furcatus c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
112Clausocalanus furcatus, c4, biomass as carbonC. furcatus c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
113Clausocalanus furcatus, c5, biomass as carbonC. furcatus c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
114Clausocalanus furcatus, female, biomass as carbonC. furcatus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
115Clausocalanus furcatus, male, biomass as carbonC. furcatus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
116Clausocalanus mastigophorus, c5, biomass as carbonC. mastigophorus c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
117Clausocalanus mastigophorus, female, biomass as carbonC. mastigophorus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
118Clausocalanus mastigophorus, male, biomass as carbonC. mastigophorus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
119Clausocalanus parapergens, female, biomass as carbonC. parapergens f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
120Clausocalanus paululus, c2, biomass as carbonC. paululus c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
121Clausocalanus paululus, c3, biomass as carbonC. paululus c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
122Clausocalanus paululus, c4, biomass as carbonC. paululus c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
123Clausocalanus paululus, c5, biomass as carbonC. paululus c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
124Clausocalanus paululus, female, biomass as carbonC. paululus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
125Clausocalanus paululus, male, biomass as carbonC. paululus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
126Clausocalanus pergens, female, biomass as carbonC. pergens f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
127Clausocalanus pergens, male, biomass as carbonC. pergens m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
128Clausocalanus spp., copepodites, biomass as carbonClausocalanus spp. c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
129Clausocalanus spp., c1, biomass as carbonClausocalanus spp. c1 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
130Clausocalanus spp., c2, biomass as carbonClausocalanus spp. c2 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
131Clausocalanus spp., c3, biomass as carbonClausocalanus spp. c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
132Clausocalanus spp., c4, biomass as carbonClausocalanus spp. c4 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
133Clausocalanus spp., c5, biomass as carbonClausocalanus spp. c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
134Clausocalanus spp., male, biomass as carbonClausocalanus spp. m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
135Clytemnestra rostrata, female, biomass as carbonC. rostrata f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
136Clytemnestra scutellata, male, biomass as carbonC. scutellata m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
137Clytemnestra spp., copepodites, biomass as carbonClytemnestra spp. c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
138Clytemnestra spp., female, biomass as carbonClytemnestra spp. f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
139Copepoda, nauplii, biomass as carbonCopepoda naup Cµg/lShmeleva, Alexandra A
140Copilia mirabilis, female, biomass as carbonC. mirabilis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
141Copilia mirabilis, male, biomass as carbonC. mirabilis m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
142Copilia spp., female, biomass as carbonCopilia spp. f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
143Copilia spp., male, biomass as carbonCopilia spp. m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
144Corycaeus clausi, female, biomass as carbonC. clausi f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
145Corycaeus clausi, male, biomass as carbonC. clausi m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
146Corycaeus flaccus, female, biomass as carbonC. flaccus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
147Corycaeus flaccus, male, biomass as carbonC. flaccus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
148Corycaeus furcifer, female, biomass as carbonC. furcifer f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
149Corycaeus furcifer, male, biomass as carbonC. furcifer m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
150Corycaeus giesbrechti, female, biomass as carbonC. giesbrechti f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
151Corycaeus latus, female, biomass as carbonC. latus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
152Corycaeus lautus, copepodites, biomass as carbonC. lautus c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
153Corycaeus lautus, female, biomass as carbonC. lautus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
154Corycaeus lautus, male, biomass as carbonC. lautus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
155Corycaeus limbatus, female, biomass as carbonC. limbatus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
156Corycaeus limbatus, male, biomass as carbonC. limbatus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
157Corycaeus ovalis, female, biomass as carbonC. ovalis f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
158Corycaeus speciosus, female, biomass as carbonC. speciosus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
159Corycaeus speciosus, male, biomass as carbonC. speciosus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
160Corycaeus spp., copepodites, biomass as carbonCorycaeus spp. c Cµg/lShmeleva, Alexandra A
161Corycaeus spp., c3, biomass as carbonCorycaeus spp. c3 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
162Corycaeus spp., c5, biomass as carbonCorycaeus spp. c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
163Corycaeus spp., female, biomass as carbonCorycaeus spp. f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
164Corycaeus spp., male, biomass as carbonCorycaeus spp. m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
165Corycaeus typicus, female, biomass as carbonC. typicus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
166Corycaeus typicus, male, biomass as carbonC. typicus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
167Cosmocalanus darwini, female, biomass as carbonC. darwini f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
168Ctenocalanus vanus, c5, biomass as carbonC. vanus c5 Cµg/lShmeleva, Alexandra A
169Ctenocalanus vanus, female, biomass as carbonC. vanus f Cµg/lShmeleva, Alexandra A
170Ctenocalanus vanus, male, biomass as carbonC. vanus m Cµg/lShmeleva, Alexandra A
Size:
1172 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML