Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Moryakova, V K (2008): Mesozooplankton biomass during Mikhail Lomonosov cruise ML32, Part II. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.690687, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: -9.188640 * Median Longitude: -26.815896 * South-bound Latitude: -17.000000 * West-bound Longitude: -30.916700 * North-bound Latitude: 0.000000 * East-bound Longitude: -25.000000
Date/Time Start: 1977-06-30T05:08:00 * Date/Time End: 1977-08-29T22:23:00
Minimum DEPTH, water: 5.0 m * Maximum DEPTH, water: 1710.0 m
Event(s):
ML32-track * Latitude Start: -9.916700 * Longitude Start: -25.000000 * Latitude End: 0.000000 * Longitude End: -26.516700 * Date/Time Start: 1977-06-30T05:08:00 * Date/Time End: 1977-08-29T22:23:00 * Location: South Atlantic Ocean * Campaign: ML32 * Basis: Mikhail Lomonosov * Device: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:
Mesozooplankton was sampled by open-closing JUDAY net with a 36 cm ring diameter and mesh size of 125 µm. Additionally, the JUDAY oceanic model JOM with 300 µm mesh size and 80 cm ring diameter was used. The open-closing mechanism used was the Nansen mechanical lock system allowing nets to be vertically towed through standard depths (0-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-300, 300-500 m) and closed at the upper depth level. Depth of tow was evaluated by wire paid out and the angle of wire inclination. The 10-20 ml samples were preserved in 3-4% buffered formaldehyde and processed on return to the laboratory. All of copepods were identified to genus level, other taxanomic groups - to type, class, order and family levels.
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1DATE/TIMEDate/TimeGeocode
2LATITUDELatitudeGeocode
3LONGITUDELongitudeGeocode
4DEPTH, waterDepth watermGeocode
5Depth, bathymetricBathy depthmMoryakova, V K
6Sample code/labelSample labelMoryakova, V K
7Depth, top/minDepth topmMoryakova, V K
8Depth, bottom/maxDepth botmMoryakova, V K
9VolumeVolm3Moryakova, V K
10Eucalanus elongatus, male, biomass as carbonE. elongatus m Cµg/lMoryakova, V K
11Euchaeta acuta, female, biomass as carbonE. acuta f Cµg/lMoryakova, V K
12Euchaeta marina, c1, biomass as carbonE. marina c1 Cµg/lMoryakova, V K
13Euchaeta marina, c2, biomass as carbonE. marina c2 Cµg/lMoryakova, V K
14Euchaeta marina, c3, biomass as carbonE. marina c3 Cµg/lMoryakova, V K
15Euchaeta marina, c4, biomass as carbonE. marina c4 Cµg/lMoryakova, V K
16Euchaeta marina, c5, biomass as carbonE. marina c5 Cµg/lMoryakova, V K
17Euchaeta marina, female, biomass as carbonE. marina f Cµg/lMoryakova, V K
18Euchaeta marina, male, biomass as carbonE. marina m Cµg/lMoryakova, V K
19Euchaeta spp., copepodites, biomass as carbonEuchaeta spp. c Cµg/lMoryakova, V K
20Euchaeta spp., c1, biomass as carbonEuchaeta spp. c1 Cµg/lMoryakova, V K
21Euchaeta spp., c2, biomass as carbonEuchaeta spp. c2 Cµg/lMoryakova, V K
22Euchaeta spp., c3, biomass as carbonEuchaeta spp. c3 Cµg/lMoryakova, V K
23Euchaeta spp., c4, biomass as carbonEuchaeta spp. c4 Cµg/lMoryakova, V K
24Euchaeta spp., c5, biomass as carbonEuchaeta spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
25Euchaeta spp., female, biomass as carbonEuchaeta spp. f Cµg/lMoryakova, V K
26Euchaeta spp., male, biomass as carbonEuchaeta spp. m Cµg/lMoryakova, V K
27Euchirella curticauda, female, biomass as carbonE. curticauda f Cµg/lMoryakova, V K
28Euchirella intermedia, copepodites, biomass as carbonE. intermedia c Cµg/lMoryakova, V K
29Euchirella intermedia, female, biomass as carbonE. intermedia f Cµg/lMoryakova, V K
30Euchirella messinensis, female, biomass as carbonE. messinensis f Cµg/lMoryakova, V K
31Euchirella pulchra, c2, biomass as carbonE. pulchra c2 Cµg/lMoryakova, V K
32Euchirella pulchra, c3, biomass as carbonE. pulchra c3 Cµg/lMoryakova, V K
33Euchirella pulchra, c4, biomass as carbonE. pulchra c4 Cµg/lMoryakova, V K
34Euchirella pulchra, c5, biomass as carbonE. pulchra c5 Cµg/lMoryakova, V K
35Euchirella pulchra, female, biomass as carbonE. pulchra f Cµg/lMoryakova, V K
36Euchirella pulchra, male, biomass as carbonE. pulchra m Cµg/lMoryakova, V K
37Euchirella rostrata, female, biomass as carbonE. rostrata f Cµg/lMoryakova, V K
38Euchirella spp., copepodites, biomass as carbonEuchirella spp. c Cµg/lMoryakova, V K
39Euchirella spp., c1, biomass as carbonEuchirella spp. c1 Cµg/lMoryakova, V K
40Euchirella spp., c2, biomass as carbonEuchirella spp. c2 Cµg/lMoryakova, V K
41Euchirella spp., c3, biomass as carbonEuchirella spp. c3 Cµg/lMoryakova, V K
42Euchirella spp., c4, biomass as carbonEuchirella spp. c4 Cµg/lMoryakova, V K
43Euchirella spp., c5, biomass as carbonEuchirella spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
44Euchirella spp., male, biomass as carbonEuchirella spp. m Cµg/lMoryakova, V K
45Euphausiacea, biomass as carbonEuphausiacea Cµg/lMoryakova, V K
46Euterpina acutifrons, female, biomass as carbonE. acutifrons f Cµg/lMoryakova, V K
47Farranula carinata, female, biomass as carbonF. carinata f Cµg/lMoryakova, V K
48Farranula carinata, male, biomass as carbonF. carinata m Cµg/lMoryakova, V K
49Farranula gracilis, F, biomass as carbonF. gracilis F Cµg/lMoryakova, V K
50Farranula gracilis, female, biomass as carbonF. gracilis f Cµg/lMoryakova, V K
51Farranula gracilis, male, biomass as carbonF. gracilis m Cµg/lMoryakova, V K
52Farranula rostrata, F, biomass as carbonF. rostrata F Cµg/lMoryakova, V K
53Farranula rostrata, female, biomass as carbonF. rostrata f Cµg/lMoryakova, V K
54Farranula rostrata, male, biomass as carbonF. rostrata m Cµg/lMoryakova, V K
55Farranula spp., copepodites, biomass as carbonFarranula spp. c Cµg/lMoryakova, V K
56Farranula spp., female, biomass as carbonFarranula spp. f Cµg/lMoryakova, V K
57Farranula spp., male, biomass as carbonFarranula spp. m Cµg/lMoryakova, V K
58Gaetanus curvicornis, c5, biomass as carbonG. curvicornis c5 Cµg/lMoryakova, V K
59Gaetanus kruppii, female, biomass as carbonG. kruppii f Cµg/lMoryakova, V K
60Gaetanus latifrons, copepodites, biomass as carbonG. latifrons c Cµg/lMoryakova, V K
61Gaetanus miles, female, biomass as carbonG. miles f Cµg/lMoryakova, V K
62Gaetanus minor, copepodites, biomass as carbonG. minor c Cµg/lMoryakova, V K
63Gaetanus minor, c3, biomass as carbonG. minor c3 Cµg/lMoryakova, V K
64Gaetanus minor, c4, biomass as carbonG. minor c4 Cµg/lMoryakova, V K
65Gaetanus minor, c5, biomass as carbonG. minor c5 Cµg/lMoryakova, V K
66Gaetanus minor, female, biomass as carbonG. minor f Cµg/lMoryakova, V K
67Gaetanus pileatus, c5, biomass as carbonG. pileatus c5 Cµg/lMoryakova, V K
68Gaetanus pileatus, female, biomass as carbonG. pileatus f Cµg/lMoryakova, V K
69Gaetanus spp., c4, biomass as carbonGaetanus spp. c4 Cµg/lMoryakova, V K
70Gaetanus spp., c5, biomass as carbonGaetanus spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
71Gaetanus spp., male, biomass as carbonGaetanus spp. m Cµg/lMoryakova, V K
72Gastropoda, biomass as carbonGastropoda Cµg/lMoryakova, V K
73Gaussia princeps, female, biomass as carbonG. princeps f Cµg/lMoryakova, V K
74Gaussia princeps, male, biomass as carbonG. princeps m Cµg/lMoryakova, V K
75Haloptilus acutifrons, female, biomass as carbonH. acutifrons f Cµg/lMoryakova, V K
76Haloptilus angusticeps, female, biomass as carbonH. angusticeps f Cµg/lMoryakova, V K
77Haloptilus fertilis, female, biomass as carbonH. fertilis f Cµg/lMoryakova, V K
78Haloptilus longicirrus, copepodites, biomass as carbonH. longicirrus c Cµg/lMoryakova, V K
79Haloptilus longicirrus, female, biomass as carbonH. longicirrus f Cµg/lMoryakova, V K
80Haloptilus longicornis, copepodites, biomass as carbonH. longicornis c Cµg/lMoryakova, V K
81Haloptilus longicornis, c1, biomass as carbonH. longicornis c1 Cµg/lMoryakova, V K
82Haloptilus longicornis, c4, biomass as carbonH. longicornis c4 Cµg/lMoryakova, V K
83Haloptilus longicornis, c5, biomass as carbonH. longicornis c5 Cµg/lMoryakova, V K
84Haloptilus longicornis, female, biomass as carbonH. longicornis f Cµg/lMoryakova, V K
85Haloptilus mucronatus, copepodites, biomass as carbonH. mucronatus c Cµg/lMoryakova, V K
86Haloptilus mucronatus, female, biomass as carbonH. mucronatus f Cµg/lMoryakova, V K
87Haloptilus ornatus, female, biomass as carbonH. ornatus f Cµg/lMoryakova, V K
88Haloptilus paralongicirrus, female, biomass as carbonH. paralongicirrus f Cµg/lMoryakova, V K
89Haloptilus spiniceps, copepodites, biomass as carbonH. spiniceps c Cµg/lMoryakova, V K
90Haloptilus spiniceps, female, biomass as carbonH. spiniceps f Cµg/lMoryakova, V K
91Haloptilus spp., copepodites, biomass as carbonHaloptilus spp. c Cµg/lMoryakova, V K
92Haloptilus spp., female, biomass as carbonHaloptilus spp. f Cµg/lMoryakova, V K
93Heterorhabdus papilliger, c4, biomass as carbonH. papilliger c4 Cµg/lMoryakova, V K
94Heterorhabdus papilliger, c5, biomass as carbonH. papilliger c5 Cµg/lMoryakova, V K
95Heterorhabdus papilliger, female, biomass as carbonH. papilliger f Cµg/lMoryakova, V K
96Heterorhabdus papilliger, male, biomass as carbonH. papilliger m Cµg/lMoryakova, V K
97Heterorhabdus robustus, c5, biomass as carbonH. robustus c5 Cµg/lMoryakova, V K
98Heterorhabdus robustus, female, biomass as carbonH. robustus f Cµg/lMoryakova, V K
99Heterorhabdus spinifrons, c5, biomass as carbonH. spinifrons c5 Cµg/lMoryakova, V K
100Heterorhabdus spinifrons, female, biomass as carbonH. spinifrons f Cµg/lMoryakova, V K
101Heterorhabdus spp., copepodites, biomass as carbonHeterorhabdus spp. c Cµg/lMoryakova, V K
102Heterorhabdus spp., c4, biomass as carbonHeterorhabdus spp. c4 Cµg/lMoryakova, V K
103Heterorhabdus spp., c5, biomass as carbonHeterorhabdus spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
104Heterorhabdus spp., male, biomass as carbonHeterorhabdus spp. m Cµg/lMoryakova, V K
105Hydroidea, biomass as carbonHydroidea Cµg/lMoryakova, V K
106Isopoda, biomass as carbonIsopoda Cµg/lMoryakova, V K
107Lophothrix frontalis, c5, biomass as carbonL. frontalis c5 Cµg/lMoryakova, V K
108Lophothrix frontalis, female, biomass as carbonL. frontalis f Cµg/lMoryakova, V K
109Lophothrix latipes, female, biomass as carbonL. latipes f Cµg/lMoryakova, V K
110Lubbockia aculeata, female, biomass as carbonL. aculeata f Cµg/lMoryakova, V K
111Lubbockia spp., copepodites, biomass as carbonLubbockia spp. c Cµg/lMoryakova, V K
112Lubbockia spp., c1, biomass as carbonLubbockia spp. c1 Cµg/lMoryakova, V K
113Lubbockia squillimana, copepodites, biomass as carbonL. squillimana c Cµg/lMoryakova, V K
114Lubbockia squillimana, female, biomass as carbonL. squillimana f Cµg/lMoryakova, V K
115Lubbockia squillimana, male, biomass as carbonL. squillimana m Cµg/lMoryakova, V K
116Lucicutia bicornuta, female, biomass as carbonL. bicornuta f Cµg/lMoryakova, V K
117Lucicutia clausi, female, biomass as carbonL. clausi f Cµg/lMoryakova, V K
118Lucicutia clausi, male, biomass as carbonL. clausi m Cµg/lMoryakova, V K
119Lucicutia curta, female, biomass as carbonL. curta f Cµg/lMoryakova, V K
120Lucicutia curta, male, biomass as carbonL. curta m Cµg/lMoryakova, V K
121Lucicutia flavicornis, copepodites, biomass as carbonL. flavicornis c Cµg/lMoryakova, V K
122Lucicutia flavicornis, c5, biomass as carbonL. flavicornis c5 Cµg/lMoryakova, V K
123Lucicutia flavicornis, female, biomass as carbonL. flavicornis f Cµg/lMoryakova, V K
124Lucicutia flavicornis, male, biomass as carbonL. flavicornis m Cµg/lMoryakova, V K
125Lucicutia gemina, c4, biomass as carbonL. gemina c4 Cµg/lMoryakova, V K
126Lucicutia gemina, female, biomass as carbonL. gemina f Cµg/lMoryakova, V K
127Lucicutia gemina, male, biomass as carbonL. gemina m Cµg/lMoryakova, V K
128Lucicutia longicornis, female, biomass as carbonL. longicornis f Cµg/lMoryakova, V K
129Lucicutia ovalis, copepodites, biomass as carbonL. ovalis c Cµg/lMoryakova, V K
130Lucicutia ovalis, female, biomass as carbonL. ovalis f Cµg/lMoryakova, V K
131Lucicutia spp., copepodites, biomass as carbonLucicutia spp. c Cµg/lMoryakova, V K
132Lucicutia spp., c4, biomass as carbonLucicutia spp. c4 Cµg/lMoryakova, V K
133Lucicutia spp., c5, biomass as carbonLucicutia spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
134Lucicutia spp., female, biomass as carbonLucicutia spp. f Cµg/lMoryakova, V K
135Lucicutia spp., male, biomass as carbonLucicutia spp. m Cµg/lMoryakova, V K
136Macrosetella gracilis, copepodites, biomass as carbonM. gracilis c Cµg/lMoryakova, V K
137Macrosetella gracilis, female, biomass as carbonM. gracilis f Cµg/lMoryakova, V K
138Mecynocera clausi, copepodites, biomass as carbonM. clausi c Cµg/lMoryakova, V K
139Mecynocera clausi, c5, biomass as carbonM. clausi c5 Cµg/lMoryakova, V K
140Mecynocera clausi, female, biomass as carbonM. clausi f Cµg/lMoryakova, V K
141Mecynocera clausi, male, biomass as carbonM. clausi m Cµg/lMoryakova, V K
142Mesocalanus tenuicornis, c1, biomass as carbonM. tenuicornis c1 Cµg/lMoryakova, V K
143Mesocalanus tenuicornis, c2, biomass as carbonM. tenuicornis c2 Cµg/lMoryakova, V K
144Mesocalanus tenuicornis, c3, biomass as carbonM. tenuicornis c3 Cµg/lMoryakova, V K
145Mesocalanus tenuicornis, c4, biomass as carbonM. tenuicornis c4 Cµg/lMoryakova, V K
146Mesocalanus tenuicornis, c5, biomass as carbonM. tenuicornis c5 Cµg/lMoryakova, V K
147Mesocalanus tenuicornis, female, biomass as carbonM. tenuicornis f Cµg/lMoryakova, V K
148Mesocalanus tenuicornis, male, biomass as carbonM. tenuicornis m Cµg/lMoryakova, V K
149Metridia brevicauda, copepodites, biomass as carbonM. brevicauda c Cµg/lMoryakova, V K
150Metridia brevicauda, c5, biomass as carbonM. brevicauda c5 Cµg/lMoryakova, V K
151Metridia brevicauda, female, biomass as carbonM. brevicauda f Cµg/lMoryakova, V K
152Metridia brevicauda, male, biomass as carbonM. brevicauda m Cµg/lMoryakova, V K
153Metridia princeps, female, biomass as carbonM. princeps f Cµg/lMoryakova, V K
154Metridia princeps, male, biomass as carbonM. princeps m Cµg/lMoryakova, V K
155Metridia spp., copepodites, biomass as carbonMetridia spp. c Cµg/lMoryakova, V K
156Metridia spp., c5, biomass as carbonMetridia spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
157Metridia venusta, female, biomass as carbonM. venusta f Cµg/lMoryakova, V K
158Microsetella rosea, copepodites, biomass as carbonM. rosea c Cµg/lMoryakova, V K
159Microsetella rosea, female, biomass as carbonM. rosea f Cµg/lMoryakova, V K
160Microsetella spp., copepodites, biomass as carbonMicrosetella spp. c Cµg/lMoryakova, V K
161Miracia efferata, female, biomass as carbonM. efferata f Cµg/lMoryakova, V K
162Miracia minor, female, biomass as carbonM. minor f Cµg/lMoryakova, V K
163Mollusca, biomass as carbonMollusca Cµg/lMoryakova, V K
164Mormonilla minor, copepodites, biomass as carbonM. minor c Cµg/lMoryakova, V K
165Mormonilla minor, c5, biomass as carbonM. minor c5 Cµg/lMoryakova, V K
166Mormonilla minor, female, biomass as carbonM. minor f Cµg/lMoryakova, V K
167Mormonilla phasma, female, biomass as carbonM. phasma f Cµg/lMoryakova, V K
168Mormonilla spp., copepodites, biomass as carbonMormonilla spp. c Cµg/lMoryakova, V K
169Mormonilla spp., female, biomass as carbonMormonilla spp. f Cµg/lMoryakova, V K
170Nannocalanus minor, c3, biomass as carbonN. minor c3 Cµg/lMoryakova, V K
171Nannocalanus minor, c4, biomass as carbonN. minor c4 Cµg/lMoryakova, V K
172Nannocalanus minor, c5, biomass as carbonN. minor c5 Cµg/lMoryakova, V K
173Nannocalanus minor, female, biomass as carbonN. minor f Cµg/lMoryakova, V K
174Nannocalanus minor, male, biomass as carbonN. minor m Cµg/lMoryakova, V K
175Neocalanus gracilis, c1, biomass as carbonN. gracilis c1 Cµg/lMoryakova, V K
176Neocalanus gracilis, c2, biomass as carbonN. gracilis c2 Cµg/lMoryakova, V K
177Neocalanus gracilis, c3, biomass as carbonN. gracilis c3 Cµg/lMoryakova, V K
178Neocalanus gracilis, c4, biomass as carbonN. gracilis c4 Cµg/lMoryakova, V K
179Neocalanus gracilis, c5, biomass as carbonN. gracilis c5 Cµg/lMoryakova, V K
180Neocalanus gracilis, female, biomass as carbonN. gracilis f Cµg/lMoryakova, V K
181Neocalanus gracilis, male, biomass as carbonN. gracilis m Cµg/lMoryakova, V K
182Nullosetigera spp., c5, biomass as carbonNullosetigera spp. c5 Cµg/lMoryakova, V K
183Nullosetigera spp., male, biomass as carbonNullosetigera spp. m Cµg/lMoryakova, V K
184Oculosetella gracilis, copepodites, biomass as carbonO. gracilis c Cµg/lMoryakova, V K
185Oculosetella gracilis, female, biomass as carbonO. gracilis f Cµg/lMoryakova, V K
186Oithona atlantica, female, biomass as carbonO. atlantica f Cµg/lMoryakova, V K
187Oithona decipiens, female, biomass as carbonO. decipiens f Cµg/lMoryakova, V K
188Oithona hamata, female, biomass as carbonO. hamata f Cµg/lMoryakova, V K
189Oithona nana, copepodites, biomass as carbonO. nana c Cµg/lMoryakova, V K
190Oithona nana, female, biomass as carbonO. nana f Cµg/lMoryakova, V K
191Oithona plumifera, copepodites, biomass as carbonO. plumifera c Cµg/lMoryakova, V K
192Oithona plumifera, female, biomass as carbonO. plumifera f Cµg/lMoryakova, V K
193Oithona plumifera, male, biomass as carbonO. plumifera m Cµg/lMoryakova, V K
194Oithona robusta, copepodites, biomass as carbonO. robusta c Cµg/lMoryakova, V K
195Oithona robusta, female, biomass as carbonO. robusta f Cµg/lMoryakova, V K
196Oithona robusta, male, biomass as carbonO. robusta m Cµg/lMoryakova, V K
197Oithona setigera, copepodites, biomass as carbonO. setigera c Cµg/lMoryakova, V K
198Oithona setigera, female, biomass as carbonO. setigera f Cµg/lMoryakova, V K
199Oithona similis, female, biomass as carbonO. similis f Cµg/lMoryakova, V K
Size:
5071 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)