Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Kuzmenko, Ludmila V; Altukhov, Dennis (2008): Phytoplankton abundance in surface water during Akademik Vernadsky cruise AV24. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.682117, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: -20.771903 * Median Longitude: 86.965297 * South-bound Latitude: -38.439100 * West-bound Longitude: 60.118800 * North-bound Latitude: -4.865200 * East-bound Longitude: 109.020300
Date/Time Start: 1981-08-10T02:00:00 * Date/Time End: 1981-10-01T05:37:00
Minimum DEPTH, water: m * Maximum DEPTH, water: m
Event(s):
AV24_3143 * Latitude: -4.865200 * Longitude: 60.140600 * Date/Time: 1981-08-10T02:00:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: AV24 * Basis: Akademik Vernadsky * Device: Net (NET)
AV24_3145 * Latitude: -6.433300 * Longitude: 60.604300 * Date/Time: 1981-08-10T12:45:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: AV24 * Basis: Akademik Vernadsky * Device: Net (NET)
AV24_3147 * Latitude: -7.820300 * Longitude: 60.118800 * Date/Time: 1981-08-10T23:30:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: AV24 * Basis: Akademik Vernadsky * Device: Net (NET)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1Event labelEvent
2Latitude of eventLatitude
3Longitude of eventLongitude
4Date/Time of eventDate/Time
5DEPTH, waterDepth watermGeocode
6Acanthoica acanthosA. acanthos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
7Amphidinium acutissimumA. acutissimum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
8Asterolampra sp.Asterolampra sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
9Asteromphalus sp.Asteromphalus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
10Bacteriastrum delicatulumB. delicatulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
11Bacteriastrum elongatumB. elongatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
12Bacteriastrum sp.Bacteriastrum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
13Biddulphia sp.Biddulphia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
14Brachydinium capitatumB. capitatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
15Brachydinium sp.Brachydinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
16Calciosolenia graniiC. granii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
17Calciosolenia murrayiC. murrayi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
18Calyptrosphaera oblongaC. oblonga#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
19Calyptrosphaera sp.Calyptrosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
20Ceratium azoricumC. azoricum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
21Ceratium candelabrum forma curvatumC. candelabrum f curvatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
22Ceratium extensumC. extensum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
23Ceratium furcaC. furca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
24Ceratium fusus var. setaC. fusus var. seta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
25Ceratium hircusC. hircus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
26Ceratium lineatumC. lineatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
27Ceratium macrocerosC. macroceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
28Ceratium pentagonumC. pentagonum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
29Ceratium pulchellum forma semipulchellumC. pulchellum f semipul#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
30Ceratium setaceumC. setaceum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
31Ceratium teresC. teres#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
32Ceratium trichocerosC. trichoceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
33Ceratium trichoceros var. contrariumC. trichoceros var. contrarium#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
34Ceratium triposC. tripos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
35Ceratocorys sp.Ceratocorys sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
36Chaetoceros affinisC. affinis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
37Chaetoceros atlanticusC. atlanticus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
38Chaetoceros atlanticus forma audaxC. atlanticus f audax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
39Chaetoceros convolutusC. convolutus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
40Chaetoceros curvisetusC. curvisetus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
41Chaetoceros decipiensC. decipiens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
42Chaetoceros dichaetaC. dichaeta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
43Chaetoceros flexuosusC. flexuosus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
44Chaetoceros laevisC. laevis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
45Chaetoceros messanensisC. messanensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
46Chaetoceros peruvianusC. peruvianus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
47Chaetoceros sp.Chaetoceros sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
48Climacodium frauenfeldianumC. frauenfeldianum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
49Coccolithus leptoporusC. leptoporus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
50Coccolithus pelagicusC. pelagicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
51Coccolithus sibogaeC. sibogae#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
52Corethron hystrixC. hystrix#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
53Corisphaera sp.Corisphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
54Cyanophyta sp.Cyanophyta sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
55Cyclotella sp.Cyclotella sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
56Dactyliosolen mediterraneusD. mediterraneus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
57Deutschlandia anthosD. anthos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
58Dictyocha fibulaD. fibula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
59Dictyocha sp.Dictyocha sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
60Dinophysis acuminataD. acuminata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
61Dinophysis sp.Dinophysis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
62Diplopsalis lenticulaD. lenticula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
63Discosphaera thomsoniD. thomsoni#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
64Distephanus speculumD. speculum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
65Emiliania huxleyiE. huxleyi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
66Flagellata sp.Flagellata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
67Fragilariopsis sp.Fragilariopsis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
68Glenodinium paululumG. paululum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
69Glenodinium sp.Glenodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
70Gonyaulax polygrammaG. polygramma#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
71Gonyaulax sp.Gonyaulax sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
72Guinardia flaccidaG. flaccida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
73Gymnodinium najadeumG. najadeum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
74Gymnodinium sp.Gymnodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
75Gyrodinium pingueG. pingue#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
76Gyrodinium sp.Gyrodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
77Halopappus vahseliH. vahseli#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
78Hemiaulus membranaceusH. membranaceus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
79Hemiaulus sinensisH. sinensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
80Hillea fusiformisH. fusiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
81Leptocylindrus danicusL. danicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
82Meringosphaera mediterraneaM. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
83Meringosphaera sp.Meringosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
84Nitzschia closteriumN. closterium#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
85Nitzschia delicatissimaN. delicatissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
86Nitzschia longissimaN. longissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
87Nitzschia seriataN. seriata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
88Nitzschia sp.Nitzschia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
89Nitzschia tenuirostrisN. tenuirostris#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
90Oscillatoria thiebautiiO. thiebautii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
91Oxytoxum caudatumO. caudatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
92Oxytoxum constrictumO. constrictum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
93Oxytoxum coronatumO. coronatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
94Oxytoxum curvatumO. curvatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
95Oxytoxum elegansO. elegans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
96Oxytoxum gladiolusO. gladiolus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
97Oxytoxum ovaleO. ovale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
98Oxytoxum parvumO. parvum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
99Oxytoxum sceptrumO. sceptrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
100Oxytoxum scolopaxO. scolopax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
101Oxytoxum sphaeroideum var. steiniiO. sphaeroideum var. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
102Oxytoxum variabileO. variabile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
103Oxytoxum virideO. viride#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
104Pennata sp.Pennata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
105Peridinium crassipesP. crassipes#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
106Peridinium divergensP. divergens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
107Peridinium globulusP. globulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
108Peridinium murrayiP. murrayi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
109Peridinium sp.Peridinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
110Peridinium steiniiP. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
111Peridinium trochoideumP. trochoideum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
112Phalacroma mitraP. mitra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
113Phalacroma sp.Phalacroma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
114Planktoniella solP. sol#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
115Pleurosigma directumP. directum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
116Pleurosigma sp.Pleurosigma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
117Podolampas palmipesP. palmipes#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
118Podolampas spiniferaP. spinifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
119Poropila dubiaP. dubia#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
120Prorocentrum compressumP. compressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
121Prorocentrum cordatumP. cordatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
122Prorocentrum micansP. micans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
123Prorocentrum rostratumP. rostratum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
124Prorocentrum triestinumP. triestinum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
125Pterosperma cristatumP. cristatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
126Pyrocystis lunulaP. lunula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
127Pyrophacus horologicumP. horologicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
128Rhabdosphaera hispidaR. hispida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
129Rhabdosphaera sp.Rhabdosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
130Rhabdosphaera styliferaR. stylifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
131Rhabdosphaera tubiferR. tubifer#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
132Rhabdosphaera tubulosaR. tubulosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
133Rhizosolenia acuminataR. acuminata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
134Rhizosolenia alataR. alata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
135Rhizosolenia alata forma gracillimaR. alata f gracillima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
136Rhizosolenia alata forma indicaR. alata f indica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
137Rhizosolenia bergoniiR. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
138Rhizosolenia calcar-avisR. calcar-avis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
139Rhizosolenia castracaneiR. castracanei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
140Rhizosolenia cylindrusR. cylindrus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
141Rhizosolenia hebetata forma semispinaR. hebetata f semispina#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
142Rhizosolenia imbricata var. shrubsoleiR. imbricata var. shrubsolei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
143Rhizosolenia robustaR. robusta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
144Rhizosolenia sp.Rhizosolenia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
145Rhizosolenia stolterfothiiR. stolterfothii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
146Rhizosolenia styliformisR. styliformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
147Rhizosolenia styliformis var. longissimaR. styliformis var. longissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
148Skeletonema costatumS. costatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
149Synedra sp.Synedra sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
150Syracosphaera bifenestrataS. bifenestrata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
151Syracosphaera heimiiS. heimii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
152Syracosphaera prolongataS. prolongata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
153Syracosphaera pulchraS. pulchra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
154Syracosphaera sp.Syracosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
155Thalassionema nitzschioidesT. nitzschioides#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
156Thalassiosira sp.Thalassiosira sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
157Thalassiothrix frauenfeldiiT. frauenfeldii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
158Thalassiothrix longissimaT. longissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
159Thalassiothrix mediterranea var. pacificaT. mediterranea var. pacifica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
160Umbellosphaera irregularisU. irregularis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope
Size:
3255 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)